< Попередня  Змiст  Наступна >

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ТА ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ


вість правильного вибору залежить виключно від кількості і якості інформації.

Глобальна тенденція уніфікації вимог управління державнимсектором призвела до початку реформ бухгалтерського обліку. Впроцесі дослідження було відзначено чітку тенденцію імплементації міжнародних принципів до національної системи обліку, щосприяє спрощенню процесу прийняття управлінських рішень, поліпшенню якості управління активами та грошовими коштами,зміцненню фінансової дисципліни та підвищенню ефективностіформування доходів.

На сьогодні, процесу трансформації системи бухгалтерськогообліку державного сектору приділяють значну увагу наступні науковці Атамас П. Й., Бутинець Ф. Ф., Гізатуліна Л. В., Джога Р. Т., Калюга Є.В., Ловінська Л. Г., Левицька С. О., Лемішовський В. І., Свірко С.В. та ін., проте, існує досить багато дискусійщодо удосконалення класифікації доходів державного секторавідповідно до міжнародних вимог.

Принципи класифікації доходів державного сектору відіграють значну роль у формуванні якісної облікової інформації. Міжнародним валютним фондом розроблено Керівництво зі статистикидержавних фінансів (надалі — КСДФ 2001 р.) [4], зміст якого містить класифікацію доходів державного сектору, визнану найоптимальнішою до застосування світовим товариством. У багатьохкраїнах світу відбувається процес трансформації національнихкласифікацій, відповідно до КСДФ 2001 р., що сприятиме удосконаленню інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами. Однак у деяких країнах лишаються національніособливості класифікацій, що ускладнює проведення об’єктивногопорівняльного аналізу фінансового стану різних країн.

Проведений аналіз класифікації доходів від обмінних операцій державного сектора України, Росії, Казахстану та КСДФ 2001 р.,свідчить про їх різний склад і підходи до формування. Так, відповідно до КСДФ 2001 р. [4], доходи від обмінних операцій належать до групи «Інші доходи», яка складається з доходів від

УДК: 657.1.012Натарова О. В.,к.е.н., старший викладачкафедри «Облік і аудит»,Кримський економічний інститутДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Найоптимальнішою визначено класифікацію доходів, відповідно до КСДФ 2001 р., отже вважаємо, що Бюджетна класифікація України має відповідати КСДФ 2001 р. Пропозиції щодо удосконалення Бюджетної класифікації України зводяться до таких напрямів: уточнення груп доходів, розширення груп доходів, добавлення нових груп. Отже, в бюджетній класифікації України необхідно виокремити групу доходів «Інші доходи», яка відповідаєгрупам «Неподаткові надходження» та «Доходи від операцій з капіталом» за українським законодавством. До складу даної групивключатимуться «Доходи від власності», які відповідають «Доходам від власності та підприємницької діяльності» за українськоюкласифікацією; «Продаж товарів і послуг», які є аналогами «Власних надходжень бюджетних установ» та «Інших неподатковихнадходжень»; «Адміністративні збори», ідентичні «Адміністративним зборам та платежам, доходам від некомерційної господарської діяльності». Однак, склад даної групи слід розширити, а саме,окрім «Доходів від операцій із капіталом» (Надходження від продажу основного капіталу, Надходження від реалізації державнихзапасів товарів, Кошти від продажу землі і нематеріальних активів,

власності; відсотків; дивідендів; відрахувань з доходів квазікорпорацій; доходів від власності, власників страхових полісів; ренти; продажів товарів і послуг, здійснюваних ринковими закладами; адміністративних зборів; ринкових продаж, здійснюванихнеринковими закладами; умовно обчислені продажі товарів і послуг; штрафів, пені та неустойки; інших не ідентифікованих доходів. У той же час, в Україні [1] доходи від обмінних операційналежать до групи «Неподаткові надходження» (доходи від власності та підприємницької діяльності; власні надходження бюджетних установ; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності; інші неподаткові надходження) та «Доходи від операцій з капіталом». В Росії [3] для обліку доходів від обмінних операцій використовують сім груп:доходи від використання майна, що перебувають у державній імуніципальній власності; платежі від державних і муніципальнихунітарних підприємств; доходи від прибуткової діяльності; доходи від продажу матеріальних і нематеріальних активів; адміністративні платежі і збори; штрафи, санкції, відшкодування збитків;інші неподаткові доходи. У Казахстані [2] існує 3 групи відображення доходів від обмінних операцій, а саме: неподаткові надходження; надходження від реалізації товарів (робіт, послуг) державними установами, що фінансуються з бюджетів; надходженнявід продажу основного капіталу.

Запропоновані зміни складу класифікації доходів від обміннихоперацій державного та місцевих бюджетів України дозволять привести у відповідність національну класифікацію з вимогамиміжнародної, що дасть змогу порівняти рівень ефективності функціонування державної політики в різних країнах, забезпечитистабільність на ринках капіталу та створити сприятливі умовидля вкладання інвестицій.

Література

1. Бюджетна класифікація: затв. наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 р. № 11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://document.ua/pro-byudzhetnu-klasifikaciyu-doc43737.html.

2. Бюджетный кодекс Республики Казахстан: утвержден от 04.07.13 г.№ 132-V (вводятся в действие с 1 января 2014 года) № 95-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://online.zakon.kz/Document/УДК 657.4: 336Позняковська Н. М.,к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту,Національний університет водногогосподарства та природокористування

?doc_id=30364477#pos=807;18

3. Бюджетный Кодекс Российской Федерации [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bdkodeks.ru/

4. Керівництво зі статистики державних фінансів 2001 року / Статистичне управління. — [2-е изд.]. — IX. — 230 с.?doc_id=30364477#pos=807;18

3. Бюджетный Кодекс Российской Федерации [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bdkodeks.ru/

4. Керівництво зі статистики державних фінансів 2001 року / Статистичне управління. — [2-е изд.]. — IX. — 230 с.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ ЯК ЗАПОРУКА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ
ФОРМУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ВІДНОСНО РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ
Розділ 3. СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕОРІЯ І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ ГАРМОНІЗАЦІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ОСНОВА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki