Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніАНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА


В умовах ринкових відносин оборотні кошти мають особливезначення в діяльності підприємства, оскільки вони являють собою ту частину капіталу, що переносить свою вартість на новостворений продукт повністю і повертається до до суб’єкта підприємництва в грошовій формі наприкінці кожного кругообігукапіталу. Таким чином, ефективність використання оборотнихкоштів є важливим критерієм у процесі визначення прибуткупідприємства.

Серед науковців, які в своїх працях детально розглядали питання аналізу оборотних активів, слід відзначити Велми Глена,Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Грабова, Н.В. Дубенка, А.Г. Загороднього таінших. Фінансовий аспект формування та використання оборотних активів висвітлено в працях І.А. Бланка, О.Д. Василика, Н.В.Колчина, Д.С. Молякова та ін. Економічний аспект формуваннята використання оборотних активів висвітлено в працях А.Н. Бородавкіна, Крамаренко Г.О. та інших вчених.

Визначення джерел формування обігових коштів є важливиммоментом у роботі підприємства. Недостатність джерел формування обігових коштів приводить до недофінансування господарської діяльності підприємства, а наявність зайвих джерел обігових коштів сприяє створенню наднормативних запасів товарноматеріальних цінностей, відволіканню обігових коштів з господарського обігу, зниження відповідальності за цільове та раціональне використання власних і позичених обігових коштів [1].Це, на наш погляд, зумовлює актуальність дослідження механізму забезпечення підприємства обіговими коштами.

Структура джерел формування обігових коштів є такою: власні джерела, позикові джерела та залучені джерела коштів.

Розглянемо власні джерела. Так, мінімальна потреба в обігових коштах покривається за рахунок таких власних джерел, якстатутний капітал, нерозподілений прибуток підприємства, цільове фінансування, надходження від емісії цінних паперів.

Проте, формувати обігові кошти лише за рахунок власнихджерел економічно не доцільно, так як це знижує можливостіпідприємства щодо фінансування власних витрат і крім того позбавляє підприємство від отримання додаткового прибутку за рахунок використання позикових коштів. Джерелами позиковихкоштів є банківські кредити, які зазвичай використовуються напридбання основних і поточних активів, на сезонні потреби підприємства.

До залучених коштів належать кошти інших суб’єктів господарювання. Позаплановим джерелом формування залучених коштів є кредиторська заборгованість, яка виникає у наслідок недостачі власних обігових коштів [2].

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить віднаявності та ефективності використання оборотних коштів. Дляаналізу стану і використання обігових коштів на ПАТ «Гнідавський цукровий завод» варто здійснити оцінку показників ліквідності, платоспроможності, рентабельності. Для цього необхідно використати річну фінансову звітність 2010

—2012 рр.

Здійснивши відповідні розрахунки можна стверджувати, щопоказники ліквідності оборотних коштів ПАТ «Гнідавський цукровий завод» у 2010

—2012 роках знаходяться у межах нормативних значень, зниження цих показників у 2012 році майже в 3 разизумовлене збільшенням обсягу поточних зобов’язань у 3,5 разу.Коефіцієнт оборотності активів протягом 2010—2012 років маєтенденцію до зростання, що є позитивним явищем, оскільки скорочення обсягу виробничих запасів зумовило зростання оборотності оборотних коштів. Скорочення обсягів дебіторської заборгованості також є позитивним явищем, оскільки це відбулося зарахунок зменшення періоду її погашення. У 2010 році показникирентабельності були від’ємними, оскільки діяльність ПАТ «Гнідавський цукровий завод» у цьому звітному періоді була збитковою. Обсяг чистого прибутку зростає швидшими темпами, ніжзагальний обсяг активів підприємства, тому й зростає рентабельність у тому числі й оборотних коштів [3].

Проблемними питаннями ПАТ «Гнідавський цукровий завод»є пошук фінансових ресурсів для придбання нового обладнання,необхiдних матерiалiв для ремонту та на якiсне проведення технологiчного процесу, сировини до нового сезону переробки бурякiв і виробництва цукру, а також зменшення дебiторської заборгованостi. Цього можна досягти через підвищення діловоїактивності підприємства, а саме — прискорення оборотностіоборотних коштів на всіх стадіях виробничого процесу.

На нашу думку, важливим заходом для підвищення ефективності формування і використання фінансового стану підприємст-ва є збільшення грошових коштів на розрахунковому рахункупідприємства, що можна досягти завдяки зменшенню витрат увиробничому процесі, економії матеріальних ресурсів і пошукурезервів їх кращого використання. Головним напрямком економіїматеріальних ресурсів на підприємстві є збільшення виходу кінцевої продукції з однієї і тієї самої кількості сировини і матеріалів, що залежить від технічного рівня виробництва, рівня кваліфікації робітників, організації матеріально-технічного забезпечення, норм витрат і запасів матеріальних ресурсів.

Список використаних джерел

1. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000.

— 460 с.

2. Карбовник А. М. Питання забезпечення обіговими коштами підприємств в умовах сучасної української економіки // Регіональна економіка. — 2009. — № 2. — С. 165—168.

3. http://smida.gov.ua/db/participant/00372658Самборська М. М.,науковий керівникЗеленський А. В., викладач,Інститут бізнесу і фінансів Подільського державногоаграрно-технічного університету, м. Кам’янець-Подільський


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
СЕКЦІЯ 2.СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКАХ КРАЇН ЄВРОПИ
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ВЕРБИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki