Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціФОРМУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ВІДНОСНО РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ФОРМУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ВІДНОСНО РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ


Процес реформування системи бухгалтерського обліку банківє довготривалим і громіздким. Однією з ключових реформ бухгалтерського обліку було внесення змін до Закону України «Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Дана реформа безпосередньо вплинула на усталені принципи і методискладання та подання фінансової звітності відносно розрахунків зпрацівниками. У результаті внесення цих змін постала необхідність ведення бухгалтерського обліку та подання звітності заМСФЗ. Тобто, економічні перетворення в системі бухгалтерського обліку спонукають банківські установи до формування та

ти фінансової звітності для державного сектору як фундаментпроцесу глобалізації у сфері обліку теж мають на меті стандартизацію прийомів калькування витрат (видатків). Необхідно створити стандарти обліку для бюджетних установ, зокрема і відносно основних моментів формування облікової політики цихустанов, з метою чіткого регламентування цієї ділянки обліку.

Варто наголосити, що визначальним документом, який регулює та координує, тобто регламентує діяльність усієї системи бухгалтерського обліку в кожній банківській установи є Положенняпро облікову політику банку. В якому встановлюється та затверджується порядок ведення бухгалтерського обліку операцій зарозрахунками з працівниками, які здійснює банківська установавідповідно до законодавства України. Саме тому в основу даногоположення повинні бути покладені основні принципи, методи іприйоми організації та ведення бухгалтерського обліку банку.Отже, відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку тазвітності в банках України» облікова політика банку — це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються банком для складання та подання фінансової звітності.

Постановою НБУ «Про організацію бухгалтерського обліку тазвітності в банках України» встановлюються обов’язкові складовіоблікової політики. Доречним буде навести та розкрити в обліковійполітиці банку за встановленими НБУ складовими такі аспекти організації та методики обліку розрахунків з працівникам банку, як:

У розділі «Характеристика аналітичних рахунків внутрішнього плану рахунків»: слід висвітлювати аналітичні рахунки розділу 74, а зокрема 740 групи «Витрати на утримання персоналу».Зокрема надати розгорнутий план таких аналітичних рахунків, як7400 «Основна та додаткова заробітна плата», 7401 «Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,7403 «Матеріальна допомога та інші соціальні виплати», 7405«Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників», 7409«Інші витрати на утримання персоналу».

Розділ «Додаткові регістри аналітичного обліку та форми первинних документів, на підставі яких здійснюються операції (крімтих, що визначені в загальному порядку), включаючи форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності». У даному розділідоцільно наводити опис побудови та порядок складання відомостіобліку формування забезпечень на оплату щорічних відпусток працівникам банку у бухгалтерському обліку відображається відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банківУкраїни. У разі не відкриття працівником банку поточного або кар-

складання положення про облікову політику з урахуванням важливих економічних перетворень. Зокрема, виникає необхідністьвдосконалення основних аспектів обліку операцій банківськихустанов відносно розрахунків з працівниками з використанням ідотриманням основних положень МСБО.

Розділ «Правила документообороту та технології обробки облікової інформації» має містити опис документообігу наказів(розпоряджень), затверджених Головою Правління Банку, абоінших уповноважених осіб, відповідно до обов’язків, делегованих їм Головою Правління, платіжних доручень і меморіальнихордерів, а також інших первинних документів відносно розрахунків з працвникам банку.

Розділ «Перелік визначених прав працівників банку на підписування документів» повинен регламентувати порядок і процедури візування первинних документів та фінансових звітів відноснорозрахунків з працівникам банку.

У розділі«Порядок проведення інвентаризації і методи оцінкиактивів та зобов’язань»слід аргументовано наводити опис порядку проведення інвентаризації саме: Забезпечень на оплатущорічних відпусток працівникам банку перед складанням річноїфінансової звітності; Реєстру отриманих трудових угод (цивільно-правового характеру); Трудових книжок.

Розділ «Порядок застосування в обліку принципу нарахуваннядоходів та витрат (включаючи порядок амортизації активів банку, створення та використання резервів)» регламентує порядокзастосування в обліку принципу нарахування при нарахуванніпрацівникам банку різноманітних виплат, а також податків тазборів до бюджету. Невід’ємною складовою даного розділу повинно бути зазначено порядок нарахування забезпечень на оплату щорічних відпусток працівникам банку.

Розділ «Порядок реєстрації договорів» повинен характеризувати порядок реєстрації Договорів про надання послуг фізичноюособою, або юридичною особою, яка не є працівником банківської установи, Договорів про відкриття карткових рахунків дляперерахування виплат працівникам.

Процес формування та затвердження положень облікової політики відносно розрахунків з працівникам банку є досить трудомістким і відповідальним. Положення про облікову політику є невід’ємною складовою успішної діяльності банківської установи. Працівники банку — це ключовий сегмент і генератор прибутковості тастабільності розвитку кожної банківської установи. Отже, головнимзавданням установи є забезпечення обґрунтованих положень облікової політики банку відносно розрахунків з працівниками.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ОСНОВА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
ОБЛІКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИБУТКУ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ
ПОГЛИБЛЕННЯ СТАТУСУ МСФЗВ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki