Posibniki.com.ua Мікроекономіка Управління вартістю підприємства Частина 3. Тема 2 ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА model, CGM;


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 3. Тема 2 ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА model, CGM;


від інвестиційної діяльності

22944321–22890000

Грошовий потік від фінансової діяльності –283 568 0 0 0 0 0
Сукупний грошовий потік 2435 6028 –982,6 1319,3 1326,6 1336,8 1352,0
Залишкова вартість підприємства 6391,3
Дисконтний множник (ставка дисконту 26 %) 0,793 0,629 0,499 0,396 0,314 0,249 0,198
Дисконтований грошовий потік 1932,5 3796,9 –419,19 523,43 417,73 334,08 1267,63
Вартість підприємства

Завдання 2.3. Розрахувати вартість підприємства «Ефес» методом дисконтування вільного грошового потоку.

1) Шляхом екстраполяції результатів минулої діяльності на майбутні періоди на підставі фінансової звітності за 2007—2010 роки.

Таблиця 2.7

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2007—2010 РОКИ, тис. грн

Показники Роки
2007 2008 2009 2010
Чистий прибуток/збиток 1758 1326 –7956 1410
Амортизація 3356 3102 2731 2575
Капітальні витрати 6326 1140 15472 12330
Приріст оборотного капіталу 817 5624 4133 –4007
Чистий грошовий потік

2) Розрахувати вільний грошовий потік на підставі даних, зазначених у фінансових планах підприємства та стратегії розвитку на 2011—2014 роки.

Таблиця 2.8

ПРОГНОЗ НА 2011

—2013 РОКИ, тис. грн

Стаття Роки
2011 2012 2013 2014
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 26140 34500 36500 38400
Собівартість реалізованої продукції 16377 21615 22868 24058

Валовий прибуток

Адміністративні витрати 8200 8350 8400 8400
Витрати на збут 297 350 365 365

Інші операційні витрати2680244028002700

Операційний прибуток
Інші доходи 2674 5176 7674 8099

Фінансові витрати20123025402100

Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток від звичайної діяльності 285,2 1195 1368 2041
Чистий прибуток
Амортизація 2454 2214 2164 2164

Капітальні інвестиції–12630–8858–8530

Приріст обігових коштів 1530 –3980 –1010
Чистий грошовий потік 14508 19548 17537

3) Розрахувати середньозважену вартість капіталу, якщо вартість позикового капіталу дорівнює 21 % за даними кредитних ставок банків, альтернативні витрати на залучення власного капіталу становлять 19 % за відсотковими ставками на депозитні рахунки банків, величина позикового капіталу підприємства на 01.01.2011 року становить 0 грн, капітал підприємства дорівнює 66931 тис. грн, вартість власного капталу — 45453 тис. грн.

Завдання 2.4. Підприємство оцінене методом накопичення активів. Його обґрунтована ринкова вартість — 200 млн грн. На наступний день після отримання цієї оцінки підприємство взяло кредит у 10 млн грн. На 8 млн грн з коштів кредиту підприємство придбало обладнання. Ставка відсотка за кредитом — 20 % річних. Сплата відсотків — наприкінці кожного року. Погашення кредиту — за 2

роки. Як має змінитися оцінка ринкової вартості підприємства?

Завдання 2.5. Схожий об’єкт було продано за 1 000 000 грн і від оцінюваного об’єкта він має п’ять основних відмінностей:

1) поступається оцінюваному на 5 %;

2) краще оцінюваного на 7 %;

3) краще оцінюваного на 4 %;

4) краще оцінюваного на 2 %;

5) поступається оцінюваному на 10 %.

Оцінити об’єкт з огляду на те, що: а) відмінності не мають взаємного впливу; б) відмінності справляють взаємний вплив.

Завдання 2.6. Розрахувати ключові показники оцінювання вартості підприємства «Водна техніка» SVA, SHV, TSR.

Таблиця 2.9

ВИХІДНІ ДАНІ

Статті Одиниці вимірювання Роки
2008 2009 2010
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) тис. грн 703410 926828 1303427
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) тис. грн 535575,6 721177 1032430
Основні засоби (на кінець року) тис. грн 278453,5 306069 320114
Амортизація тис. грн 95091,8 109114 127282
Оборотні активи (середньорічне значення) тис. грн 63047,65 73119,5 112157,5
Кількість простих акцій шт. 158484412 158484412 158484412
Номінальна вартість однієї простої акції грн 0,25 0,25 0,25
Ринкова вартість простої акції грн 0,92 0,81 0,79
Акціонерний капітал тис. грн 39621 39621 39621
Банківські кредити (непогашена частина боргу) тис. грн 73301,1 56900 39191
Погашення тіла кредиту тис. грн 9847,33 16401,1 17709
Плата за користування кредитом (відсотки) тис. грн 7570,4 12440 10818
Сума виплачених дивідендів тис. грн 162,3 894,36 0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності тис. грн 3255 32 3548

Розрахувати середньозважену вартість капіталу WACC.

Визначити показники вартості підприємства SVA, SHV, TSR, враховуючи ставку WACC.

Завдання 2.7. Розрахувати вартість підприємства «Златогор» за моделлю економічного прибутку. Планується щорічне збільшення виробництва та собівартості на 10 %. Адміністративні витрати підприємства щорічно зростатимуть на 5 %, витрати на збут та інші операційні витрати — на 2 %. Фінансування підприємства здійснюється за рахунок власного капіталу.

Таблиця 2.10

ПЛАН ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ, тис. грн

Стаття Роки
2009 2010 2011 2012
Дохід (виручка) від реалізації продукції 6231 7189
Податок на додану вартість 840 1198

Акцизний збір99109

Собівартість реалізованої продукції 4234 4346
Валовий прибуток

Адміністративні витрати679712

Витрати на збут 215 219
Інші операційні витрати 331 337

Операційний прибуток

Податок на прибуток від звичайної діяльності 53 66
Чистий операційний прибуток 62 199
Амортизація 357 455

Завдання 2.8. Розрахувати вартість підприємства «Енергія» на основі показників SVA, SHV, TSR. Ураховуючи звітність підприємства за 2009

—2010 роки, розрахувати темпи приросту фінансових показників і спрогнозувати вартість підприємства за три роки.

Таблиця 2.11

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

Статті Роки

Завдання 2.9. Розрахувати вартість підприємства «Північ». Вартість проекту — 2450 млн грн; потік доходів: у перший рік — 100 млн грн, у другий — 550 млн грн, у третій — 800 млн грн, у четвертий —1200 млн грн, у п’ятий рік — 1500 млн грн; ставка

дисконту — 10 %.

Завдання 2.10. Розрахувати вартість підприємства «Піонер» вартістю 1800 млн грн, якщо впродовж семи років планується отримувати щорічний дохід 350 млн грн. Оцінити доцільність включення в інвестиційний портфель проекту «Комета» вартістю 2500 млн грн. Прогнозний потік доходів становить: у перший рік

— 350 млн грн, у другий — 700 млн грн, у третій — 1000 млн грн, у четвертий рік — 1200 млн грн. Проект фінансується за рахунок власних і позикових коштів. Довгостроковий кредит надано під 8 % річних у сумі 800 млн грн. Рівень безризикової ставки

— 5 %; середньоринкова прибутковість — 10 %; р-коефіцієнт — 1,3; ставка податку на прибуток — 23 %.

Завдання 2.11. Оцінюваний об’єкт нерухомості приноситиме чистий операційний дохід у 12 000 дол. упродовж наступних 5 років. Імовірно, що за 5 років об’єкт буде продано за 120 000 дол. Якою є поточна вартість оцінюваного об’єкта за ринкової ставки доходу 8 %?

Завдання 2.12. Припустимо, що ринкова вартість активів підприємства оцінюється у 40 000 дол., нормалізований чистий прибуток — 8000 дол. Середній дохід на активи дорівнює 15 %. Ставка капіталізації — 20 %. Необхідно оцінити вартість гудвілу.

Завдання 2.13. У 2010 році публічне акціонерне товариство отримало чистий прибуток у розмірі 100 тис. грн. Кількість акцій товариства — 50 тис. шт. Один із можливих інвесторів має намір купити на біржі частину акцій ПАТ за ціною 15 грн за акцію. Чи доцільна така угода для інвестора, якщо рівень капіталізації визначається ставкою 24 % річних?

Завдання 2.14. Необхідно оцінити об’єкт нерухомості з потенційним валовим доходом у 10 000 дол. У банку даних є такі відомості про нещодавно продані аналоги (табл. 2.12).

Таблиця 2.12

Аналог Ціна продажу ПВД
А 82000 16500
В 97000 17500
С 63000 135000

Завдання 2.15. Акціонери ПАТ «Витязь» прийняли рішення про емісію і передплату на одну нову акцію за ціною 100 грн за 5 старих. Визначити новий (теоретичний) курс акції ВАТ «Витязь» після збільшення капіталу і очікуваний дивіденд за акцією, якщо ціна старої акції дорівнює 150 грн, а її прибутковість — 7 %.

Завдання 2.16. Акціонери ПАТ «Залив» прийняли рішення про нову емісію. Котирування на біржі старої акції — 180 грн 1 вересня поточного року за нею був виплачений дивіденд у розмірі 5 грн. За новими акціями дивіденд виплачується після 1 квітня наступного року. Якою є теоретична вартість права на передплату акцій ПАТ «Залив», якщо акціонери можуть передплатити нові акції за ціною 100 грн (1 нова за три старі)?

Завдання 2.17. Прибуток ПАТ «Схід» у 2010 році становив 340 тис. грн. Кількість акцій ПАТ «Схід» дорівнює 10 тис. шт., які потенційний інвестор має намір купити за ціною 100 грн за 1 шт. Чи доцільна така угода інвесторові і чому, якщо рівень капіталізації — 15 % річних?

Завдання 2.18. Номінальна ціна акції ПАТ «Ангора» дорівнює 10 грн. Ставка прибутковості на ринку цінних паперів — 20 %. Розрахувати курс і сукупний дохід за акції ПАТ «Ангора», якщо дивіденд за нею в поточному році становив 1,5 грн.

КЕЙСОВІ ЗАВДАННЯ

2.1. Сара Вільямс

Сара Вільямс отримала спадок 100 тис. грн і має намір інвестувати його в цінні папери, перелічені в таблиці.

Таблиця 2.13

Тип цінного папера Очікуваний дохід, % Мінімальний гарантований дохід, % Максимальний можливий дохід, %
Акція А (високий ризик) 15 –50 100
Акція Б (низький ризик)9 3 12
Фонд взаємної участі 769
Дворічні державні облігації 888

Сара бажає максимізувати очікуваний річний дохід за таких обмежень: a) не більш як 50 тис. грн має бути в акціях; b) не менш як 60 тис. грн мають бути вкладені в папери, потенційний дохід від яких перевищує 9 % річних; c) не менше як 70 тис. грн мають бути ліквідними впродовж року. Мінімальний гарантований дохід не має бути меншим за 4 %; d) усі 100 тис. грн мають бути інвестовані.

1. Припускаючи, що розглядаються абсолютно незалежні одна від одної інвестиції, знайдіть оптимальний портфель для Сари.

2. Як зросте очікуваний оптимальний дохід від пакета, якщо Сара погодиться, що її мінімальний гарантований дохід може дорівнювати нулю?

3. Як зросте очікуваний оптимальний дохід від пакета, якщо вона знайде ще 20 тис. грн (або більше) для інвестицій, за умови, що решта обмежень залишаться без змін?


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 2. Тема 3 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ВАЖЕЛЕМ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 4 СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ
Частина 2. Тема 4 СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ
Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)