Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОБЛІКУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОБЛІКУ


Прибуток — це найважливіший показник, який засвідчує системну результативність усіх сторін діяльності підприємства (виробництво і реалізація, якість та асортимент, ефективність використання ресурсів, цінова політика та ін.). Водночас, кінцевий фінансовийрезультат є базою нарахування податку на прибуток. Підприємства,які дотримуються загальної системи оподаткування, згідно із чин-ним законодавством повинні обов’язково вести бухгалтерський облік і розрахунки для визначення об’єктів оподаткування.

Розгляду та вирішенню проблемних питань, пов’язаних із визначенням податку на прибуток за правилами бухгалтерського іподаткового обліку, присвячено роботи таких вітчизняних учених, як: О. А. Касич та І. В. Ткаченко [1], О. Ф. Кирилюка іЛ. І. Стаднік [2], О. Кисильової [3], О. В. Ковальчук [4],Л. Г. Ловінської [5] та ін.

Фінансовий результат — це інтегрований показник, який визначається у процесі порівняння доходів від усіх видів діяльностіпідприємства і витрат на їх створення. Визначення бухгалтерського прибутку дозволяє уявити реальний фінансовий стан підприємства. При формуванні кінцевого фінансового результату,який є базою визначення податку на прибуток, відповідно до вимог бухгалтерського обліку (зокрема, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»), суб’єкт господарювання має можливість впливати на його остаточний розмір, тому щобухгалтерський облік є більш варіативним при виборі форм йоговедення (наприклад, через методи нарахування амортизації, методи списання запасів та ін.), і, окрім того, він не піддається тотальній перевірці. Після оподаткування у розпорядженні підприємства залишається прибуток, розмір якого власник зазвичайзацікавлений обмежити, адже чим більший прибуток, тим більший розмір податку на прибуток необхідно сплатити до бюджету, і навпаки. Але з другого боку, власник зацікавлений отриматибільший розмір кінцевого фінансового результату, оскільки він єджерелом як його доходів (дивідендна політика), так і реінвестування коштів у діяльність підприємства, а також одним із критеріїв привабливості підприємства для інвесторів. Окрім цього, привизначенні облікової політики у сфері формування і використання кінцевого фінансового результату власник підприємства повинен керуватися не тільки своїми інтересами, а й враховуватиінтереси найманих працівників, які зацікавлені у збільшеннісвоїх доходів у вигляді заробітної плати та участі у прибутках.

Наявність податкового і бухгалтерського підходів до обчисленнявеличини прибутку спричиняє розбіжності в системах контролювання за формуванням фінансових результатів для власника підприємства. У бухгалтерському обліку при визначенні податку на прибуток власник (або інший внутрішній суб’єкт контролювання)повинен керуватися П(С)БО 17 «Податок на прибуток» [6], де описано методологічні засади формування в бухгалтерському облікуінформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку наприбуток та її розкриття у фінансовій звітності, а також ПБО «Податкові різниці» [7], де визначено методологічні засади формуванняв бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності. У податковому обліку правила обчислення податку на прибуток регулюються Податковим кодексом(Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств) [8].Інформаційною базою контролювання фінансових результатівз метою визначення податку на прибуток у бухгалтерському обліку виступає ф. №2 «Звіт про фінансові результати» («Звіт просукупний дохід»), де відображаються дані щодо доходів і витрат,які формують чистий фінансовий результат, і, відповідно, даніщодо розміру витрат (доходів) з податку на прибуток (рядок2305), сукупного доходу, податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом (рядок 2455). У податковому обліку такою інформаційною основою контролювання є Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, у якій зосереджуютьсядані щодо доходів і витрат, які враховуються при визначенніоб’єкта оподаткування [9].

Сьогодні існують численні фактори та випадки, через які виникають тимчасові податкові різниці. На виникнення тимчасовихподаткових різниць впливають відмінності в підходах до визначення показників фінансової звітності та податкової декларації зподатку на прибуток [9]:а) при складанні фінансової звітності тимчасові податкові різниці визначаються у частині різниць між оцінкою активів і зобов’язань згідно із П(С)БО та податковим законодавством;б) при складанні податкової декларації з податку на прибутоктимчасові податкові різниці визначаються у частині різниць міжоцінкою і критеріями визнання доходів і витрат згідно із П(С)БОі податковим законодавством.

Таким чином, єдині підходи до обчислення об’єкта оподаткування у сфері бухгалтерського та податкового обліку дадуть можливість, по-перше, створити єдину інформаційну базу для контролювання за формуванням фінансових результатів у податковихрозрахунках; по-друге, уніфікувати заповнення фінансової звітності (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), примітки до річної фінансової звітності) й податкової декларації.

Список використаних джерел

1. Касич О. А. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках / О. А. Касич,І. В. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — №2(116). — С. 185–191.

2. Кирилюк О. Ф. Проблеми бухгалтерського обліку, пов’язанііз податковим законодавством, та шляхи їх вирішення / О.Ф. Кирилюк, Л.І. Стадник // Реформування обліку, звітності та аудиту всистемі АПК України: стан та перспективи. Ч. І. Проблеми адаптації бухгалтерського обліку АПК України до міжнародних правил та вимог; за ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука.

— К. : Інститут аграрної економіки, 2003. — С. 78–79.

3. Кисельова О. Концептуальні засади реформування податку наприбуток // Бухгалтерський облік і аудит. — 2005. — № 2. — С. 37–42.

4. Ковальчук О. В. Гармонізація бухгалтерської та податковоїметодики обліку оподатковуваного прибутку / О. В. Ковальчук //Економіка та держава. — 2008.

— № 3.

— С. 42–43.

5. Ловінська Л. Г. Розрахунок податкових різниць за данимибухгалтерського обліку / Л.Г. Ловінська // Вісник податковоїслужби. — 2007.

— № 11(438).

— С. 32–35.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податокна прибуток» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 № 353.

— Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua.

7. Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці»[Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від25.01.2011 № 27.

— Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

8. Податковий кодекс України від 01.01.2011 р. № 2755-VІ[Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.-ua/go/2755-17.

9. Мельник Т. Ю. Інформаційні аспекти контролювання фінансових результатів у бухгалтерському обліку і податкових розрахунках //Економічний часопис ХХІ. — 2013.

— № 9-10(2).

— С. 67–70.Казанівська О. Т.,науковий керівникМихайленко О.В., к.е.н., доцентНаціональний університет харчових технологій, м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОКУПЦЯМИ ТА ПОКРАЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІПІДПРИЄМСТВА
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki