Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніСЕКЦІЯ 2.СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ


< Попередня  Змiст  Наступна >

СЕКЦІЯ 2.СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ


НА АГРАРНИХ РИНКАХАнгелюк О. В.,науковий керівникЗеленський А. В., викладач,Інститут бізнесу і фінансів Подільського державногоаграрно-технічного університету, м. Кам’янець-Подільський

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУКРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

З-поміж вирішальних чинників сталого розвитку аграрнихпідприємств як стратегічних економічних суб’єктів важливе місце належить їх кредитному забезпеченню. Об’єктивна необхідність та особлива роль кредиту, без якого аграрне підприємствояк товаровиробник не може існувати, зумовлені специфікою йоговідтворювального процесу.

Нині за сучасних ринкових перетворень продовжується процесформування за державної підтримки системи кредитного забезпе-чення аграрних підприємств, започаткований у 2000 році.Об’єктивна потреба в ній уі необхідність підтримки цього процесу збоку держави були зумовлені незадовільним станом кредитуванняаграрного виробництва, специфікою його відтворювальних процесів, а також нагальністю вирішення проблеми створення фінансовокредитних передумов для сталого розвитку аграрних підприємств.

Створення вітчизняної системи кредитного забезпечення аграрних підприємств — складне та необхідне завдання, вирішенню якого потребує удосконалення кредитного субсидування аграрних підприємств, створення Державного земельного банку напідґрунті ретельних наукових досліджень і використанні кращогодосвіду зарубіжних країн [1, с. 5].

За різними оцінками для забезпечення виробничого процесуна інноваційному базису аграрних підприємств, дефіцит оборотних коштів у рослинництві сягає 45—60 млрд грн, а в тваринництві 40—45 млрд грн. Для гарантування розширеного відтворенняна мінімально прийнятному рівні обсяги інвестиційної діяльностів аграрних підприємствах в найближчі 5 років повинні досягти150—240 млрд грн. Три чверті з них не мають реального фінансового підґрунтя.

Розвиток системи фінансово-кредитного забезпечення стримується чередою об’єктивних і суб’єктивних чинників, найбільшсуттєвими серед яких є: низька ефективність аграрного виробництва; обмежений доступ сільськогосподарських товаровиробників до фінансово-кредитних ринків; нерозвиненість фінансовокредитної інфраструктури, орієнтованої на обслуговування аграрного виробництва; низький рівень антимонопольного захисту;недостатній рівень державної підтримки.

Ключовими напрямами розвитку системи фінансово-кредитногозабезпечення аграрного виробництва є активізація державної аграрної політики та її фінансової складової; стимулювання концентраціїаграрного виробництва; посилення антимонопольного захисту аграрних підприємств; формування і розвиток спеціалізованої фінансової інфраструктури, орієнтованої на обслуговування аграрних підприємств; розвиток і вдосконалення системи управління фінансамипідприємств та аграрного сектора [2, с. 17].

Отже, незважаючи на позитивні зміни, що відбулися в процесікредитування аграрних підприємств, регулювання їх кредитногозабезпечення є малоефективним, а державна підтримка недостатньою не лише внаслідок незадовільних обсягів надходження кредитних ресурсів у сільське господарство, а й через умови, на якихбанки надають свої кредити, а держава їх здешевлює.Таким чином, проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що на сучасному етапі формування ринкових відносин вУкраїні удосконалення кредитного забезпечення аграрних підприємств повинно передбачати зміщення акцентів щодо виконання своїх функцій державними регуляторними органами з метою усунення зазначених недоліків [3, с. 203].

Окрім того, для покращення кредитного забезпечення аграрних підприємств у посткризових умовах економічного просторудоцільно здійснити такі зміни: розробити пропозиції щодо удосконалення правового регулювання ринку кредитних послуг в аграрній сфері; при розробці нормативно-правових актів широкозалучати науковців і громадські організації та об’єднання; прирозробці пропозицій щодо державного бюджету зосереджуватиувагу на пріоритетних напрямках розвитку аграрних підприємстві передбачити надання державної фінансової підтримки за 5—6головними напрямами; розробляти та приймати умови, правила іпроцедури надання бюджетних коштів до початку бюджетногороку з обов’язковою попередньою публікацією в засобах масовоїінформації для обговорення громадою.

Упровадження зазначених пропозицій дозволить усунути проблеми кредитного забезпечення аграрних підприємств, а саме:підвищити ефективність і прозорість використання бюджетнихкоштів, зменшити можливість застосування корупційних схем;збільшити обсяги кредитування, розширити доступ до кредитнихресурсів аграрних підприємств; збільшити терміни кредитування;знизити плату за користування кредитами; збільшити прибутковість аграрних підприємств за рахунок підвищення ефективностівикористання кредитних ресурсів; завершити реформування кредитної системи АПК.

Список використаних джерел

1. Аранчій В. І. Особливості банківського кредитування аграрнихтоваровиробників в сучасних умовах / В. І. Аранчій // Наукові праціПолтав. держ. аграр. акад. [«Економічні науки»]. — Полтава : ПДАА.

— 2011. — Т. 1, Вип. 2.

— С. 3—6.

2. Гудзь О. Є. Модернізація банківської кредитної політики при обслуговуванні агроформувань // Вісник Харк. Нац. техн. ун-ту сільськогогосподарства: Економічні науки. Вип. 126.

— Харків: ХНТУСГ, 2012.

— 325 с. — С. 10–18.

3. Дем’яненко М. Я. Оцінка кредитоспроможності агроформувань(теорія та практика): монографія / Дем’яненко М. Я., Гудзь О. Є., Стецюк П. А. — К. : ННЦІАЕ, 2008. — 302 с.Воробйова О. С.,науковий керівникГуторов А. О., к.е.н., ст. викл.,Харківський національний економічний університетімені Семена Кузнеця, м. Харків


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКАХ КРАЇН ЄВРОПИ
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ВЕРБИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ
РИНОК ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki