Posibniki.com.uaБухгалтерський облікФінансовий облік4.4. ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.4. ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ


Капітальні інвестиції — це затрати підприємства на придбання та створення нових і модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання та реконструкцію діючих необоротних матеріальних активів. Бухгалтерський облік таких інвестицій ведеться на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». За дебетом рахунка відображаються витрати на придбання, створення та поліпшення необоротних активів, за кредитом — їх списання на собівартість прийнятих в експлуатацію об’єктів. Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має субрахунки, призначення яких представлене в табл. 4.4. Аналітичний облік капітальних інвестицій здійснюється за видами основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та за окремими інвентарними об’єктами. Важливою складовою капітальних інвестицій є капітальне будівництво.

Згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти» термін будівництво трактується як:

·спорудження нового об’єкта;

·реконструкція; ·розширення;

·добудування;

·реставрація і ремонт об’єктів;

·виконання монтажних робіт.

На організацію обліку будівництва впливає спосіб виконання робіт: господарський чи підрядний.

СУБРАХУНКИ РАХУНКА 15 «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

 

№ субрахунку

Назва

Призначення

151

Капітальне будівництво

Облік витрат на будівництво, яке ведеться господарським та підрядним способом для власних потреб підприємства.

Облік устаткування, яке підлягає монтажу в процесі будівництва

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

Облік витрат на придбання та виготовлення власними силами основних засобів (крім об’єктів будівництва)

153

Придбання (виготовлення)                          інших необоротних матеріальних активів

Облік витрат на придбання та виготовлення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні нематеріальні активи»

155

Придбання (вирощування)           довгострокових біологічних активів

Облік придбання, вирощування, та створення довгострокових біологічних активів, які обліковуються на рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи» (вирощування незрілих довгострокових біологічних активів та формування основного стада робочої і продуктивної худоби)

У разі здійснення будівництва господарським способом всі будівельні роботи здійснюються силами і засобами самого підприємства — забудовника, яке самостійно фінансує та здійснює будівельні роботи. Цей спосіб виконання робіт підприємства також використовують для здійснення капітального ремонту, реконструкції будівель і споруд. Великі підприємства, як правило, мають у своєму складі ремонтнобудівельні служби.

Облік наявності та руху будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, обладнання і комплектуючих виробів, що підлягають монтажу, а також інших матеріальних цінностей, які необхідні для будівництва, виготовлення будівельних деталей і конструкцій, виконання монтажних робіт ведеться на субрахунку 205 «Будівельні матеріали». При цьому обладнання, яке не потребує монтажу, не враховується на даному субрахунку. Витрати на придбання такого обладнання відображаються безпосередньо на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» у міру надходження його на склад чи інше місця зберігання або експлуатації. До обладнання, що не враховується на субрахунку 205 «Будівельні матеріали», відносяться будівельні механізми, сільськогосподарські машини, транспортні засоби, вільно розміщені верстати, виробничий інвентар, вимірювальні та інші прилади тощо.

Роботи, що виконуються господарським способом, обліковуються в порядку, передбаченому для будівельних підприємств, на субрахунку 151 «Капітальне будівництво».

Витрати на будівництво відображаються за дебетом субрахунка 151 «Капітальне будівництво» в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків:

— 205 «Будівельні матеріали» — на вартість витрачених будівельних матеріалів і обладнання, переданих до монтажу на об’єкти, що будуються;

— 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;

— 65 «Розрахунки за страхуванням» (на суму нарахованих зборів на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування на заробітну плату виробничого персоналу, зайнятого у будівництві тощо).

За даними субрахунка 151 «Капітальне будівництво» визначають фактичну собівартість закінчених робіт об’єктів будівництва (реконструкції, модернізації). Уведення в експлуатацію кожного об’єкта оформлюється «Актом приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (типова форма № ОЗ1). Даний акт є підставою для списання вартості капітальних витрат на закінчений об’єкт, а також зарахування його на баланс до складу основних засобів.

Зарахування на баланс уведених в експлуатацію основних засобів за фактичною собівартістю їх будівництва в бухгалтерському обліку відображається записом:

Дебет рахунка 10 «Основні засоби»

Кредит субрахунка 151 «Капітальне будівництво»

 

Приклад 4.1

Підприємство господарським способом здійснює будівництво складу готової продукції. При цьому ним понесені такі затрати, грн:


розробка технічних умов                                                             480

затрати, пов’язані з оформленням дозволу на спорудження складу готової продукції    960

вартість проектнокошторисної документації                            720

витрачені будівельні матеріали                                                 60 000

нарахована заробітна плата виробничому персоналу             20 000

відрахування на соціальні заходи                                              7000

нарахована амортизація виробничих засобів праці                 1500

затрати загальновиробничого характеру                                   1300

 

Облік затрат на будівництво відображається записами, наведеними в табл. 4.5.

 

ОБЛІК БУДІВНИЦТВА ГОСПОДАРСЬКИМ СПОСОБОМ, грн

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дебет

Кредит

1

Витрати на розробку технічних умов

151 «Капітальне будівництво»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

400

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

80

3

Витрати на оформлення дозволу

151 «Капітальне будівництво»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

800

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

160

5

Витрати на проектнокошторисну документацію

151 «Капітальне будівництво»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

600

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

120

7

Витрачені матеріали на будівництво

151 «Капітальне будівництво»

205 «Будівельні матеріали»

60000

8

Нараховано заробітну плату виробничому персоналу

151 «Капітальне будівництво»

661 «Розрахунки з оплати праці»

20000

9

Нараховано збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування (умовно)

151 «Капітальне будівництво»

65 «Розрахунки за страхуванням» (651, 652, 653)

7000

10

Нарахована                           амортизація обладнання

151 «Капітальне будівництво»

131 «Знос основних засобів»

1500

11

Списано витрати загальновиробничого характеру

151 «Капітальне будівництво»

91 «Загальновиробничі витрати»

1300

12

Прийнято об’єкт в експлуатацію на підставі акта

103 «Будинки та споруди»

151 «Капітальне будівництво»

91600

 

У разі здійснення будівельних робіт підрядним способом виконуються спеціалізованими підприємствами — підрядниками. При цьому виникають певні взаємовідносин між підприємством — замовником і підрядником, що представлено на рис. 4.3.

Взаємовідносини між замовником і підрядником при виконанні будівельного контракту

Замовник — це учасник контракту, який визначає умови складання контракту, приймає завершені роботи і здійснює розрахунки з підрядниками. Замовником може бути інвестор або, за його дорученням, юридичні та інші фізичні особи. Капітальне будівництво здійснюється на будівельному майданчику — земельній ділянці, відведеній для цього у встановленому порядку.

Об’єктом будівництва є окремі приміщення і споруди або їх сукупність, що здійснюється за єдиним проектом.

Підрядник юридична особа, яка укладає будівельний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовникові.

Між замовником і підрядником укладається будівельний контракт. Відповідно до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.05 № 668, наказом Міністерства будівництва, архітектури та житловокомунального господарства України від 27.10.05 № 3 затверджений «Примірний договір підряду в капітальному будівництві». Даний документ пропонує кілька варіантів викладення окремих умов, що надає можливість сторонам договору вибрати найбільш прийнятний для них варіант.

Сторони договору підряду мають право за взаємною згодою та, виходячи з конкретних умов, вносити певні зміни, передбачені Примірним договором. При цьому сторони повинні керуватися Господарським кодексом України щодо статусу примірних договорів і дотримуватись положень, визначених законодавством.

Примірний договір має таку структуру:

· предмет договору;

· договірна ціна;

· забезпечення виконання зобов’язань Сторін за Договором;

· ризики знищення або пошкодження об’єкта будівництва та їх страхування;

· забезпечення робіт (будівництва об’єкта) проектною документацією;

· забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами;

· порядок залучення до виконання робіт субпідрядників;

· залучення до виконання робіт робочої сили;

· організація виконання робіт;

· порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів;

· фінансування робіт (будівництва об’єкта);

· проведення розрахунків за виконані роботи;

· приймання — передача закінчених робіт (об’єкта будівництва);

· гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів);

· відповідальність Сторін за порушення зобов’язань за Договором та порядок урегулювання Спорів;

· внесення змін у Договір та його розірвання;

· строк дії Договору;

· договірна документація та інші умови Договору.

Вартість договору підряду визначається у кошторисі, який узгоджується між замовником і підрядником та є невід’ємною частиною договору. Розрахунок кошторисної вартості будівництва здійснюється на підставі кошторисної документації, де відображаються всі витрати, що пов’язані з виконанням будівельних робіт.

Види та склад кошторисної документації встановлені Правилами визначення вартості будівництва ДБМ Д 1.112000, затвердженими наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174, зі змінами.

За робочими кресленнями на окремі види будівельних робіт складаються локальні кошториси на підставі діючих поточних цін на матеріальні та трудові ресурси. На основі таких кошторисів формується узагальнений кошторис на об’єкт у цілому.

У випадках, коли обсяги робіт і величина витрат не визначені остаточно і будуть уточнені в процесі будівництва, замість кошторисів складаються локальні та об’єктні кошторисні розрахунки.

На підставі об’єктних кошторисів та кошторисних розрахунків на окремі види робіт складається зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва. Він містить загальну кошторисну вартість усіх об’єктів, які передбачені проектом.

Загальна сума грошових коштів, що необхідна для виконання будівельних робіт, згідно з Договором є кошторисною вартістю будівництва. Вона формується на підставі проекту робочої документації та діючих кошторисних нормативів на вартість матеріальнотехнічних та трудових ресурсів.

Фактичний обсяг виконаних робіт, з підрахуванням проміжних і підсумкових сум місяця, відображається підрядною організацією в «Журналі обліку виконаних робіт» (типова форма № КБ6). Він ведеться виконавцем за кожним об’єктом будівництва в натуральних і вартісних показниках. Достовірність фактичного обсягу виконаних робіт контролюється замовником.

Підприємство-замовник, у даному випадку здійснює тільки облік затрат на капітальні інвестиції іведе розрахунки з підрядником за виконані і прийняті роботи на підставі таких документів:

— «Акт приймання виконаних підрядних робіт» (типова форма № КБ2в);

— «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт» (типова форма № КБ3).

 

Вказані форми складаються за даними Журналу обліку виконаних робіт.

Акт приймання виконаних підрядних робіт складається щомісяця за кожним об’єктом у двох примірниках, якщо підрядні будівельні роботи здійснюються із залученням бюджетних коштів або підприємств державної форми власності. Якщо будівництво здійснюється за рахунок бюджетних коштів, то замовнику разом з актом подаються первинні документи (розрахунки — фактури, накладні та ін.). Акт приймання виконаних підрядником робіт наведено у зразку 4.4.

 

АКТ приймання виконаних підрядних робіт

АКТ приймання виконаних підрядних робіт

АКТ приймання виконаних підрядних робіт

АКТ приймання виконаних підрядних робіт

 

При здійсненні будівництва за рахунок інших джерел фінансування складання акта форми № КБ2в не обов’язково. При виконанні будівельних робіт у повному обсязі акт виконання робіт складається у довільній формі.

Для визначення вартості виконаних будівельних робіт і проведення розрахунків із замовником усі підрядні організації за кожним об’єктом незалежно від форм власності та джерел фінансування оформлюють «Довідку про вартість виконаних підрядних робіт» (типова форма № КБ3). У цій формі, яка наведена у зразку 4.5, показники відображаються за поточний місяць наростаючим підсумком з початку будівництва.

Вартість виконаних і прийнятих за актами будівельномонтажних робіт підприємствозамовник відображає в обліку за дебетом субрахунка 151 «Капітальне будівництво» і за кредитом субрахунка 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». Цей запис складається у бухгалтерському обліку при підрядному способі, якщо придбані основні засоби не потребують монтажних робіт.

Обладнання, що потребує монтажу, обліковується у складі виробничих запасів на субрахунку 205 «Будівельні матеріали». Придбання і оприбуткування такого обладнання в бухгалтерському обліку відображається записом:

Дебет субрахунка 205 «Будівельні матеріали»

Кредит субрахунка 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт

Передача обладнання, що потребує монтажу на об’єкти будівництва відображається проведенням:

Дебет субрахунка 151 «Капітальне будівництво»

Кредит субрахунка 205 «Будівельні матеріали»

 

Сума податкового кредиту з ПДВ, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов’язання, що включена у рахунки підрядних організацій при виконанні капітальних робіт, при придбанні основних засобів, інших необоротних матеріальних активів відображається записом:

Дебет субрахунка 641 «Розрахунки за податками»

Кредит субрахунка 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

 

Після підписання замовником і підрядником документів про приймання об’єкта будівництва та проведення розрахунків, він вводиться в експлуатацію на основі акта, складеного державною приймальною комісією.

Датою введення закінченого об’єкта будівництва в експлуатацію є дата затвердження акта органом виконавчої влади або місцевого самоврядування, за рішенням якого створена приймальна комісія.

Грошові кошти, одержані забудовником від пайовика як частка у будівництві об’єкта, відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках» і кредитом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об’єкт будівництва.

Після складання документів про право власності пайовика на відповідну частину забудованого об’єкта і оформлення приймальнопередавального акта забудовник на відповідну вартість у бухгалтерському обліку робить такий запис:

Дебет рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

Кредит субрахунка 151 «Капітальне будівництво»

 

Пайовик відображає у бухгалтерському обліку передані забудовнику для пайової участі в будівництві об’єкту кошти наступним записом:

Дебет субрахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Кредит рахунка 31 «Рахунки в банках»

 

Після одержання складених документів на право власності і оформлення приймальнопередавального акта пайовика на відповідну частку забудованого об’єкту у бухгалтерському обліку робиться запис:

Дебет субрахунка 151 «Капітальне будівництво»

Кредит субрахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

 

Зарахування на баланс власної частини забудованого об’єкта в бухгалтерському обліку відображається записом:

Дебет рахунка 10 «Основні засоби»

Кредит субрахунка 151 «Капітальне будівництво»

 

У разі, коли власна частина збудованого об’єкта (квартири, нежитлового приміщення) призначена пайовиком для продажу, в бухгалтерському обліку складається запис:

Дебет 28 «Товари»

Кредит субрахунка 151 «Капітальне будівництво»

 

У разі будівництва об’єктів необоротних матеріальних активів підрядним способом у бухгалтерському обліку замовника можуть бути записи, наведені в табл. 4.6.

 

Таблиця 4.6 ОБЛІК БУДІВНИЦТВА ПІДРЯДНИМ СПОСОБОМ, грн

 

 


№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дебет

Кредит

1

Заборгованість замовника за рахунками підрядника за виконані проектні, будівельномонтажні роботи

151 «Капітальне будівництво»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

40000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

8000

3

Одержано фінансування на будівництво із зовнішніх джерел (бюджетні, позабюджетні)

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

60000

4

Перераховано з поточного рахунка підряднику за виконані роботи

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

31 «Рахунки в банках»

48000

5

Віднесено на доходи майбутніх періодів суму невикористаного в поточному періоді фінансування

48 «Цільове фінансування     і цільові надходження»

69 «Доходи майбутніх періодів»

12000

6

Введено в експлуатацію за актом прийому — передачі об’єкт основних засобів

103 «Будинки та споруди»

151 «Капітальне будівництво»

40000

 

У системі рахунків це відображається проведеннями, наведеними в табл. 4.7.

Таблиця 4.7

 

ОБЛІК ПРИДБАННЯ (ВИГОТОВЛЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, грн

 


№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дебет

Кредит

1

Одержано обладнання за договором постачання

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

200000

2

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

4000

3

Сплачено постачальнику

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

24000

4

Відображені витрати, пов’язані з придбанням (посередницькі, транспортнітощо)

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

800

5

Відображено податковий кредит з ПДВ, пов’язаний з посередницькими, транспортними та іншими витратами

641 «Розрахунки за податками»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

160

6

Зараховано обладнання до складу основних засобів

104 «Машини та обладнання»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

20800

7

Одержано спецінструменти від постачальника

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

1200

8

Відображено податковий кредит з ПДВ

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними     постачальниками»

240

9

Зараховано спецінструменти до складу інших необоротних матеріальних активів

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

1200

 

Облік витрат, що пов’язані з придбанням та вирощуванням довгострокових біологічних активів ведеться за дебетом субрахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів». За кредитом цього субрахунка відображається оприбуткування довгострокових біологічних активів в кореспонденції з дебетом відповідних субрахунків рахунка 16 «Довгострокові біологічні активи».


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.6 МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
4.7. ОБЛІК ВИТРАТ НА РЕМОНТ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
4.1. ОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Розділ 4. Облік основних засобів
3.7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
3.6. ОБЛІК ІНШОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
3.5. ОБЛІК ВЕКСЕЛІВ ОТРИМАНИХ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki