Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціРозділ 3. СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕОРІЯ І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ ГАРМОНІЗАЦІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Розділ 3. СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕОРІЯ І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ ГАРМОНІЗАЦІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


ткового рахунку, всі виплати здійснюються за допомогою видаткового касового ордера. До додаткових регістрів можна віднести позабалансові меморіальні ордери, які використовуються для реєстрації трудових угод між працівниками та банківською установою.

В умовах сучасних трендів розвитку національних економікусе більшого включення їх до процесів регіональної економічноїінтеграції та економічної глобалізації, поглиблення співробітництва національних економічних суб’єктів з перспективними закордонними торговельними партнерами та регіональними інтеграційними об’єднаннями, покращення для вітчизняних виробниківумов торгівлі на зовнішньому ринку, а також враховуючи чималукількість міжнародних підприємств на території країн світу, зокрема, дочірніх підприємств транснаціональних корпорацій і національних фінансово-промислових груп, зорієнтованих на закордонну економічну діяльність, виникає необхідність гармонізації,стандартизації та уніфікації як бухгалтерського, так і фінансовогообліку в Україні зі світовими стандартами. Відмінності у такихстандартах можуть зробити вкрай ускладненими умови виходунаціональних компаній на світові ринки, негативно позначившись на їх конкурентних позиціях у глобальній економіці. Зокрема, однією з проблем є наявність різних форм подання звітності та різних підходів до визначення та визнання об’єктів обліку.Необхідність гармонізації фінансової звітності на світовому рівнівизнає більшість вітчизняних та іноземних авторів.

М. Метьюс і М. Перера, узагальнюючи власні думки та поглядиінших авторів, зазначають, що узгодження різних систем бухгалтерського обліку і звітності введенням їх у рамки загальної класифікації, стандартизація форм із збереженням істотних відмінностей, перехід до обмеженого набору альтернативних методів або їхвилучення для підтримки гнучкості бухгалтерського обліку господарських операцій, подій та обставин, буде доцільним особливо затих умов, якщо це буде здійснено у регіональній структурі, тобто врамках групи країн із подібними соціально-економічними та політичними умовами [1]. Відповідність норм та уніфікація принципів

УДК 657Бондар М. І.,д.е.н., професор, завідувач кафедриобліку підприємницької діяльності,Хіхол О. Д.,магістрант обліково-економічного факультету,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Це має сприяти формуванню режиму максимального сприяннябізнесу, зниженню адміністративних бар’єрів для його розвитку,покращенню умов експорту для вітчизняних товаровиробників,модернізації податкової системи і поглиблення, внаслідок цього,рівня та якості міжнародної економічної інтеграції України.

Проблемою, на значущість якої вказують окремі дослідники,є історично сформовані системи обліку в деяких країнах, різнаступінь готовності щодо впровадження цих стандартів, а такожрізні підходи до державного регулювання економікою, що маєсвоє відображення насамперед у податковому законодавстві, формуванні і представленні звітності підприємств в окремих країнах.

Процеси такої гармонізації здійснюються на регіональному таміжнародному рівнях. На міжнародному рівні до створення міжнародної системи бухгалтерського обліку, яка базується на загальних облікових принципах і виробляє єдині стандарти фінансового обліку та звітності для співставності фінансових результатівдіяльності підприємств усіх країн світу, залучено ряд організацій,основними з яких є:

— Комітет з міжнародних бухгалтерських стандартів(КМСФЗ, або IASC

— International Accounting StandardsCommittee);

— Міжнародна організація комісій з цінних паперів(МОКЦБ);

— Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ);

— Організація Об’єднаних Націй (ООН);

— Організація економічного співробітництва та розвитку(ОЕСР) [3].

ведення бухгалтерського обліку і статистики, стандартизація звітності у країнах, що входять до інтеграційних об’єднань або знаходяться у регіоні з інтенсивною внутрішньорегіональною торгівлею(наприклад, у ЄС на неї припадає понад 70 % зовнішньої торгівлікраїн-членів, у Південно-Східній Азії — понад 50 %), передбачаєпоєднання та взаємну відповідність законодавства країн щодо регулювання бухгалтерського обліку і статистики, навіть за умов існування в кожній країні своєї моделі організації обліку і системистандартів. Гармонізація дасть змогу: підвищити порівнянністьбухгалтерської звітності різних країн; активізувати оборот капіталу; підвищити загальний методологічний рівень бухгалтерськогообліку; скоротити витрати часу на складання бухгалтерської звітності багатонаціональними корпораціями; посилити дієвість соціального контролю над міжнародними корпораціями; більш оптимально розподілити світові ресурси [2].

В Україні процес гармонізації вітчизняних нормативних актівз міжнародними триває уже понад 10 років. Зміст національнихстандартів у цілому відповідає вимогам міжнародних регуляторних актів у цій сфері економічної діяльності, адже побудовані наоснові міжнародних стандартів та не суперечать їм, проте національні стандарти розглядають значно вужче коло питань, ніжміжнародні, та мають з ними деякі концептуальні суперечності.Концептуальні основи (Framework) міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, які є своєрідним вступом достандартів, визначають:

— мету фінансової звітності;

— припущення, що покладені в основу фінансових звітів;

— якісні характеристики фінансових звітів;

— склад фінансової звітності;

— визнання елементів фінансових звітів.

Зазначимо, що МСФЗ не визначають порядок ведення бухгалтерського обліку. Вони описують загальні правила оцінки та подання інформації у фінансових звітах, є орієнтиром гармонізації тастандартизації бухгалтерського обліку і фінансової звітності вусьому світі. Багато країн приймають МСФЗ як базовий документ,на основі якого розробляють власні національні стандарти [4].

За результатами досліджень щодо застосування МСФЗ у різних країнах виділяють 9 груп країн, які застосовують МСФЗ абоузгоджують національні стандарти з ними. Україна відноситьсядо п’ятої групи, найбільшої за чисельністю, в якій національністандарти розробляються окремо, але, в більшості випадків, базуються на аналогічних з міжнародними нормами принципах побудови [5].

Успіх запровадження міжнародних стандартів був би вагоміший, якби цьому не протистояли США та Канада, облікові системи яких визнані провідними у світі завдяки найбільшому й досить розвиненому фондовому ринку.

Прийняття урядом України рішення щодо вступу до складуЄС і COT потребує розгляду питань щодо гармонізації системибухгалтерського обліку України відповідно до вимог цих організацій. Особливі труднощі щодо стандартизації обліку зумовленівимогами ЄС. Існує стурбованість тим, що за певних обставиннаціональні стандарти можуть втратити сенс, якщо вони повністю відповідатимуть міжнародним стандартам.

Проведений аналіз дає можливість визначити, що перехід наміжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерськогообліку дасть змогу істотно поліпшити вітчизняний облік і звіт-

Література

1. Кужельний М. В., Левицька С. О. Організація обліку: підручник[Електронний ресурс]. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 c.

— Режим доступу: http://www.ebooktime.net/book_233_glava_116_ %D0%A2 %D0 %B0 %D0 %B1 %D0 %BB %D0 %B8 %D1 %86 %D1%8F_12.1.html.

2. Іськова Н. О. Бухгалтерський облік: сучасні реалії та перспективирозвитку [Електронний ресурс] / Н. О. Іськова // Рускаука: тези конференції. — 2010. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/75648.doc.htm.

3. Кузіна Р. В. Гармонізація фінансової звітності: міжнародний досвід та українська практика [Електронний ресурс] / Кузіна Р. В. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 721. —2012. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12695/1/23_119-131_Vis721menegment.pdf.

4. Швець В. Г.Теорія бухгалтерського обліку: підручник [Електронний ресурс]. — К.: Знання, 2004. — 447с. — Режим доступу:http://library.if.ua/book/46/3217.html.

5. Джаферова С. Е Теоретико-методичні передумови стандартизаціїта гармонізації системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах[Електронний ресурс] / Джаферова С. Е. // Экономика Крыма. —№ 1(42). 2013. Режим доступу: http://ecrimea.crimea.edu/arhiv/2013/econ_1_2013/047djaf.pdf.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
ОБЛІКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИБУТКУ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ
ПОГЛИБЛЕННЯ СТАТУСУ МСФЗВ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: УТОЧНЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki