< Попередня  Змiст  Наступна >

ДІЯЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ПІД ВПЛИВОМ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ


формування звітів для групи рахунків із спільними аналітичними ознаками;формування звітів за однією аналітичною ознакою для всіхсинтетичних рахунків, що мають цю ознаку;реєстрацію додаткових реквізитів до аналітичних ознак.

Як впливає управлінський облік на результати діяльності вбюджетних (неприбуткових) установах?

Управлінський облік можна характеризувати як спосіб надання управлінцям фінансової інформації з метою допомоги їм уключових напрямами: планування, контроль, прийняття рішень.В системі бухгалтерського обліку чітко не виокремленні елементи управлінського обліку, одним з яких доцільно виокремити організацію праці облікового персоналу установи зайнятому управлінським обліком. Фінансовий та управлінський види обліку вякійсь мірі дублюють один одного, використовуючи інформаціюкожного з його видів.

Надавати точну інформацію, ґрунтовану на фінансових даних є найголовнішим завданням управлінського обліку, спрямоване на забезпечення прийняття правильних рішень керівниками бюджетних установ. Однак у більшості розвинених установфінансовий облік частково повторює функції управлінськогообліку.

Проблеми вдосконалення самого обліку не слід розглядати увідриві від потреб управління. Це пояснюється необхідністю становлення та зміцнення управлінського обліку, що обумовлюєтьсятакими чинниками: зростанням кількості і величини монополій;збільшенням у господарських процесах значення нематеріальнихактивів; значним зростанням витрат на наукові дослідження та їхвпровадження в практику; інфляційними процесами. Названічинники нині цілком відповідають умовам ведення господарськоїдіяльності в Україні.

За інформаційним змістом і обсягом вирішуваних завданьуправлінський облік є набагато ширшим і різноманітнішим інформаційним механізмом, ніж фінансовий облік.

На кожному етапі управлінці різних рангів намагаються вибрати оптимальні варіанти з наявних альтернатив. Однак можли-

УДК 657.15Лондаренко О. О.,асистент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установахта економічного аналізу,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

З огляду на деякі процедури управлінського обліку в організаціях вони мають відповідати потребам постійного контролю зарезультатами діяльності. А така процедура, як правильне і точніше ведення бухгалтерського обліку, кожна реєстрація господарських операцій, повинна активізуватися за допомогою оперативного контролю.Ідеться передусім про контроль за дотриманням кошторисіві певних планових стандартів засобами реєстрації відхилень.У такий спосіб відокремлюються два обов’язкові елементиуправлінського обліку: планування і контроль, які підлягаютьпевним обліковим процедурам, набираючи таким чином формиконкретної інформаційної бази, яка аналізується для виборуправильного управлінського рішення або зміни стратегії діяльності.

З урахуванням потреб оптимальної організації управлінськогообліку на даному етапі реформування бюджетної сфери доцільнообґрунтувати найбільш ефективні методи його введення, щообумовлюються двома основними причинами:? у великих бюджетних установах система управління доситьускладнена, тому без надійного інформаційного забезпечення цісистеми стають некерованими.

Виникає необхідність отримання інформації не тільки в розрізі кодів бюджетної класифікації, але й за структурними підрозділами (відділеннями);? управлінський облік орієнтується на детальний облік витрат(видатків) і калькулювання собівартості нематеріальних послуг.Існує необхідність адаптації категорій методів обліку і калькулювання, об’єктів калькулювання, калькуляційних одиниць тапохідних від них до методики калькулювання нематеріальнихпослуг.

Таким чином, процес порівняння фактичних результатів із запланованими дає можливість визначити ефективність і результативність організації управління.

Отже, значення управлінського обліку в фінансово-господарському механізмі бюджетних установ полягає у забезпеченніадаптації обліку до сучасних умов господарювання бюджетнихустанов і посиленні контролю за ефективністю використання бюджетних коштів. Саме це підтверджує раціональність і необхідність дослідження питання впливу управлінського обліку на результат діяльності бюджетних установ.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЯК ОБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ ЯК ЗАПОРУКА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ
ФОРМУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ВІДНОСНО РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ
Розділ 3. СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕОРІЯ І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ ГАРМОНІЗАЦІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki