Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЯК ОБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЯК ОБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Питання вдосконалення обліку бюджетів і установ набуваютьособливої актуальності з огляду на реформування вітчизняноїоблікової системи відповідно до й Міжнародних стандартів бух-

Податки на фінансові операції та операції з капіталом) виокремитигрупи доходів: «Відсотки», «Дивіденди», «Відрахування з доходівквазікорпорацій», «Доходи від власності, власників страхових полісів», «Рента», «Продажі, здійснювані ринковими закладами»,«Ринкові продажи, здійснювані неринковими закладами», «Умовно обчислені продажі товарів і послуг», «Штрафи, пені та неустойки», «Інші неідентифіковані доходи».

Наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року№ 1202 затверджено низку національних положень (стандартів)бухгалтерського обліку (П(С)БО) в державному секторі. Окрімтого, наказом № 1202 скасовано наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерськогообліку» від 30.11.2009 р. № 1396, яким було внесено зміни додеяких стандартів з метою поширення їх дії на бюджетні установи та фонди загальнообов’язкового державного соціального іпенсійного страхування. Отже, було вирішено запровадити длябюджетної сфери України нові стандарти, а не поширюватичинні, які застосовуються для підприємницького сектору. Новістандарти для державного сектору набирають чинності вже з1 січня 2015 року замість 2013 року, як раніше передбачалося.Видано п’ять стандартів, що стосуються подання фінансовоїзвітності, і чотирнадцять стандартів, що регламентують правила обліку певних операцій (Основні засоби, Запаси, Доходитощо).

Перший стандарт 101 «Подання фінансової звітності» визначив зміст і форми фінансової звітності в державному секторі, атакож загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів. Устандарті надано визначення деяких термінів, як грошові коштита їх еквіваленти, економічна група, рух грошових коштів, операційна, інвестиційна та фінансова види діяльності, зобов’язання,дефіцит/ профіцит у результаті звичайної діяльності, доходи, витрати тощо).

галтерського обліку у державному секторі (МСБО). Міжнародною Федерацією бухгалтерів розроблено нову редакцію та відбувається постійне вдосконалення Міжнародних стандартів, що пояснюється намаганням досягти конвергенції облікових положеньу державному та комерційному секторах. Адже МСФЗ для приватного підприємств суттєво змінилися з 2003 року, і переглядстандартів триває по нинішній час. З 2012 року у державному секторі застосовуються МСФЗ уже в редакції 2010 року. Редакція2010 року налічує 31 стандарт. В основу облікових принципів заМСФЗ у державному секторі (як і в стандартах для підприємницького сектору) покладено метод нарахування, застосування якого, вважається, дозволяє досягнути правдивого відображення узвітності фінансового стану, результатів виконання та грошовихкоштів установи та бюджету. Міжнародною Федерацією бухгалтерів підготовлений лише один стандарт, у якому вказуються рекомендації для фінансової звітності, складеної за касовим методом (Cash Basis IPSAS).

Окрім названих понять, стандарт «Подання фінансових звітів»розкриває такі принципи фінансових звітів, як автономність; безперервність діяльності; періодичність; історичної собівартості;повного висвітлення; послідовність; обачність; превалюваннязмісту над формою; єдиного грошового вимірника.

Фінансові звіти бюджетів та установ в Україні відрізняютьсяза складом від рекомендованих Міжнародними стандартами, щопередбачають ще один звіт — про виконання бюджету (порівняння фактичних даних з плановими).

Стандарт 101 визначає баланс як звіт про фінансовий стан, щопоказує активи, зобов’язання і власний капітал установи. В балансі активи поділили на фінансові і нефінансові. Окремо виділили витрати майбутніх періодів. Зобов’язання розподіляютьсяна поточні і довгострокові. Проте відокремили забезпечення і доходи майбутніх періодів. За МСБО 1 передбачено подання інформації про активи і зобов’язання лише з огляду на класифікацію заприродою операцій на поточні і непоточні. В основі класифікації

— період часу споживання чи реалізації для активів або погашення для зобов’язань.

У звіті про фінансові результати суб’єкта державного сектору України відображаються операції із збільшення або зменшення доходів та витрат установи та бюджетів за звітний період. Упершому розділі відображається фінансовий результат діяльності, у другому — видатки за функціональною класифікацією такредитування бюджету, у третьому — виконання бюджету (кошторису) за загальним і спеціальним фондами.

Основна вимога МСФЗ 1 — віднесення доходів, витрат і результату виконання (надлишку чи дефіциту) до того звітного періоду, у якому вони отримані (понесені). Групування статей доходівта витрат не обмежується, залежить від установи, змісту подій іважливості операцій, а також ймовірності отримання економічноївигоди у майбутньому чи надання установами суспільних послуг(останній критерій характерний лише для державного сектору).У звіті відображають доходи за видами отримання, витрати за функціями або змістом статей, окремо надають інформацію про доходи, які належать установі вищого рівня, та частку меншості. Корисною також вважається інформація про доходи і витрати, отриманівід припиненої діяльності, на відміну від національних П(С)БО.

В Україні установи складатимуть звіт про рух грошових коштів. У звіті розгорнуто наводитимуть інформацію про грошовіпотоки від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, щовідповідає рекомендаціям МСФЗ.

Новим для суб’єктів державного сектору України буде звітпро власний капітал, який повинен розкрити інформацію прозміни у складі власного капіталу: виправлення помилок; переоцінка активів; інші зміни. За МСФЗ цю інформацію надає звіт прозміни у чистих активах/капіталі.

Вперше вітчизняні бюджетні установи складатимуть примітки до фінансових звітів, а не пояснювальну записку. Надання вітчизняним установам бюджетної сфери права на формування змісту облікової політики розширить можливості розкриття у фінансовій звітності додаткової інформації.

Однак, корінні перетворення у бюджетній сфері України будуть пов’язані із запровадженням в обліку методу нарахування,що потребує формування нової нормативної та роз’яснювальноїбази та підготовки кадрів.УДК 657Свірко С. В.,д.е.н., професор,професор кафедри обліку в кредитних ібюджетних установах та економічного аналізу,директор Інституту обліку,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ
ФОРМУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ВІДНОСНО РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ
Розділ 3. СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕОРІЯ І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ ГАРМОНІЗАЦІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ОСНОВА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki