Posibniki.com.uaБухгалтерський облікФінансовий облік4.5. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.5. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВНеоборотні матеріальні активи надходять на підприємство шляхами, наведеними на рис. 4.4.

Надходження на підприємство необоротних матеріальних активів

Основними формами документів, пов’язаних з надходженням основних засобів, є такі: ОЗ1 «Акт прийманняпередачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»;

ОЗ2 «Акт прийманняздавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів»; ОЗ5 «Акт на установку, пуск та демонтаж будівельної машини».

Склад комісії, що готує відповідні акти, визначається наказом про облікову політику підприємства або затверджується окремим розпорядженням керівника. Складений комісією акт обов’язково затверджує керівник підприємства.

Поділ необоротних матеріальних активів на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи підприємство визначає самостійно, виходячи із вартісної категорії інвентарних об’єктів. Про це воно обов’язково вказує у своїй обліковій політиці.

Облік витрат на будівництво, придбання або виготовлення власними силами основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на відповідних субрахунках рахунка 15 «Капітальні інвестиції».

Необоротні матеріальні активи, що надходять на підприємство безоплатно як внески до статутного капіталу, якщо вони не вимагають додаткових витрат з доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання, не є капітальними інвестиціями. Такі необоротні матеріальні активи, при їх надходженні на підприємство або при їх зарахуванні до складу необоротних матеріальних активів, не відображаються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», а відразу зараховуються на відповідні субрахунки рахунків 10 «Основні засоби» або 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Будьяке надходження необоротних матеріальних активів на підприємство оформлюється первинним документом, який є носієм інформації про вартість, фізичні та інші характеристики об’єкта і є підставою для відображення його у системі рахунків бухгалтерського обліку.

В акті вказують найменування об’єкта основних засобів, рік спорудження або дату випуску, коротку характеристику об’єкта, його первісну вартість, присвоєний інвентарний номер, місце використання та інші відомості, необхідні для синтетичного та аналітичного обліку основних засобів.

Кожний об’єкт необоротних матеріальних активів зараховується до складу основних засобів або інших необоротних матеріальних активів на підставі «Акта прийманняпередачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (типова форма № ОЗ1), який наведено у зразку 4.6.

Під час зарахування окремих об’єктів та введення їх в експлуатацію акт оформлюється приймальною комісією в одному примірнику. Після оформлення акта він з доданою технічною документацією, що відноситься до даного об’єкта, передається до бухгалтерії підприємства.

На основі «Акта прийманняпередачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», технічної та іншої документації бухгалтерією підприємства на даний об’єкт відкривається «Інвентарна карта обліку основних засобів» (типова форма № ОЗ6), яка наведена у зразку 4.1.

АКТ приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

АКТ приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

АКТ приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

При внутрішньому переміщенні основних засобів «Акт прийманняпередачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» оформлюється у двох примірниках працівником відділу (цеху) здавальника. Перший примірник з розпискою одержувача та здавальника передається до бухгалтерії, а другий — до відділу (цеху) здавальника.

Приймання-здавання основних засобів для виконання ремонту, реконструкції та модернізації оформлюється «Актом прийманняздавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» (типова форма № ОЗ2). Він складається в одному примірнику, якщо капітальний ремонт, реконструкція чи модернізація виконуються власними силами підприємства. Цей акт підписують уповноважений представник підрозділу, що виконав ремонт, і представник підрозділу, до якого передається відремонтований об’єкт. Крім того, акт повинен підписати головний бухгалтер і затвердити керівник або уповноважена ним особа. Якщо капітальний ремонт реконструкцію чи модернізацію виконує стороннє підприємство, то вказаний акт складається у двох примірниках. Він підписується уповноваженим представником підприємства — власника (чи орендаря) об’єкта і представником підприємства, яке виконало ремонт. Акт підписується також головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства, якому належить об’єкт чи уповноваженою особою.

Другий примірник акта передають підприємству, що виконало ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

Бухгалтерія підприємства — власника відремонтованого об’єкта на підставі акта заносить дані про зроблений ремонт до інвентарної карти і технічного паспорта об’єкта, якщо в результаті ремонту, реконструкції чи модернізації змінилися його технічні характеристики. Даний акт наведено у зразку 4.7.

АКТ приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів

АКТ приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів

Передачу, установку та пуск будівельних машин, а також наступний їх демонтаж будівельномонтажні організації оформлюють «Актом на установку, пуск та демонтаж будівельної машини» (типова форма № ОЗ5), який складається у двох примірниках. Один примірник передається структурному підрозділу, що займається механізацією будівельних робіт, а другий — будівельній організації, яка використовує будівельні машини і механізми.

Будівництво необоротних матеріальних активів. Надходження основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у результаті будівництва відображається в обліку з використанням субрахунка 151 «Капітальне будівництво» і залежить від способу виконання будівельних робіт, як показано у розділі 4.4.

Виготовлення необоротних матеріальних активів. При самостійному виготовленні основних засобів та інших необоротних матеріальних активів підприємство веде облік усіх затрат на субрахунках:

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

Після закінчення робіт і введення виготовлених об’єктів в експлуатацію згідно акта приймання — передачі, понесені підприємством затрати списуються з кредиту субрахунків 152 та 153 у дебет відповідних субрахунків рахунків: 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи».


Первісна вартість необоротних матеріальних активів, виготовлених підприємством для власних потреб, дорівнює їх собівартості, яка визначається згідно П(С)БО 16 «Витрати"

Приклад 4.2                                                                         

Підприємство виготовило для власних потреб і оприбуткувало за фактичною собівартістю основні засоби: п’ять офісних столів вартістю 437,86 грн (на суму 2189,30 грн) та інші необоротні матеріальні активи — чотири тумби вартістю 198,8 грн (на суму 795,2 грн).

Визначення собівартості виготовлених необоротних матеріальних активів наведено в табл. 4.8.

 

Таблиця 4.8 СОБІВАРТІСТЬ ВИРОБІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ДЛЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

СОБІВАРТІСТЬ ВИРОБІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ДЛЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

Відображення в обліку надходження основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, виготовлених підприємством самостійно, представлено в табл. 4.9.

 

 

Таблиця 4.9 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВИГОТОВЛЕННЯ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 


№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Списані матеріали на виробництво офісних столів (328 ´ 5)

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

201 «Сировина й матеріали»

1640

 

2

Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виробництвом столів (72 * 5)

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

360

3

Відображено нарахування (умовно) на соціальнізаходи (27,36 * 5)

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

65 «Розрахунки застрахуванням»

136,8

4

Списані загальновиробничі витрати (10,5 * 5)

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

91 «Загальновиробничі витрати»

52,5

5

Зараховані виготовлені столидоскладуоб’єктів

основних засобів (437,86 * 5)

106 «Інструменти, прилади та інвентар»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

2189,3

6

Списані матеріали на виробництво тумб (164,7 * 4)

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

201 «Сировина й матеріали»

658,8

7

Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виробництвом тумб (20 * 4)

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

80

8

Відображено нарахування (умовно) на соціальні заходи (6,5 * 4)

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

65 «Розрахунки за страхуванням»

30,4

9

Списані загальновиробничі витрати (6,5 *4)

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

91 «Загальновиробничі витрати»

26

10

Зараховані виготовлені тумби до складу об’єктів інших необоротних матеріальних активів (198,8 * 4)

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

795,2

 

Придбання необоротних матеріальних активів за грошові кошти. Така операція здійснюється між підприємством і постачальником на основі договору купівлі — продажу. Якщо підприємство купує необоротні матеріальні активи за рахунок кредиту, то витрати на оплату відсотків за користуванням кредитом не включаються до первісної вартості придбаних об’єктів, а відноситься до фінансових витрат.

 

Приклад 4.3

 

Підприємство придбало у постачальника обладнання вартістю 14 400 грн, у т.ч. ПДВ — 2400 грн;

грн. Сума витрат з транспортуванням обладнання становить 240 грн, в т. ч. ПДВ — 40 грн; крісел — 120 грн, в т.ч. ПДВ — 20 грн. Бухгалтерські записи за цими операціями наведені в табл. 4.10.

 

Таблиця 4.10 ОБЛІК ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ


№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Відображено заборгованість постачальнику за обладнання

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

12000

2

Відображено заборгованість постачальнику за офісні крісла

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

6000

3

 

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (2400 + 1200)

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

3600

4

Відображено витрати з транспортування обладнання

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

200

ОБЛІК ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ

Придбання необоротних матеріальних активів у підприємства — нерезидента має певні особливості, пов’язані з розрахунками в іноземній валюті. Облік таких операцій регламентується П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Згідно з положенням курсові різниці за монетарними статтями в іноземній валюті визначаються на дату балансу. Немонетарні статті відображаються за історичною собівартістю на дату здійснення операції.


 Приклад 4.4                                                                                                                                                      

 

Підприємство-резидент придбало у підприємства-нерезидента обладнання вартістю 50000 дол. США на умовах відстрочення платежу. Курс НБУ за 1 дол. на дату митного оформлення становив 5,1 грн, на дату платежу — 5,2 грн. Ставка ввізного мита на імпортне обладнання становить 15 %, митний збір — 0,2 %. Бухгалтерські записи наведено в табл. 4.11.

ПРИДБАННЯ ІМПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ

ПРИДБАННЯ ІМПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ

 

Безоплатне одержання. Первісна вартість безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів на дату одержання дорівнює їхній справедливій вартості. При оприбуткуванні таких активів на суму їх справедливої вартості збільшується додатковий капітал підприємства. В обліку це відображається проведеннями:

Дебет рахунків: 10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Кредит рахунка 42 «Додатковий капітал» субрахунок «Безоплатно одержані необоротні активи» Під час нарахування амортизації за безоплатно одержаними активами одночасно визнається до

хід із зменшенням величини додаткового капіталу, що відображається записом:

Дебет субрахунка 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

Кредит субрахунка 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»

 

Приклад 4.5

Підприємство безоплатно одержало автомобіль вартістю 24000 грн. Витрати на транспортування становили 360 грн, у тому числі ПДВ — 60 грн. Термін корисного використання автомобіля — 8 років. Підприємство обрало прямолінійний метод нарахування амортизації. Сума нарахованої за місяць амортизації становить 250 грн (24000 : 8 : 12).

У системі рахунків ці операції наведені в табл. 4.12.

 

Таблиця 4.12 ОБЛІКБЕЗОПЛАТНООДЕРЖАНИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХАКТИВІВ

 


№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Відображено вартість безоплатно одержаного автомобіля

105 «Транспортні засоби»

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

24000

2

Відображено транспортні витрати

152 «Придбання (виготовлення) основнихзасобів»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

300

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за транспортними витратами

641 «Розрахунки за податками»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

60

4

Зараховані транспортні витрати до первісної вартості безоплатно одержаного автомобіля

105 «Транспортні засоби»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

300

5

Визнано дохід одночасно з нарахуванням амортизації

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»

250

 

Внесення засновниками до статутного капіталу. Згідно з діючою нормативною базою засновники підприємства мають право зробити внесок до статутного капіталу необоротними матеріальними активами. При цьому право власності на такі активи переходить від засновника до підприємства, а він, у свою чергу, отримує емітовані підприємством корпоративні права.

Необоротні матеріальні активи, внесені до статутного капіталу підприємства, оцінюються за справедливою вартістю, узгодженою засновниками. Оцінка справедливої вартості таких активів може здійснюватися самостійно власниками або із залученням незалежного експерта і оформлюється актом оцінки основних засобів або інших необоротних матеріальних активів, який складається у довільній формі. До акта додаються документи, що підтверджують вартість об’єктів, внесених до статутного капіталу. Ця вартість реєструється в протоколі зборів засновників і в статуті підприємства. Внесені засновником активи, на підставі складеного за кожним об’єктом акта приймання — передачі (типова форма № ОЗ1), зараховуються відповідно до складу основних засобів або інших необоротних матеріальних активів.

Приклад 4.6

Засновник передав у рахунок внеску до статутного капіталу підприємства лінію з виробництва пакетів вартістю 25000 грн. Підприємство понесло витрати з монтажу в сумі 240 грн, у тому числі ПДВ — 40 грн. В обліку такі операції будуть відображені проведеннями, представленими в табл. 4.13.

 

Таблиця 4.13

 

ОБЛІК ВНЕСКУ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 


№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Відображено суму внеску засновника згідно установчих документів

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»

25000

2

Одержано лінію з виробництва пакетів від засновника

104 «Машини та обладнання»

46 «Неоплачений капітал»

25000

3

Відображено витрати з монтажу лінії з виробництва пакетів

152 «Придбання (виготовлення) основних  засобів»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

200

4

Відображено суму податковогокредитузПДВ

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

40

5

Включені витрати з монтажу до первісної вартості лінії з виробництва пакетів

104 «Машини та обладнання»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

200

 

Обмін на подібні та неподібні активи. Необоротні матеріальні активи можуть бути придбані в результаті обміну на подібні або неподібні активи. Подібні активи мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість. Первісна вартість об’єкта необоротних матеріальних активів, одержаного в результаті обміну на подібний об’єкт дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта.

Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об’єкта необоротних матеріальних активів, отриманою в обмін на подібний об’єкт, є справедлива вартість переданого об’єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.

Приклад 4.7

Підприємство обміняло свій бензовоз на подібний за справедливою вартістю — 216000 грн, у тому числі ПДВ — 36000 грн. Залишкова вартість переданого бензовозу —

192000 грн (первісна вартість — 252000 грн, сума нарахованої амортизації — 60000 грн). У системі рахунків вказані операції наведені в табл. 4.14.

 

ОБЛІК ОБМІНУ ПОДІБНИМИ АКТИВАМИ

 


№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Списана сума зносу за переданим бензовозом

131 «Знос основних засобів»

105 «Транспортні засоби»

60000

2

Списано переданий бензовоз згідно з актом приймання — передачі (типова форма № ОЗ1)

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

105 «Транспортні засоби»

180000

3

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ (за переданим бензовозом)

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

641 «Розрахунки за податками»

36000

4

Надійшов на підприємство бензовоз, отриманий у результаті обміну

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

180000

5

Відображено податковий кредит з ПДВ (за одержаним у результаті обміну бензовозом)

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

36000

6

Бензовоз зараховано до складу основних засобів згідно з актом приймання — передачі (типова форма № ОЗ1)

105 «Транспортні засоби»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

180000

7

Списано на інші витрати суму перевищення залишкової вартості над справедливою вартістю переданого бензовозу

977 «Інші витрати звичайної діяльності»

105 «Транспортні засоби»

12000

8

Відображено     зарахування заборгованостей

631 «Розрахунки звітчизняними постачальниками»

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

216000

 

Необоротні матеріальні активи можуть бути придбані в результаті обміну на інші неподібні об’єкти активів. Первісна вартість отриманого активу в обмін на неподібний дорівнює справедливій вартості переданого об’єкта основних засобів або інших необоротних матеріальних активів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

 

Приклад 4.8

Підприємство придбало меблі для офісу за справедливою вартістю 4320 грн (у тому числі ПДВ — 720 грн) в обмін на автомобіль, справедлива вартість якого дорівнює 7200 грн (у тому числі ПДВ — 1200 грн). Первісна вартість переданого автомобіля — 8400 грн, сума нарахованої амортизації — 3600 грн. При цьому підприємство одержало доплату в сумі 2880 грн.

Вказані господарські операції відображено в табл. 4.15.

 

Таблиця 4.15

 

ОБЛІК ОБМІНУ НЕПОДІБНИМИ АКТИВАМИ

 


№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Надійшли меблі в обмін на автомобіль

152 «Придбання (виготовлення) основнихзасобів»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

3600

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за одержаними меблями)

641 «Розрахунки за податками»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

720

3

Меблі зараховано до складу основних засобів згідно з актом прийняття — передачі (типова форма № ОЗ1)

106 «Інструменти, прилади та інвентар»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

3600

4

Відображено дохід від реалізації автомобіля

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

742 «Дохід, від реалізації необоротних активів»

7200

5

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ за переданим автомобілем

742 «Дохід, від реалізації необоротних активів»

641 «Розрахунки за податками»

1200

 

Закінчення табл. 4.15

 


№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

Списана сума зносу за переданим автомобілем

131 «Знос основних засобів»

105 «Транспортні засоби»

3600

7

Списана з балансу залишкова вартість автомобіля згідно з актом приймання — передачі (типова форма № ОЗ1)

972     «Собівартість реалізованих необоротних активів»

105 «Транспортні засоби»

4800

8

Отримано доплату за автомобіль

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

2880

9

Відображено зарахування заборгованостей

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

7200

 

При переведенні оборотних активів (запасів) до складу об’єктів необоротних матеріальних активів, їх первісна вартість дорівнює собівартості таких активів, яка визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» та 16 «Витрати».

В обліку такі господарські операції відображаються проведеннями:

Дебет рахунків

10 «Основні засоби» або 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

Кредит рахунків:

26 «Готова продукція»

28 «Товари» тощо

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів та інших необоротних матеріальних активів визнається іншим доходом від звичайної діяльності і відображається проведеннями:

Дебет рахунків 10 «Основні засоби» або 11 «Інші необоротні матеріальні активи»;

Кредит субрахунка 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.7. ОБЛІК ВИТРАТ НА РЕМОНТ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
4.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕНТАРНОГО, СИНТЕТИЧНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
4.1. ОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Розділ 4. Облік основних засобів
3.7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
3.6. ОБЛІК ІНШОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki