Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціАВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Сьогодні в Україні триває реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, яке розпочато у 2007 році із затвердженням Стратегії модернізації системибухгалтерського обліку в державному секторі на 2007—2015 роки. Завданнями останньої є удосконалення методології та перехідна єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності,а також створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку.

В умовах трансформації економічних процесів у державномусекторі економіки перед бюджетними установами постає низкапроблем, які неможливо розв’язати без ефективної організаціїбухгалтерського обліку.

Дослідженню проблемних питань бухгалтерського обліку вбюджетних установах приділяють увагу вчені Атамас П. Й.,

Але не вирішеними залишаються проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на етапі створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи державного сектору.

Стратегією модернізації системи бухгалтерського обліку вдержавному секторі на 2007

—2015 роки визначено такі основнінапрями модернізації обліку:вдосконалення системи бухгалтерського обліку;вдосконалення системи фінансової звітності та звітності провиконання бюджетів;створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи.

Одним із завдань останнього напряму є уніфікація програмного забезпечення, що використовується суб’єктами державногосектору, з метою забезпечення обміну інформацією між Мінфіном, органами Казначейства і суб’єктами державного сектору звикористанням баз даних та інформаційних систем.

Функціональні особливості сучасних інформаційних технологій для державного сектору повинні забезпечувати комплекснуавтоматизацію бюджетних організацій і державних установ і вирішувати завдання автоматизації бухгалтерського обліку з метоюстворення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами.

Автоматизація господарських процесів бюджетної організаціїв інформаційній системі повинна здійснюватись з використаннямплану рахунків бухгалтерського обліку та забезпечувати обробкуданих у таких аналітичних розрізах:за кодами економічної класифікації видатків;за джерелами фінансування — кошти загального та спеціального фондів;за кодами програмної (функціональної) класифікації;за структурними підрозділами бюджетної установи.

З метою аналізу облікових даних інформаційна технологія повинна забезпечувати:багаторівневий синтетичний та аналітичний облік, тобто створення субрахунків до рахунків бухгалтерського обліку, розбиттягрупи аналітичних ознак на підгрупи;багатомірний бухгалтерський облік, аналіз рахунків (групирахунків) за кількома незалежними ознаками;приєднання однієї аналітичної ознаки до різних синтетичнихрахунків;

Джога Р. Т., Канєва Т. В., Левицька С. О., Рудченко Ю. С., Свірко С. В., Сушко Н. І., Ткаченко І. Т., Чечуліна О. О. та ін.

У розвинутій інформаційній технології повинні забезпечуватись введення, обробка, зберігання та узагальнення даних кожного розділу обліку із таким ступенем деталізації аналітичнихданих, який задовольнить користувача відповідно до його функціональних обов’язків і прав доступу. Комплексність інформаційної системи визначається можливістю реєстрації господарських процесів бюджетної установи з використанням первинних документів, які створюють кореспонденції рахунківбухгалтерського обліку, та подальшим узагальненням і зведенням даних шляхом формування облікових регістрів і звітності.Причому, необхідні розрізи аналітики, що деталізують даніоперації, повинні вказуватись на рівні створення первинних документів.

Слід зауважити, що можливість автоматизації аналітичнихданих в інформаційній технології має забезпечуватись шляхомвизначення для рахунків бухгалтерського обліку видів аналітики. Об’єкти аналітики, відповідно до визначених видів, повинні записуватись у довідниках, які у свою чергу можуть формуватись користувачем вручну або з використанням класифікаторів. Для деталізації даних основних довідників можуть використовуватись підпорядковані довідники та регістри відомостей.

Запровадження програмно-цільового методу розподілу та використання бюджетних коштів, а також необхідність дотриманнявідповідності взятих бюджетних зобов’язань кошторисам (планам використання бюджетних коштів) або фактичним надходженням спеціального фонду обумовлює вимогу щодо здійснення контролю в інформаційній системі відповідності сум зареєстрованих договорів і кошторисів, бюджетних зобов’язань і договорів, фінансових зобов’язань і бюджетних зобов’язань, платіжних документів і фінансових зобов’язань та обліку господарськихоперацій в цих розрізах.

Отже, реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі вимагає зміни функціональних можливостей інформаційних систем щодо організації аналітичного обліку.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ТА ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЯК ОБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ ЯК ЗАПОРУКА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ
ФОРМУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ВІДНОСНО РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki