< Попередня  Змiст  Наступна >

ОБЛІКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИБУТКУ


достовірність інформації є лише одною з передумов її правдивогоподання. Поряд з цим, важливою передумовою правдивого подання інформації є її нейтральність. Це означає. зокрема, що подання інформації у звітності не може підпорядковуватись інтересам якого-небудь одного користувача. Тому інформація, наведенау фінансовій звітності, має бути не лише достовірною за змістом,а й незалежною від інтересів користувачів за формою.

Процеси приватизації, формування товарних і фінансових ринків, інтеграція економіки України у світову економічну системупривели до необхідності реформування системи бухгалтерськогообліку і звітності та гармонізації її з міжнародними обліковимистандартами. Проблема, що склалася із визначеністю понять і категорій обліку й контролю, має тривалу історію і зумовлена низкою обставин. Передусім це зміна філософії економічних явищ іпроцесів, яка викликана ринковими принципами.

Отримання прибутку є важливою метою будь-якого виду підприємницької діяльності. Поняття прибутку (profit) має кільказначень і може по

—різному сприйматися економістами, юристами, податковими службами, бізнесменами, бухгалтерами, громадськістю. Як облікова категорія, прибуток займає важливе місце у теоретичних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених.

У Британському проекті концептуальною основою визнаєтьсяважливість розуміння широкого підходу до прибутку в бухгалтерському обліку. FASB (Рада із стандартів бухгалтерського обліку) в 1980 р., а потім в 1985 р. зробила спробу визначити межіоцінки господарських операцій комерційних підприємств за допомогою прийняття підходу активи /кредиторська заборгованістьзамість традиційного підходу доходи/ витрати, і надала таке визначення повного прибутку.

Повний прибуток — це зміна власного капіталу (чистих активів)господарюючого суб’єкта за звітний період, що є результатом господарських операцій, не пов’язаних з власним капіталом власниківфірми. Він включає всі зміни власного капіталу, що мали місце запевний період, за виключенням тих, що є наслідком вкладів власників і виплат власникам. (Громадськість бухгалтерів Нової Зеландіїта Австралійського фонду науково-дослідних робіт з питань бухгалтерського обліку притримується аналогічної думки) [1, с. 312].

рядок формування статистичної інформації в умовах диференціації вимог до фінансової звітностіУДК 657Гуцаленко Л.В.,д.е.н., професор,декан факультету обліку та аудиту,Марчук У.О.,к.е.н., ст. викладач,Вінницький національний аграрний університет

Можна стверджувати, що такий підхід є спробою наблизититрадиційне бухгалтерське розуміння прибутку як його адаптаціюдо потреб реального економічного життя, тобто з економічнимпоняттям прибутку як зростання добробуту. Бухгалтерський прибуток хоч і впливає на процеси прогнозування та прийняття рішень, однак не завжди відображує явища реального світу, оскільки бухгалтерські принципи та правила досить часто зорієнтованіна кон’юнктуру ринку.

Облікові правила будуть логічними та послідовними в томуразі, якщо вони ґрунтуватимуться на теоретичних засадах і поняттях, виведених з існуючої практики, у чому і полягає причинаскладності пізнання облікових концепцій. У бухгалтерському обліку зазвичай використовують термін «чистий прибуток», оскільки з професійної точки зору його визначають як різницю між доходами та витратами. Якщо витрати перевищують доходи, то цесвідчить про збиток (net loss). Виникає запитання, кому призначений чистий прибуток?

Згідно з підходом власника вважається, що чистий прибуток

— це чистий дохід, або чиста вигода, що відноситься до акціонерів та інших власників підприємства. Однак можна представитисуму чистого прибутку для широкого або вузького кола одержувачів (робітників і службовців підприємства, його власників, кредиторів, держави, держателів цінних паперів).

Вибір концепції звітного прибутку спирається на визнання користувачами бухгалтерських звітів доходів і витрат, а також назмістовне наповнення того чи іншого показника, оскільки інтереси різних груп користувачів у цьому відношенні різні.

По-перше, загальна мета формування показника звітного прибутку полягає у забезпеченні його адекватності реальним результатам діяльності підприємства і тому послідовність його обчислення має бути науково обґрунтованою. Вважається, що якщокористувачі розуміють процедуру і правила розрахунку, вониможуть правильно інтерпретувати одержаний результат.

По-друге, будь-яка концепція прибутку в решті-решт повиннабути адаптованою до потреб сучасних і майбутніх користувачівзвітної інформації. Існує дві вихідні концепції:

1. Концепція підтримання добробуту. Більшість учених їївважають самою важливою, оскільки вона має вагоме теоретичнеобґрунтування і практичний зміст, ґрунтується на капіталізованійоцінці очікуваних грошових надходжень.

2. Концепція ефективності. Чистий прибуток та її складові часто використовуються як показники ефективності управління.

По-третє, прибуток слід оцінювати на основі поведінкових характеристик. Однією з них є прогнозування, оскільки дані прочистий прибуток за декілька років у сукупності з іншою суттєвозначущою інформацією можуть бути використані для прогнозування майбутніх результатів діяльності фірми.

Якщо розглядати всі концепції прибутку в цілому, то вони немають переконливої, адаптованої до всіх основних потреб інтерпретації. Альтернативні інформаційні системи дають можливістькористувачу самостійно вибирати релевантні звітні періоди іпрогнозувати на їх основі оцінку фірми та інші показники, необхідні для прийняття рішення.

Прибуток є основним показником звіту управлінського персоналу і має надавати можливість виявляти ті зміни, які контролюєадміністрація. Адміністрація в основному приділяє увагу тим операційним змінам прибутку, на які впливає прийняття рішень, оскільки саме ними забезпечується максимізація прибутку підприємства, що здійснюється за допомогою ефективного управління активами, оптимізації їх складу, структури, розміру. При цьому важливе значення має скорочення різниці між величиною номінальногоприбутку і реальним надходженням коштів на підприємство.

Література

1. Метьюс М. Р. Теория бухгалтерского учета: учебник / М. Р. Метьюс, М. Х. Перера; [пер. с англ.]; под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 663 с.УДК 657.37:006.32Івченко Л. В.,к.е.н., доцент, доцент кафедри облікупідприємницької діяльності,Гамза О. М.,студентка 5-го курсу обліково-економічного факультету,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПОГЛИБЛЕННЯ СТАТУСУ МСФЗВ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: УТОЧНЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ
ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ
ВІДМІННОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ЗПБО США (US GAAP) ТА МСФЗ (IFRS/IAS)
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki