Posibniki.com.ua Мікроекономіка Управління вартістю підприємства Частина 2. Тема 3 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ВАЖЕЛЕМ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. Тема 3 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ВАЖЕЛЕМ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


15. Перевагами використання власного капіталу як джерела фінансування діяльності є: a) зниження ризику фінансової стійкості; b) зростання прибутковості; c) простота залучення; d) допуск до участі в управлінні.

16. Перевагами використання позикового капіталу як джерела фінансування діяльності є: a) збереження контролю; b) зростання прибутковості; c) висока віддача; d) обмежений обсяг.

17. Недоліками використання власного капіталу як джерела фінансування діяльності є: a) зниження фінансової стійкості; b) зниження ризику фінансової стійкості; c) допуск до участі в управлінні; d) невикористані можливості зростання прибутковості.

18. Що є підставою для виплати відсоткових доходів по облігаціях: a) відсотковий період; b) день виплати відсоткового доходу; c) зведений обліковий реєстр власників облігацій;

d) рішення емітента?

19. Які права має власник облігації: a) власник облігації бере участь в управлінні емітентом; b) засвідчує право на позику; c) претензії щодо сплати відсотків (доходу) та повернення боргу за ними задовольняються в першу чергу; d) пов’язані з підвищеним ризиком?

20. Чи може бути облігація безстроковою: а) так; b) ні; c) цінний папір без встановленого терміну обігу; d) цінний папір має необмежений термін обігу?

21. Щодо якої суми встановлюють відсотки за корпоративними облігаціями: a) щодо курсової вартості облігацій на дату, яка офіційно оголошена акціонерним товариством; b) щодо номіналу облігації незалежно від її курсової вартості; c) щодо суми, спеціально обумовленої умовами випуску облігацій; d) правильної відповіді немає?

22. Хто виступає емітентом звичайних іпотечних облігацій: a) банк; b) небанківська фінансова установа; c) іпотечний кредитор; d) усі перелічені установи?

23. Що таке відсотки, які сплачуються за облігаціями: a) ставка відсотка змінюється при кожній наступній виплаті; b) відсотки сплачуються у вигляді дисконту; c) відсотки сплачуються з урахуванням коливання курсової вартості облігації; d) правильної відповіді немає?

24. Багато хто стверджує, що вартість ґрунтується на сприйнятті інвестора, і лише на ньому, а грошові потоки і доходи не мають значення. Це міркування є хибним з таких причин: a) вартість вимірюється доходністю і грошовими потоками, а сприйняття інвестора не має значення; b) сприйняття має значення, але воно може змінюватися. Вартість має базуватися на чомусь більш стійкому; c) інвестори ірраціональні. Відповідно, їхнє сприйняття не може визначати вартості; d) вартість визначається сприйняттям інвестора і, крім решти, базовою дохідністю та грошовими потоками. Сприйняття має ґрунтуватися на реальному стані справ.

25. За допомогою певної моделі оцінювання Ви отримуєте вар-тість, яка дорівнює 15 грн за акцію. Ринкова ціна акції — 25 грн Різницю можна пояснити: a) неефективністю ринку — ринок переоцінює акцію; b) використанням некоректної моделі оцінювання акції; c) помилками у вхідних даних моделі; d) усім переліченим.

26. Оцінювання дисконтованих грошових потоків ґрунтується на ідеї про те, що вартість активу є поточною вартістю очікуваних грошових потоків, які створюються цими активами і дисконтованих за ставкою, яка відображає ризик цих потоків. Сформулюйте своє судження щодо істинності чи хибності наступних тверджень стосовно оцінювання дисконтованих грошових потоків. При цьому передбачається, що всі змінні є постійними, за винятком однієї, яка згадана окремо. a) У процесі збільшення ставки дисконтування вартість активу збільшується

Так _______________Ні______________ b) Мірою підвищення очікуваних темпів зростання грошових потоків вартість активу збільшується

Так _______________Ні______________ c) При подовженні терміну життя активу його вартість збільшується

Так _______________Ні______________ d) При збільшенні невизначеності щодо очікуваних грошових потоків вартість активу збільшується

Так _______________Ні______________ e) Актив із безкінечним терміном життя (тобто очікується, що він існуватиме завжди) буде мати безкінечну вартість

Так _______________Ні______________

27. Чому оцінювання дисконтованих грошових потоків важко здійснити стосовно таких видів фірм: a) приватна фірма, власники якої планують її продати; b) біотехнологічна фірма, яка нічого не виробляє і не продає у даний момент, але має на підході кілька перспективних патентів; c) циклічна фірма у період спаду; d) «аварійна» фірма, яка зазнала значних збитків, стосовно якої не передбачається жодних поліпшень упродовж кількох років; e) фірма, яка перебуває у процесі реструктуризації і яка продає деякі зі своїх активів і змінює фінансову стратегію; f) фірма, яка володіє значними розмірами цінних земель, котрі у даний момент не використовуються?

28. Ви оцінюєте мультиплікатор «ціна/прибуток» для оцінювання Paramount Corporation, зіставляючи із середнім показником для зіставних фірм. Далі наведено мультиплікатори «ціна/прибуток» фірм у розважальному бізнесі:

Таблиця 3.1

МУЛЬТИПЛІКАТОР «ЦІНА/ПРИБУТОК» ФІРМ У РОЗВАЖАЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Фірма Мультиплікатор
Walt Disney 22,09
Time Warner 36,00
King World Production 14,10
New Line Cinema 26,70

a) Який середній мультиплікатор «ціна/прибуток»? b) Чи стали б Ви використовувати всі фірми при розрахунку середнього значення? Чому так і чому ні? c) Які передбачення Ви б зробили при використанні середнього по галузі мультиплікатора «ціна/прибуток» для оцінювання Paramount Corporation?

Навчальні завдання для аудиторної і самостійної роботи

Завдання 3.1. Визначити ключові показники оцінювання вартості підприємства SVA, SHV, TSR ПАТ «Топаз».

Таблиця 3.2

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2009—2011 РОКИ, тис. грн

Вихідні дані Роки
2009 2010 2011
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 6808919 6646257 6870931
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 5212200,9 5697558 5651440
Амортизація, тис. грн 933054 1064740 1135056
Інші операційні доходи 468310,8 755298 286527
Інші операційні витрати 1255673,2 1829967 1542133
Інший прибуток від звичайної діяльності 233562,4 1403490 432885
Банківські кредити (непогашена частина боргу) 2680784,5 3551330 2680784,5
Виплата відсотків 290373 246336 330787
Номінальна вартість однієї простої акції 0,25 0,25 0,25
Середньорічна кількість простих акцій 18726248000 18726248000 18726248000
Акціонерний капітал 4681562 4681562 4681562
Дивіденди 153996 1462 4045
Вартість власного капіталу 0,9 0,5 0,3
Вартість позикового капіталу 10,7 9,2 9,3
Частка власного капіталу 63,6 60,1 59,2
Частка позикового капіталу 36,4 39,9 40,8

Розрахувати вартість підприємства за три роки, враховуючи, що зростання чистого доходу щорічно становитиме 3 %, собівартість реалізованої продукції зменшиться на 5 %, амортизація буде дорівнювати сумі за останній рік, частка власного капіталу в структурі капіталу — 58 %.

Завдання 3.2. Пропонується для продажу акція вартістю 290 грн. Відомо, що дивіденд на акцію зростає щорічно на 10 %. У поточний час він становить 15 грн. Чи вигідно купувати акцію, якщо інвестор очікує дохідність на рівні 20 %?

Завдання 3.3. Підприємством на ринку розміщено 5 млн акцій з ринковою вартістю 30 млн грн. Як за ціни виконання варіантів 5 грн, під які підприємство передбачає розмістити 500 тис. акцій серед нових акціонерів (із розрахунку одна акція на один варіант), змінюється власність наявних акціонерів?

Завдання 3.4. Інвестор розглядає два варіанти купівлі облігацій різних підприємств. Згідно з першим, можна придбати облігацію із терміном погашення погашення 5 років на умовах 12 % річних і з квартальним перерахуванням відсотків. Другий варіант передбачає купівлю 5-річної облігації на умовах 12,4 % з річним перерахуванням відсотків. Який варіант більш вигідний?

Завдання 3.5. Якою є поточна вартість облігації підприємства номіналом 1000 грн, купонною ставкою 10 % річних і терміном погашення за 3 роки? Поточна ринкова норма дохідності становить 8 %.

Завдання 3.6. Якою є поточна ціна безстрокової облігації підприємства, якщо річний дохід за нею становить 100 грн, а ринкова дохідність дорівнює 12 %?

Завдання 3.7. Якою є поточна вартість безкупонної облігації підприємства номіналом 5000 грн, що буде погашена за 25 років? Ставка банківського відсотка дорівнює 15 % річних.

Завдання 3.8. Номінальна вартість облігації підприємства із терміном погашення 10 років становить 200 грн; купонна ставка

— 12 % річних. Облігація є ризиковою (компенсація за ризик приймається на рівні 12 %). Якою є поточна вартість облігації, якщо безризикова ставка дохідності становить 9 %?

Завдання 3.9. Ринкова вартість 1 акції підприємства становить 2,5 грн. Очікувана прибутковість акції дорівнює 8 %. Якою є ціна власного капіталу підприємства?

Завдання 3.10. Визначити вартість підприємства. Період прогнозування становить три роки, грошовий потік за перший прогнозний рік — 110 тис. грн, за другий — 144 тис. грн, за третій — 147 тис. грн. Грошовий потік за один рік після закінчення прогнозного періоду (четвертий рік) дорівнює 150 тис. грн, ставка дисконтування — 24 %. Передбачається, що до кінця прогнозного періоду темп зростання доходу стабілізується і становитиме 2 % на рік.

Завдання 3.11. Розрахувати показник «Р/Е» за даними про діяльність акціонерних товариств, представленим у таблиці нижче, і пояснити його економічний зміст:

Акціонерне товариство12345678

Курс акцій, грн1005012030107080150

Дохід на акцію, грн2341023105

Завдання 3.12. Розрахувати коефіцієнти виплат за дивідендами і прибуток на одну акцію акціонерних товариств за такими даними:

Акціонерне товариствоABCDEFGI

Чистий прибуток, тис. грн5070151003508640010

Кількість акцій, тис. шт.1015110010020505

Виплачений дивіденд на одну акцію, грн

2,02,31,50,32,51,24,00,5

Акціонерне товариство 12 345 30410
10
2

Дати економічну характеристику отриманих результатів і визначити АТ, найбільш привабливе для потенційного інвестора (покупки його акцій).

Завдання 3.13. Акція компанії продається за ціною 100 грн. Очікується, що при черговій виплаті дивідендів буде сплачено 10 грн на акцію. Яка вартість акції на поточний час, якщо прийняти швидкість зростання дивідендів у 7 % на рік? Інвестор очікує дохідність у розмірі 25 %. Акція є недооціненою чи переоціненою?

Завдання 3.14. Обчисліть поточну вартість підприємства в постпрогнозний період, використовуючи модель Гордона, якщо грошовий потік у постпрогнозний період дорівнює 900 млн грн, очікувані довгострокові темпи зростання — 2 %, ставка дисконту

— 18 %.

Завдання 3.15. Об’єкт оцінювання — котедж. Зіставний об’єкт було продано за 1 000 000 грн. Схожий об’єкт має на 50 квадратних метрів більшу площу і підземний гараж. Оцінюваний об’єкт не має гаража, але має більшу за площею земельну ділянку. З аналізу продажу оцінювач з’ясував, що наявність більшої земельної ділянки дає поправку в 25 % до вартості об’єкта, наявність гаража 100 000 грн, а кожен зайвий квадратний метр площі відповідає поправці у 8000 грн. Визначити вартість котеджу.

Завдання 3.16. Грошовий потік підприємства за один рік після закінчення прогнозного періоду дорівнює 150 тис. грн, ставка дисконтування — 24 %. Оцінювач припускає, що до кінця про-

гнозного періоду темп зростання доходу стабілізується і становитиме 2 % на рік. Розрахувати величину вартості підприємства на кінець прогнозного періоду.

Завдання 3.17. Розрахувати номінал облігації підприємства із купонною прибутковістю 10 % і ціною 140 грн.

Завдання 3.18. Облігація придбана за 100 днів до терміну її погашення та продана за 60 днів з простої відсоткової ставки (відповідно) 25 і 22 %. Якою ефективність цієї операції у вигляді складної облікової ставки?

Завдання 3.19. За який період потрібно погасити облігацію номіналом 1 тис. грн і купонною прибутковістю 20 %, щоб виплати за купонами становили 75 % від номінальної ціни облігації. Облігація погашається за номіналом.

Завдання 3.20. Якою буде річна купонна ставка за облігацією із терміном 5 років, якщо в момент її погашення нарощена вартість облігації у 1,5 разу перевищить її номінал?

Завдання 3.21. Облігація із терміном обігу три роки продається за номіналом 10 тис. грн за ставкою 20 % річних. Розрахувати: а) продажну ціну облігації за простою і складною обліковою ставкою; б) продажну ціну облігації за складною відсотковою та обліковою ставками.

Завдання 3.22. Облігація номіналом 100 тис. грн під 25 % річних погашається за подвійним номіналом. На який термін має бути розміщена облігація за умов використання: а) нарощення за простою і складною обліковою відсотковою ставками; б) дисконтування за простою і складною обліковою відсотковою ставками?

Завдання 3.23. За облігації номіналом 100 тис. грн, випущеної на термін 10 років, передбачено такий порядок нарахування відсотків: за перший рік — 10 %, за другий рік

— 20 %, наступні три роки — 30 %, на термін, що залишився, — 40 %. Розрахувати: а) нарощену ціну облігації за простою відсотковою і обліковою ставкою; б) нарощену ціну облігації за складною відсотковою і обліковою ставкою.

Завдання 3.24. Інвестор придбав облігацію номіналом 100 грн і купонною прибутковістю 5 %. Термін обігу облігації дорівнює трьом рокам, ставка — 15 %. Розрахувати зміну ціни облігації за роками, дохід з інвестицій в облігацію та її курс. Визначити щорічний наявний дохід за облігацією.

Завдання 3.25. Через 90 днів від моменту укладання договору позичальник має повернути кредиторові 50 тис. грн. Визначити суму позики, яку отримає боржник, і величину дисконту, якщо позику видано під 36 % річних.

Завдання 3.26. Власник векселя за 6 місяців має отримати по ньому в банку 500 тис. грн. Визначте суму грошового депозиту, внесеного до банку на момент придбання векселя, якщо його від-соткова ставка дорівнює 50 % річних.

Завдання 3.27. Підприємство — власник векселя — через 90 днів отримало при його обліку 300 тис. грн. Визначити величину депозиту, який підприємство мало покласти у банк на 90 днів, щоб отримати ту саму суму, якщо відсоткова ставка дорівнює 18 % річних.

Завдання 3.28. Приватна особа має тимчасово вільні грошові кошти на два роки і воліє помістити їх у банк, щоб отримати по завершенні зазначеного терміну 50 тис. грн. Два банки із трьох, куди вона звернулася, нараховують відсотки за однією складною відсотковою ставкою, у 15 % річних. Однак перший банк робить це щорічно, другий — щоквартально, а третій — за ставкою 13 %, але зі щомісячним нарахуванням відсотків. Визначити, в який із банків вигідніше вкласти гроші вкладникові.

Завдання 3.29. Ви оцінюєте ПрАТ «Лакмус» — виробничу фірму, яка оголосила у попередньому році про сплату податку в розмірі 9,5 млн грн на прибуток у 50 млн грн і про реінвестування 15 млн грн. У фірми немає непогашених зобов’язань, вартість капіталу — 11 %, а гранична податкова ставка для фірми

— 25 %. Оцініть вартість цієї фірми, виходячи з припущення, що темпи зростання прибутку й реінвестування становитимуть 10 % упродовж трьох років і 5 % надалі: a) використовуючи ефективну податкову ставку для оцінювання операційного прибутку після сплати податків; b) використовуючи граничну податкову ставку для оцінювання операційного прибутку після сплати податків; c) використовуючи ефективну податкову ставку для наступних трьох років та граничну податкову ставку для четвертого року.

Завдання 3.30. Ви намагаєтесь оцінити вільні грошові потоки технологічної компанії «РівТек». Вона повідомила про прибуток до сплати відсотків і податків у розмірі 80 млн грн, про капітальні витрати у розмірі 30 млн грн та нарахування зносу в розмірі 20 млн грн за останній рік. Є два додаткові ускладнення: a) фірмa в останній рік витратила на НДДКР 50 млн грн. Ви припускаєте, що для фірми підходить термін амортизації у три роки, а витрати на НДДКР за останні три роки становили 20, 30 і 40 млн грн відповідно; b) фірма також зробила три придбання впродовж року — придбання за грошові кошти розміром 45 млн грн, та придбання з оплатою власними акціями у сумі 35 млн грн.

Оцініть вільні грошові потоки фірми за останній рік, якщо у неї відсутня потреба в обіговому капіталі, а ставка податку на прибуток дорівнює 25 %.

Завдання 3.31. Діскавері Клуб — фірма, що займається туристичним бізнесом, оголосила про прибуток до сплати відсотків іподатків у розмірі 60 млн грн. Однак Вам вдалося з’ясувати такі цікаві обставини: a) витрати фірми з операційної оренди сягали 50 млн грн за останній рік, до того ж фірма має зобов’язання здійснювати рівні платежі упродовж наступних восьми років; b) фірма оголосила про капітальні витрати у 30 млн грн і про нарахування зносу у 50 млн грн за минулий рік. Однак фірма здійснила ще два придбання, одне з яких фінансувалося грошовими коштами (50 млн акцій), інше — через своп акцій (30 млн грн). Амортизацію цих придбань вже включено у знос поточного року; c) загальний оборотний капітал зріс зі 180 млн грн на початку року до 200 млн грн наприкінці року. Однак касовий залишок фірми становив суттєву частку цього оборотного капіталу і підвищився із 80 млн грн на початку року до 120 млн грн наприкінці року (готівка інвестується у векселі казначейства); d) ставка податку на прибуток становить 25 %, а вартість запозичень до сплати податків — 8 %.

Оцініть вільні грошові потоки фірми в минулому році.

Завдання 3.32. Фірма «Терра-Фуд» — спеціалізована торговельна компанія продовольчими товарами. У своєму балансі фірма оцінює власний капітал і боргові зобов’язання у суму 1 млрд грн за балансовою вартістю, однак усіма своїми магазинами вона розпоряджається на правах операційної оренди. У минулому році компанія сплатила 85 млн грн орендних платежів, і її зобов’язання з цієї оренди на наступні п’ять років і далі такі:

Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Якщо поточна вартість зобов’язань становить 7 %, оцініть вартість боргу за операційною орендою. Оцініть мультиплікатор «балансова вартість/борг», «балансова вартість/власний капітал».

Завдання 3.33. Припустимо, що компанія «Терра-Фуд», описана у попередньому завданні, оголосила про отримання прибутку до сплати відсотків і податків (і після виплати платежів з операційної оренди) у розмірі 200 млн грн. Оцініть скоригований операційний прибуток, припускаючи, що операційна оренда капіталізується.

Завдання 3.34. Компанія «ФудМайстер» — мережа роздрібних магазинів. Вона оголосила про коефіцієнт «борг/капітал», який дорівнює 10 %, і дохідність капіталу в розмірі 25 % на інвестований капітал, балансова вартість якого 1 млрд грн. Припус-тимо, що фірма має значний обсяг операційної оренди. Якщо витрати на операційну оренду в поточному році становлять 100 млн грн, а теперішня (приведена) вартість зобов’язань з оренди — 750 млн грн, то переоцініть коефіцієнт «борг/капітал» компанії «ФудМайстер» і дохідність капіталу. (Можна припустити, що вартість боргових зобов’язань до сплати податку дорівнює 8 %.)

КЕЙСОВІ ЗАВДАННЯ

3.1. Портфель інвестицій

У таблиці наведено список потенційних інвестицій із зазначенням важливих характеристик. Слід мати на увазі, що акції та облігації Бекман Inc.

— це дві різні інвестиції, тоді як Калтон REIT — це акції рієлторської компанії.

Категорії Інвестиції Очікуваний річний дохід, % Чинник ліквідності Чинник ризику
Акції Бекман Inc. 8,5 100 62
Тако Гранде 10 100 71
Калтон REIT 10,5 100 78
Електронікс 12 100 95
Облігації Енергія 5,8 95 19
Бекман Inc. 6,3 92 33
Транзит 7,2 79 23
Нерухомість Наймані квартири 90 50
Калтон REIT 10,5 100 78
Банк Банківський вексель 4,6 80 0
Фонд взаємної участі 5,2 100 10
Терміновий вклад 7,8 0 0

1. Складіть портфель інвестицій так, щоб максимізувати очікуваний річний дохід з огляду на висунуті інвестором вимоги: a) 500 000 грн має бути інвестовано; b) середньозважений чинник ризику не має перевищувати 55; c) середньозважений чинник ліквідності не може бути нижчим за 85;d) не менш як 10 000 грн мають бути інвестовані в Бекман Inc; e) від 20 % до 50 % небанківських інвестицій треба вкласти в кожну із можливих категорій. За винятком інвестицій банківської категорії жодна з інвестицій не має перевищувати 20 %; f) не менш як 25 000 грн має бути інвестовано у фонд взаємної участі; g) не менш як 125 000 грн має бути вкладено в акції; h) не більш як 40 % вкладень із доходом менше 10 % можуть мати чинник ризику понад 25; i) не менш як половина портфеля має бути повністю ліквідним (тобто мати чинник ліквідності 100).

2. Доповнити звіт такою інформацією: a) очікуваний річний дохід від портфеля; b) середньозважені чинники ризику та ліквідності, а також зіставлення реальних сум інвестицій за кожною із умов інвестора з установленими обмеженнями; c) очікуваний дохід на кожну гривню, інвестований понад 500 000 грн.

3. Для яких інвестицій можливі помилки в оцінюванні очікуваного доходу можуть найсуттєвіше позначитися на оптимальному портфелі?

4. Як вплине на оптимальне рішення ослаблення умови про інвестування у фонд взаємної участі не менш як 25 000 грн?

3.2. Приватний інвестор

Приватний інвестор передбачає вкласти 50 тис. грн у різні цінні папери. Після консультацій із фахівцями фондового ринку він відібрав 3 типи акцій, 2 типи державних облігацій. Частину грошей передбачається покласти на строковий вклад у банк.

Тип вкладу Ризик Передбачуваний щорічний дохід, %

Акції АВисокий15

Акції БС ередній 12
Акції С Низький 9

Облігації довгострокові11

Облігації короткострокові 8
Терміновий вклад 6

Маючи на увазі якісні міркування щодо диверсифікації портфеля і особисті переваги, інвестор висуває такі вимоги до портфеля цінних паперів:a) усі 50 тис. грн мають бути інвестовані; b) не менш як 10 тис. грн мають бути на строковому вкладі в улюбленому банку; c) не менш як 25 % коштів, інвестованих в акції, мають бути інвестовані в акції з низьким ризиком (С); d) в облігації потрібно інвестувати принаймні стільки ж, скільки в акції; e) не більш, як 12 500 грн має бути вкладено в папери із доходом менше 10 %.

1. Визначити портфель паперів інвестора, що задовольняє всі вимоги і максимізує річний дохід. Якою буде величина цього доходу?

2. Якщо інвестор вкладає додаткові кошти в портфель паперів, зберігаючи сформульовані вище обмеження, як зміниться очікуваний річний дохід? Чи залежить зміна очікуваного річного доходу від величини додатково інвестованих коштів? Чому?


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 2. Тема 4 СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ
Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 3. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 4. Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)