Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціРозділ 2. РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СЕКТОРІ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Розділ 2. РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СЕКТОРІ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ


теорія на сьогодні є нерозробленою, що є однією із перспективподальших досліджень.

Некомерційний сектор економіки становлять неприбуткові організації, які називають третім сектором економіки поруч з державними органами та комерційними організаціями.

В українському законодавстві виділяють вісім груп неприбуткових організацій за особливостями оподаткування згідно з Податковим кодексом України (ПКУ), серед яких до небюджетнихнеприбуткових організацій належать: благодійні, громадські, релігійні, профспілкові організації, творчі спілки, політичні партії,пенсійні фонди, кредитні спілки, житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), об’єднання співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) тощо. За кордоном поширено також неприбуткові організації, діяльність яких спрямована на захист прав людини, збереження енергії тощо.

Концепція облікового забезпечення в неприбуткових організаціях, виходячи з особливостей їх діяльності, повинна базуватись на таких засадах:

— добровільність створення, при спрямованості на вирішеннязавдань соціального характеру потребує сприяння на державномурівні, одним з напрямів якого повинно стати спрощення обліку ізвітності;

— фінансування за рахунок власних внесків призводить, якправило, до недостатності коштів для утримання висококваліфікованих бухгалтерів і забезпечення їх необхідними матеріалами йможливістю навчання для вивчення змін у законодавчо-нормативній базі;

— обмеженість господарських операцій та об’єктів облікуобумовлює доцільність спрощеної методики та організації обліку;

— фінансування за рахунок внесків членів організації вимагаєзабезпечення контролю з їх боку за використанням коштів;

УДК 657.1Гура Н. О.,д.е.н., професор,професор кафедри обліку та аудиту,Київський національний університетімені Тараса Шевченка

— відсутність прибутку від основної діяльності, більшостіскладових власного капіталу та інших об’єктів обліку робить неінформативним і недоцільним формування більшості форм фінансової звітності;

— наявність специфічних особливостей обліку потребує врахування їх у нормативних документах з обліку в неприбутковихорганізаціях;

— велика кількість різновидів неприбуткових організацій потребує врахування специфічних особливостей окремих з них вчастині побудови обліку та складання звітності, у тому числі,шляхом розробки окремих нормативних документів з обліку.

Дослідження особливостей діяльності неприбуткових організацій дозволило виокремити основні особливості обліку в них.

1) Відсутність об’єкта оподаткування податком на прибутоккрім комерційної господарської діяльності.

2) Суттєвою ділянкою є облік цільового фінансування з відповідним визнанням доходів від різних видів цільового фінансування.

3) Особливості складу та обліку доходів, серед яку основнучастину становлять членські внески, різні благодійні пожертвування, гуманітарна допомога тощо.

4) Відсутність господарського процесу виробництва, що обумовлює недоцільність використання рахунку 23 «Виробництво».

5) Відсутність процесу реалізації продукції (робіт, послуг), щообумовлює недоцільність використання рахунків 70 «Дохід відреалізації» та 90 «Собівартість реалізації».

6) Відсутність у більшості неприбуткових організацій статутного капіталу як об’єкта обліку з відповідною відсутністю подібної статті в балансі.

7) Відсутність або обмеженість такої ділянки обліку, як облікПДВ.

8) Невелика, як правило, кількість господарських операцій, щообумовлює доцільність використання досить спрощеної формиобліку і спрощеної звітності.

9) Наявність орендованих активів, які обліковують на позабалансових рахунках.

10) Наявність підприємницької діяльності, облік і оподаткування якої здійснюється як у комерційних підприємств.

11) Специфічна податкова звітність, в якій окремо наводять доходи і витрати за неприбутковою діяльністю і за підприємницькою.

Для удосконалення облікового забезпечення діяльності неприбуткових небюджетних організацій за участю автора для них

Неприбуткові організації відображають доходи по кредитурахунку 71 «Інший операційний дохід». Великі неприбутковіорганізації можуть використовувати окремі рахунки для облікудоходів від фінансової, інвестиційної та іншої діяльності. Доходи від комерційної діяльності, у тому числі, надання в орендуактивів, відображають по кредиту рахунку 70 «Доходи від реалізації».

Визнання доходу від членських внесків, добровільних пожертвувань і гуманітарної допомоги здійснюється згідно з п. 17П(С)БО 15 «Дохід», тобто в момент витрачання коштів. Отриманічленські внески відображають по дебету рахунків обліку грошових коштів (30, 31) у кореспонденції з кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». У разі необхідностінарахування заборгованості з членських внесків її відображаютьпо дебету рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» у кореспонденції з кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

При відображенні витрат неприбуткова організація визнає дохід у сумі цих витрат по кредиту рахунку 71 «Інший операційнийдохід» списанням з дебету рахунку 48 «Цільове фінансування іцільові надходження».

Облік витрат основної діяльності неприбуткові організаціїможуть вести на рахунках класу 8 «Витрати за елементами», нарахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» або на рахунку84 «Інші операційні витрати».

Великі неприбуткові організації можуть обліковувати окремоадміністративні витрати, витрати від фінансової, інвестиційноїта іншої діяльності на відповідних рахунках класу 9 «Витратидіяльності». Витрати від підприємницької діяльності та від діяльності заснованих неприбутковою організацією підприємствобліковують на рахунку 23 «Виробництво» або на рахункахкласу 8.

При придбанні необоротних активів за рахунок коштів цільового фінансування суми сплаченого постачальникам ПДВ включаються до первісної вартості придбаних необоротних активів.

Житлові будинки житлово-будівельних кооперативів (ЖБК)та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)обліковують на позабалансовому рахунку 029 «Житловий будинок в управлінні».

розроблено Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку,інформацію щодо найбільш специфічних їх складових поданодалі.

Фінансова звітність неприбуткових організацій, які не підлягають підвищеному контролю з боку держави, складається з балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупні доходи), форма і порядок складання якихвизначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Запропоноване удосконалення облікового забезпечення діяльності некомерційних неприбуткових оргнізацій базується на визначених концептуальних засадах, які враховують особливостіфункціонування цих організацій.УДК 334.012.33Іващенко К. О.,аспірант,Національний університет водногогосподарства та природокористування


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ДІЯЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ПІД ВПЛИВОМ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ТА ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЯК ОБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ ЯК ЗАПОРУКА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki