< Попередня  Змiст  Наступна >

ЕФЕКТИВНІСТЬ КВІТНИКАРСТВА


Ринок квітів — один з небагатьох ринків України, який характеризується відсутністю великих власників і мережевих продажів. Незважаючи на зростання обсягів продажу, ринок квітівпредставлений стихійною торгівлею, відсутністю сервісу і сучасних технологій. Так, на частку вітчизняних компаній припадаєприблизно 30 % внутрішнього ринку, тоді як все інше займає імпортована продукція.

Квіткова індустрія — це бізнес, що інтенсивно розвивається.За оцінками експертів, щорічний приріст квіткового ринку становить 15

—20 %. У 2012 р. обсяг квіткового ринку України склав150 млн дол. США [1].

Варто зазначити, що в Україні налічується безліч дрібних квіткових господарств і підприємств, підрахувати кількість якихпрактично неможливо. Тому в українській галузі квітникарстваосновна проблема — це неможливість оцінити реальні обсяги виробництва квітів, які можуть вийти на ринок з цих дрібних господарств. Також наявна проблема тінізації імпорту квітковоїпродукції [2].

Внутрішнє виробництво зрізаних квітів в Україні представлено компаніями: «Камелія» (м. Київ), «Асканія-Флора» (м. Київ),«Украфлора» (м. Київ), «Євроторг» (м. Миколаїв), «Фрезія» (Харківська обл.) та іншими.

Впровадження новітніх голландських технологій сприяло збільшенню власного виробництва квітів в Україну. Наша держава єлідером за темпами розвитку на пострадянському просторі.Українські виробники активно просувають власну продукцію наринки Узбекистану, Російської Федерації та Республіки Молдова,однак в останні роки обсяги експорту значно знизилися як у вартісному (рис. 2), так і в натуральному виразі.

більш, ніж у 1,5 разу, що обумовлено не стільки реальним підвищенням цін на квіти, скільки збільшенням митної вартості квітівз 16.08.2010 р. у 5 разів.

Близько 70 % роздрібного ринку квітів належить ларькам і кіоскам. Інші 30 % розподілені між квітковими магазинами середнього класу (20 %) і більш дорогими квітковими салонами (до 10%). А ось купівля квітів онлайн поки становить приблизно 1 %від усього обсягу ринку.

Отже, український квітковий бізнес не можна вважати новою галуззю для України. Проте він є високоприбутковим і має стійку тенденцію до зростання. Останнім часом помітна тенденція до збільшення як кількості приватних підприємців, так і великих компанійміжнародного рівня, які виробляють продукцію високої якості.

Список використаних джерел

1. Бизнес с сезонним характером: что нужно знать о рынке цветов[Текст]//[Електронний ресурс]. — Режим доступа — http://ubr.ua/business-practice/own-business/biznes-s-sezonnym-harakterom-chto-nujnoznat-o-rynke-cvetov-235128

2. УАК: Приємний аромат українських квітів [Текст] // [Електронний ресурс]. — Режим доступа — http://agroua.net-/news/news_29661.html?uid=7749e8a210108b7c6264b49c417e2aa4

3. Бизнес с сезонным характером: что нужно знать о рынке цветов[Текст]//[Електронний ресурс]. — Режим доступа: http://ubr.ua/business-practice/own-business/biznes-s-sezonnym-harakterom-chto-nujno-znat-o-rynke-cvetov-235128

4. Статистична інформація. The United Nations Statistics Division(UNSD) URL[Електронний ресурс]. — Режим доступа: http://data.un.org

5. Стратегическое планирование как основа развития цветочногобизнеса. [Текст]//[Електронний ресурс]. — Режим доступа -http://www.-economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2408Поволоцька Т. О.,науковий керівникСпівак С. І., к.е.н., доцент,Луганський національний аграрний університет,м. Луганськ

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, якеє результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових від-носин підприємства, визначається сукупністю виробничогосподарських факторів і характеризується системою показників,що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [1].

Під діагностикою фінансового стану підприємства розуміється ідентифікація стану об’єкта через реалізацію комплексу дослідницьких процедур, направлених на виявлення домінантних факторів такого стану, симптомів і причин виникнення проблеми абоможливих ускладнень, оцінку можливостей підприємства реалізувати стратегічні і тактичні цілі, підготовку необхідної інформаційної бази для прийняття рішення [2].

Джерелами інформації для діагностики фінансового станупідприємства є фінансова звітність, а також статистична та оперативна звітність; планова інформація (бізнес-план), нормативнаінформація, інформація про технічну підготовку виробництва,висновки експертів, результати різних опитувань і т. д.

Основними завданнями діагностики фінансового стану підприємства є:

— проведення дослідження рентабельності та фінансовоїстійкості підприємства;

— визначення ефективності використання майна підприємства, забезпеченості його власними оборотними активами;

— проведення об’єктивної оцінки динаміки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

— аналіз ділової активності підприємства;

— визначення ефективності використання фінансових ресурсів [3].

Діагностику фінансового стану підприємства доцільно здійснювати по таких основних напрямах:

— аналіз фінансової звітності підприємства за результатамийого фінансово-господарської діяльності — складання економічного паспорту підприємства;

— аналіз конкурентних переваг і порівняльний аналіз із підприємствами-конкурентами, аналіз асортименту продукції — визначення ринкової позиції підприємства;

— аналіз рівня і якості менеджменту підприємства; аналізкомпетенцій та інтелектуального потенціалу підприємства; аналізпоставок і клієнтури підприємства — визначення ключових факторів успіху.

Діагностика фінансового стану передбачає здійснення повномасштабного аналізу за результатами його господарської діяль-ності, яка, в свою чергу вважається ефективною, якщо підприємство:

— раціонально використовує реальні ресурси;

— своєчасно погашає зобов’язання;

— функціонує рентабельно [4].

Діагностика фінансового стану підприємства є необхідниметапом для розробки планів і прогнозів щодо фінансового оздоровлення. Кредитори та інвестори аналізують фінансовий станпідприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для диференційованого встановлення відсотковихставок.

При практичній реалізації діагностики на сучасному етапіуправління вона зобов’язана сполучити в собі весь спектр пропонованих до неї вимог і відповідати певним принципам. Це дозволить вірогідно оцінити реальну ситуацію на підприємстві за досить короткий час, визначити його стабільність до негативнихфакторів, крім того, дозволить визначити його потенціал. Отже,діагностика фінансового стану підприємства сприяє оптимізаціїрівня його економічної безпеки.

Результати діагностики й запропоновані за ними рекомендаціїповинні допомогти керівництву в практичній розробці гнучкоїстратегії розвитку підприємства, покликаної підвищити йогоадаптаційну здатність і стійкість щодо мінливих впливів зовнішнього середовища [5].

Список використаних джерел

1. Вознюк А. О. Оцінка фінансового стану підприємства як необхідна складова його економічного розвитку / А. О. Вознюк // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». — 2012.

—№ 11. — С. 28–35.

2. Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічноїстійкості підприємства: монографія / Л. А. Костирко. — Х.: Фактор,2008. — 336 с.

3. Калашнікова Т. В. Фінансовий стан підприємства: сутність та оцінка / Т. В. Калашнікова // Вісник Сумського національного аграрногоуніверситету Серія «Економіка і менеджмент». — 2011. — № 3. — С.115—118.

4. Єлисєєва О. К. Методи та моделі оцінки і прогнозування фінансового стану підприємств / О.К. Єлисєєва, Т. В. Решетняк. — Краматорськ: ДДМА, 2008. — 208 с.

5. Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва:навч. посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 504 с.Подвисоцька М. О.,науковий керівникСтащук О. В., к.е.н., доцент,Східноєвропейський національний університетімені Лесі Українки, м. Луцьк


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
СЕКЦІЯ 2.СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКАХ КРАЇН ЄВРОПИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki