Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціРЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ ЯК ЗАПОРУКА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ ЯК ЗАПОРУКА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ


Послідовне здійснення структурних реформ у всіх секторахекономіки України, і передусім у стратегічних, до яких відноситься і державний сектор, спричинило необхідність переглядумеханізму управління державними фінансами, який, за оцінкамипроведеними вітчизняних і закордонних експертів на початкуХХ ст., вирізнявся «…недостатнім рівнем інституціональноїспроможності та інтеграції його учасників…» [1, 2]. Таке положення стало на заваді гармонійного розвитку усієї системиуправління державними фінансами, яка призвана виступати ефективним інструментом державного регулювання соціальноекономічної сфери. На подолання вказаної проблеми, відповіднодо рекомендацій Комісії Європейського співтовариства щодо забезпечення системності і послідовності політики та дій у сфері

Реалізація цих завдань передусім пов’язана зі створенням інтегрованої інформаційно-аналітичної підсистеми, що передбачаєраціоналізацію та оптимізацію виконання функціональних процесів і технологічних процедур, налагодження взаємодії інформаційних систем суб’єктів сектору державного управління, з метою створення замкнутого циклу системи управління державними фінансами (далі — СУДФ). Побудова останньої у тому числі передбачає, що інформаційні потоки, які виникають у бюджетному процесі між учасниками системи управління фінансами,розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, зовнішніми користувачами інтегрованої інформацій-но-аналітичної підсистеми, змінюватимуться шляхом поступового переходу від формування та передачі паперових документів і відповідних електронних файлів до роботи з єдиною інформаційною базою данихінтегрованої інформаційно-аналітичної системи в інтерактивномурежимі з використанням веб-технологій [2, 3]. Замкнутість циклуСУДФ має бути забезпечена ефективною взаємодією інтегрованої інформаційно-аналітичної підсистеми з існуючими підсистемами аналітичної обробки інформації інших учасників СУДФшляхом створення в її межах відповідного уніфікованого механізму доступу і управління інформацією у різнорідних інформаційних середовищах, що дасть змогу виконувати обробку даних, які

державних фінансів, ефективність управлінських рішень, у томучислі щодо використання бюджетних коштів, відкритості і прозорості, що передбачає доступність для суспільства і засобів масової інформації процедур розгляду та ухвалення рішень щодовикористання державних фінансів, урядом України було сформовано Стратегію модернізації системи управління державними фінансами, затверджену розпорядженням Кабінет Міністрів України від 17.10.2007 № 888-р [2]. У межах цієї Стратегії булоідентифіковано основні її завдання, до яких віднесено: розширення функціональності фінансової системи; удосконалення державного управління бюджетною сферою; забезпечення прозорості бюджетного процесу, цілісності, актуальності, повноти фінансової звітності; здійснення інформаційної підтримки зазначеноїсистеми та задоволення інформаційних потреб державних установ; продовження проведення розпочатих реформ у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, місцевих бюджетів,податкової системи та модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі; гармонізація нормативно-правовогозабезпечення системи управління фінансами з прийнятими удержавах — членах ЄС нормами і правилами.

Зазначена Стратегія модернізації СУДФ визначає вимоги допідсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення, які, фактично, виступають її функціонально-технологічними принципами.Слід зазначити, що реалізація останніх можлива виключно заумов методологічної єдності власне всього комплексу бюджетного обліку (який, фактично, виступає інформаційним джереломекономічної діяльності в межах всіх складових державних фінансів), завдання з досягнення якої закріплено у тому числі Угодоюпро позику (Проект модернізації державних фінансів) між Україноюта Міжнародним банком реконструкції та розвитку (25.03.08 р.), ратифікована Законом України від 24.09.2008 № 591-VI [3]. Самевказані завдання свідчать про те, що бюджетний облік в СУДФмає бути гармонізований до міжнародних облікових підходів, аотже уніфікований у розрізі усіх складових.

Варто зазначити, що традиційно бюджетний облік виступаєскладовою національної системи бухгалтерського обліку, яка маєкомплексний характер, оскільки складається з бухгалтерськогообліку виконання бюджетів та бухгалтерського обліку виконаннякошторисів [4; 5, с. 200—202]. Кожна з цих складових має притаманну лише їй методику й організацію і хоча й базується на загальній методології вітчизняного бухгалтерського обліку, але порядок застосування методологічного інструментарію та реалізація елементів методу має розбіжності. Унаслідок такої різнорідності складових на сьогодні спостерігається відсутність єдностіметодів і методик ведення бюджетного обліку не тільки в межахскладових, а й за їх суб’єктами, проблеми забезпечення достовірності інформації при її консолідації в умовах казначейського обслуговування виконання бюджетів. Усе вказане спричиняє проблему щодо забезпечення формування якісної облікової інформації не тільки про виконання кошторисів розпорядниками коштів,а й виконання державного та місцевих бюджетів. На набуття дійсних ознак системності бюджетним обліком, а отже і створенняефективної підсистеми інформаційно-аналітичного забезпеченняСУДФ, спрямовані заходи, представлені у Стратегії модернізаціїсистеми бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007—2015рр., до яких, у частині методології та методики, передусімвходить розробка та запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі — НП(С)БОДС) та плану

належать іншим учасникам СУДФ, їх власними засобами, а обмінфінансово-економічними даними здійснювати на основі відповідних порядків обміну за допомогою інтегрованої інформаційнотелекомунікаційної підсистеми [2].

Література

1. Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від27.02.13р. № 187 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-п

2. Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами: Розпорядження Кабінет Міністрів України від17.10.2007 № 888-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-р

3. Угода про позику (Проект модернізації державних фінансів) міжУкраїною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (25.03.08 р.):Закон України від 24.09.2008 № 591-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996_060

4. Дедков Е. П. Бюджетныйучёт: Учебное пособие. — М.: Финансыстатистика, 1983. — 232 с.

5. Свірко С. В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація: дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т імені Вадима Гетьмана. — К., 2006.

— 520 с.

6. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007—2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.07 р. № 34 [Електронний ресурс]. — Ре

жим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=888-2007-%F0.

7. Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами: Розпорядження Кабінет Міністрів України від03.08.12 № 633-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/633-2012-р/print1360051017911272

8. Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.13 № 774-р[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р/print1360051017911272жим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=888-2007-%F0.

7. Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами: Розпорядження Кабінет Міністрів України від03.08.12 № 633-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/633-2012-р/print1360051017911272

8. Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.13 № 774-р[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р/print1360051017911272


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ФОРМУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ ВІДНОСНО РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ
Розділ 3. СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕОРІЯ І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ ГАРМОНІЗАЦІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ОСНОВА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
ОБЛІКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИБУТКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki