Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ


У сучасних умовах розвитку економіки особлива увага приділяється підприємницькій діяльності як основі для підвищенняефективності виробництва, в тому числі і у галузі АПК. Слід зазначити, що підприємництво на сучасному етапі сприяє виявленню невикористаних резервів зростання продуктивності праці таінших економічних показників за рахунок орієнтації на кінцевийрезультат та впровадження останніх науково-технічних досягнень. Саме тому дослідження різних аспектів підприємницькоїдіяльності набуває актуальності. При цьому подальший розвитокосновних напрямів підприємництва в аграрній галузі сприятимевирішенню питань продовольчого забезпечення, зайнятості табезробіття, підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу України.Наразі підприємницька діяльність в Україні набуває свогопоширення. Цьому сприяє створення приватних підприємств,розвиток нових форм власності, зменшення державного впливуна діяльність суб’єктів господарювання та контролю за результатами їх діяльності. Крім того, діяльність господарюючихсуб’єктів в Україні здійснюється на основі принципів забезпечення економічної багатоманітності та рівного захисту державоюусіх суб’єктів господарювання; свободи підприємницької діяльності; вільного руху капіталів, товарів і послуг; обмеження державного регулювання економічних процесів; захисту національного товаровиробника; заборони незаконного втручання органівдержавної влади у господарські відносини [1].

Згідно ст. 43 Господарського кодексу України, «підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних ісоціальних результатів та одержання прибутку» [1]. Особливостями підприємницької діяльності в галузі АПК є самостійне здійснення процесу формування програми діяльності та залученняресурсів (матеріальних, технічних, фінансових, трудових, земельних); вільний вибір методики ведення внутрішньовиробничихвідносин і фінансових розрахунків; самостійний розподіл отриманим прибутком, що залишився після сплати податків, зборів таінших передбачених законодавством платежів.

Досить таки висока рентабельність фермерського господарювання, порівняно з підприємствами інших форм власності, свідчить про позитивні зрушення в галузі сільського господарства.Однак, слід зазначити про наявність невикористаних резервів подальшого підвищення ефективності підприємницької діяльності[2]. З цією метою доцільно:а) забезпечити впровадження сучасних засобів ведення виробництва, зокрема, оновлення та розвиток матеріально-технічної бази;б) вдосконалити структуру посівних площ через упровадженняефективних сівозмін. Так, постійне вирощування соняшнику на одних ділянках протягом багатьох років та збереження високої питомоїваги його виробництва (36,4 % від усієї площі), призводить до зниження родючості угідь і врожайності сільськогосподарських культур;в) широке застосування органічних добрив разом із розширенням тваринницького комплексу;г) впровадження ефективних методів управління, організаціїта стимулювання праці, які сприятимуть зростанню зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності.Наостанок варто звернути увагу на доцільність подальшогорозвитку та підтримки такого напряму підприємницької діяльності, як фермерське господарювання. Порівняно з підприємствамиінших форм власності, фермерські господарства мають рівеньрентабельності 34,2 %. Саме тому доцільним є подальше вдосконалення механізмів ведення виробництва з метою підвищеннярентабельності до 45—50 % [3]. Для цього слід забезпечити оновлення матеріально-технічної бази; вдосконалити структуру сівозмін; впроваджувати використання органічних добрив; удосконалити систему управління та організації виробничих відносин.

Таким чином, подальший розвиток підприємницької діяльності в галузі АПК сприятиме підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва в країні.

Список використаних джерел

1. Господарський кодекс України. — Редакція від 03.02.2013 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/-436-15

2. Малік М. Й., Зіновчук В. В., Лупенко Ю. О. та ін. Основи аграрного підприємництва / За ред. М. Й. Маліка. — К.: Інститут аграрної економіки, 2001.

— 582 с.

3. Месель-Веселяк В. Я. Реформування аграрного виробництва. —К.: ІАЕ УААН, 1999. — С. 74

—104.Ходирєв В. В.,науковий керівникВолошинова Н. О., асистент,Луганський національнийаграрний університет, м. Луганськ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
СЕКЦІЯ 2.СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКАХ КРАЇН ЄВРОПИ
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ВЕРБИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki