< Попередня  Змiст  Наступна >

РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ


рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією [6]. Слід зазначити, що більшість з намічених заходів уже виконано, а одержані результатизазнали схвальної оцінки експертів Світового банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а отже були визнані яктакі, що задовольняють вимогам євроінтеграції України [7, 8].Комплексна реалізація підходів та сукупності заходів Стратегіїмодернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі сприятиме формуванню дієвої та ефективної СУДФ України.

Організація бухгалтерського обліку є одним з найвідповідальніших аспектів діяльності бюджетної установи. Без раціональноорганізованого бухгалтерського обліку неможлива ефективна діяльність бюджетної установи та дотримання цільового використання коштів.

Необхідність підвищення якості та достовірності бюджетногообліку, прозорості державних фінансів,а також забезпечення повного відображення нагромаджених даних у звітності, створенняумов для їх ефективного аналізу, стало головною метою реформування бухгалтерського обліку у бюджетних установах та організаціях і зумовило затвердження Кабінетом Міністрів УкраїниСтратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007—2015 роки.

Стратегія модернізації системи управління державними фінансами передбачає продовження початих реформ модернізаціїбухгалтерського обліку в державному секторі і гармонізацію нормативно-правового забезпечення системи управління фінансамиз нормами і правилами. прийнятими в країнах

—членах Європейського союзу. Україна зробила певні кроки з адаптації законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності бюджетнихустанов до міжнародних стандартів, що планують досягти, реалізуючи Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку вдержавному секторі на 2007

—2015 рр. Особливе місце в процесіреформування бухгалтерського обліку відводиться питанню побудови нового Плану рахунків,що вплинуло на прийняття рішення про необхідність розробки і впровадження Єдиного плану рахунків у державному секторі, який буде гармонізувати з бюджетною класифікацією, будуватися на методі нарахувань і забезпечить формування національних рахунків.

Найважливішим моментом у процесі модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі є розробка та впровадження стандартів обліку і звітності, які мають бутиузгоджені з міжнародними стандартами. Ними запроваджено нові

УДК 657.15Сінельник Л. М.,старший викладач кафедри облікув кредитних і бюджетних установах таекономічного аналізу,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Удосконалення бухгалтерського обліку у державному секторіповинно гармонізувати зі статистикою державних фінансів істворенням системи національних рахунків України,що дастьзмогу: ефективно керувати наявними ресурсами та оперативнозадовольняти першочергові потреби розпорядників бюджетнихкоштів; забезпечити прозорість і контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів; своєчасно здійснювати перерахування коштів усім рівням бюджетів.

У реформуванні обліку важливим методичним підходом є обґрунтування управлінського обліку в фінансово-господарськомумеханізмі бюджетних установ, який дозволить отримувати інформацію про доходи і видатки за центрами їх виникнення і відповідальності,адже на нинішньому етапі розвитку управлінськийоблік у бюджетних установах практично відсутній

Також важливим для цілей бухгалтерського і управлінськогообліку вбачається необхідність формування облікової політики,на основі якої можна створити достатньо ефективну систему обліку, як основного елемента управління установою. Поява вУкраїні облікової політики є результатом процесу реформуваннябухгалтерського обліку, орієнтиром якого обрані Міжнародністандарти фінансової звітності, та яка в період економічної глобалізації набуває управлінського змісту. Основною її метою є забезпечення одержання достовірної інформації про результати фінансово-господарської діяльності, необхідної для користувачівфінансової звітності з метою прийняття відповідних управлінських рішень. На сьогодні є потреба у розробленні й науковому обґрунтуванні методики калькування собівартості послуг (освітніх,медичних, культурних, юридичних).Облікова політика має охоплювати методики калькування собівартості. Міжнародні стандар-

форми фінансової звітності: звіт про фінансові результати, звіт прорух грошових коштів і звіт про власний капітал, удосконалено методологію складення балансу. Покрашення якості фінансової звітності суб’єктів господарювання державного сектора приведе добільш інформаційно-обґрунтованих оцінок рішень органів управління щодо розміщення ресурсів і тим самим до підвищення прозорості й контрольованості їх використання Стандартизація фінансової звітності суб’єктів господарювання державного секторасприятиме: удосконаленню управління державними фінансами;впровадженню системи стратегічного бюджетного планування насередньостроковий і довгостроковий періоди, а також програмноцільового методу складання і виконання бюджетів; підвищеннюдієвості системи фінансового контролю за бюджетним процесом.

Процес модернізації системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності не буде завершений без створенням уніфікованоїорганізаційної і інформаційної облікової системи, ефективністьякої буде забезпечена шляхом єдиних підходів до організації бухгалтерських служб бюджетних установ та посилення контролюКазначейської служби за дотриманням єдиних правил веденнямбухгалтерського обліку та складання звітності розпорядникамибюджетних коштів.

У багатьох країнах, як в економічно розвинених, та і в країнахз перехідною економікою, процес реформування бухгалтерськогообліку розпочався набагато раніше або проходить зараз, тому потрібно узяти на озброєння їх досвід, ретельно відбираючи найефективніші засоби та напрями реформування, та удосконалитинаціональну систему бухгалтерського обліку.УДК 657Цятковська О. В.,аспірант кафедри обліку в кредитних іюджетних установах та економічного аналізу,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Розділ 3. СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕОРІЯ І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ ГАРМОНІЗАЦІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ОСНОВА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
ОБЛІКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИБУТКУ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki