Posibniki.com.uaБухгалтерський облікФінансовий облік4.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕНТАРНОГО, СИНТЕТИЧНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕНТАРНОГО, СИНТЕТИЧНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ


Одиницею обліку необоротних матеріальних активів є об’єкт, якому з метою контролю за збереженням та використанням присвоюється інвентарний номер. Цей номер наноситься на кожний інвентарний об’єкт стійкою фарбою або шляхом прикріплення жетону з номером чи іншим способом. Інвентарний номер зберігається за об’єктом протягом періоду його знаходження на підприємстві незалежно від того, чи в експлуатації цей об’єкт, чи в запасі. Інвентарні номери наводяться у первинних документах, які є підставою для прийняття на облік або списання інвентарного об’єкта.

Для інвентарного обліку об’єктів необоротних активів використовуються типові форми первинних документів, регламентовані наказом Міністерства статистики України від 29.12.95 № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку».

На кожний об’єкт необоротних матеріальних активів відкривається «Інвентарна картка обліку основних засобів» (типова форма № 036), що наведена у зразку 4.1. Для однотипних об’єктів, які надійшли на підприємство в одному звітному періоді, мають однакову вартість, однакове господарське призначення і технічну характеристику, відкривається одна інвентарна картка. Це можуть бути такі об’єкти, як господарський та виробничий інвентар, інструменти тощо.

Інвентарна картка є регістром аналітичного обліку. Вона заповнюється в одному примірнику на підставі «Акта приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (типова форма №ОЗ1), накладних, технічної та іншої супровідної документації.

Інвентарна картка

Інвентарна картка

Інвентарна картка

КОРОТКА ІНДИВІДУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА

Картка містить індивідуальну коротку характеристику об’єкта і найбільш важливі для даного об’єкта кількісні та якісні показники. При груповому обліку наводиться характеристика для всієї групи об’єктів у цілому.

Після закінченні робіт з дооснащення, реконструкції, модернізації, капітального ремонту складається «Акт приймання — передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів» (типова форма № ОЗ2), на підставі якого вносяться відповідні записи до інвентарної картки.

При наданні об’єкту інвентарного номера виходять з того, яку інформацію можна одержати для управлінських цілей. З цією метою нумерацію інвентарних об’єктів здійснюють за порядковосерійною системою. При цьому кількість знаків встановлюється підприємством самостійно з урахуванням номерів синтетичних рахунків і субрахунків, за якими обліковуються об’єкти. Перші три цифри відображають номери рахунка і субрахунка, а наступні цифри характеризують номер даного об’єкта у сукупності йому подібних об’єктів необоротних матеріальних активів. Це забезпечує ведення аналітичного рахунка за кожним об’єктом.

Для реєстрації всіх інвентарних карток, відкритих для ведення аналітичного обліку необоротних матеріальних активів, застосовується «Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (типова форма № ОЗ7)», що наведено у зразку 4.2.

ОПИС ІНВЕНТАРНИХ КАРТОК З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ОПИС ІНВЕНТАРНИХ КАРТОК З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Опис складається бухгалтерією в одному примірнику для контролю за збереженням інвентарних карток. Зареєстровані в опису інвентарні картки зберігаються в картотеці за класифікаційними групами і місцями використання. Картки об’єктів, які не використовуються у зв’язку з консервацією, або перебувають у запасі, розміщують окремо.

Для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами використовується «Картка обліку руху основних засобів» (типова форма № ОЗ8). Вона заповнюється щомісяця на підставі підсумкових даних інвентарних карток, які згруповані за класифікаційними групами.

Для пооб’єктного обліку основних засобів за місцем їх перебування по кожній матеріально відповідальній особі застосовується «Інвентарний список основних засобів» (типова форма № ОЗ9). Вказана форма представлена у зразку 4.3.

ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Дані пооб’єктного обліку основних засобів за місцями їх перебування повинні бути тотожні записам в інвентарних картках, які ведуться в бухгалтерії.

В окремих випадках облік об’єктів необоротних матеріальних активів у місцях їх експлуатації здійснюється шляхом використання інвентарних карток, які виписують у двох примірниках. Другий примірник передається за місцем знаходження об’єкта. У разі переміщення об’єкта інвентарна картка разом з «Актом приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (типова форма № ОЗ1) передається за новим місцем його використання.

Для узагальнення інформації про необоротні матеріальні активи в поточному бухгалтерському обліку призначені синтетичні рахунки:

10 «Основні засоби»;

11 «Інші необоротні матеріальні активи»;

16 «Довгострокові біологічні активи».

На синтетичному рахунку 10 «Основні засоби» ведеться облік наявності та руху власних основних засобів та об’єктів, одержаних на умовах фінансового лізингу і орендованих цілісних майнових комплексів, що віднесені до основних засобів.

За дебетом рахунка відображається надходження основних засобів за первісною вартістю та сума витрат, що пов’язана з поліпшенням об’єкта і приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від його використання, а також сума дооцінки вартості об’єкта.

Кредит рахунка призначений для обліку вибуття, часткової ліквідації об’єкта основних засобів, суми уцінки та невідповідності критеріям визнання активом.

Рахунок 10 «Основні засоби» має субрахунки, призначення яких представлено в табл. 4.3.

Облік інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Дебет рахунка призначений для обліку надходження за первісною вартістю інших необоротних матеріальних активів шляхом придбання, створення, безоплатного отримання та обміну, а також суми витрат, пов’язаних з їх поліпшенням, що призводить до збільшення первісно очікуваних вигод від використання об’єкта та суми його дооцінки.

За кредитом рахунка ведеться облік вибуття і часткової ліквідації об’єкта інших необоротних матеріальних активів та суми уцінки.

Облік на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» ведеться за субрахунками:

111 «Бібліотечні фонди»

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

113 «Тимчасові (не титульні) споруди»

114 «Природні ресурси»

115 «Інвентарна тара»

116 «Предмети прокату»

117 «Інші необоротні матеріальні активи»

 

СУБРАХУНКИ РАХУНКА 10 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»

 

№ субрахунка

Назва

Призначення

1

2

3

101

Земельні ділянки

Облік земельних ділянок на правах власності

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

Облік меліоративних, осушувальних, іригаційних робіт, що сприяють поліпшенню земель

103

Будинки                           та споруди

Облік цехів, адміністративногосподарських та соціальнокультурних будівель, житлових будинків. До складу будівель входять комунікації, необхідні для їх нормальної експлуатації (системи опалення), водогазопостачання, ліфти тощо

Облік споруд (нафтових, газових свердловин, автомобільних доріг, водоймищ тощо, які є сукупністю інженернобудівельних об’єктів, призначених для виробничого процесу.

Облік передавальних пристроїв (ліній електропередач, тепломереж, трубопроводів)

104

Машини та обладнання

Облік силових робочих машин та обладнання, вимірювальних та регулюючих приладів, обчислювальної техніки, інших машин та обладнання

105

Транспортні засоби

Облік рухомого складу залізничного, водного, автомобільного, виробничого і спортивного транспорту

 

106

 

Інструменти, прилади та інвентар

Облік інструментів (механічних та немеханічних знарядь праці та пристроїв для оброблення матеріалів, здійснення монтажних робіт тощо), виробничого інвентарю та приладдя, господарського інвентарю

107

Тварини

Облік довгострокових біологічних активів

108

Багаторічні насадження

Облік багаторічних насаджень, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю

109

Інші основні засоби

Облік основних засобів, які не включені до наведених вище субрахунків

При цьому облік предметів, строк корисного використання яких більше одного року і вартість яких погашається нарахуванням зносу за нормою, встановленою підприємством з урахуванням очікуваного строку використання таких об’єктів, відображається на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

До таких предметів належать спеціальні інструменти і спеціальні пристосування (спецінвентар). Підприємство може самостійно установлювати вартісні ознаки цих предметів з відображенням їх в його обліковій політиці.

Сільськогосподарські підприємства та підприємства зі структурними підрозділами, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів використовують рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи».

До таких активів належать біологічні активи, що здатні давати сільськогосподарську продукцію, та додаткові біологічні активи або в іншій спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більший 12 місяців) та біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого за рік. Методологічні засади визнання та обліку довгострокових біологічних активів визначаються П(С)БО 30 «Біологічні активи».

Дебет рахунка 16 «Довгострокові біологічні активи» призначений для обліку їх надходження, а кредит — вибуття.

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» має такі субрахунки:

161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»

162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю»

163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»

164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю»

Облік довгострокових біологічних активів рослинництва і тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, ведеться на субрахунках 161 та 163.

Облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва і тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, ведеться на субрахунках 162 та 164 за первісною вартістю. Оцінка таких активів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення корисності активів». Аналітичний облік довгострокових біологічних активів ведеться за видами таких активів.

Підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку, ґрунтуючись на єдиних методологічних засадах його ведення з урахуванням специфіки діяльності і технології обробки облікових даних. При використанні методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356. Для обліку необоротних матеріальних активів використовується Журнал 4. Записи в журналі ведуть на підставі первинних та зведених документів.

У разі застосування комп’ютерних систем обліку підприємством повинні витримуватися всі вимоги облікової політики у безпосередньому зв’язку з правилами документообороту та технологією оброблення облікової інформації.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.5. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
4.6 МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
4.7. ОБЛІК ВИТРАТ НА РЕМОНТ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Розділ 4. Облік основних засобів
3.7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
3.6. ОБЛІК ІНШОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
3.5. ОБЛІК ВЕКСЕЛІВ ОТРИМАНИХ
3.4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki