Posibniki.com.ua Мікроекономіка Управління вартістю підприємства Частина 2. Тема 2 ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА model, CGM;


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. Тема 2 ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА model, CGM;


К

Технологія обігу цінних паперів підприємств

Після того, як продавець і покупець уклали угоду, зберігач через депозитарій переказує цінні папери покупцю і здійснює зміни в рахунку цінних паперів, а реєстратор змінює дані в реєстрі власників цінних паперів. Банк покупця списує гроші з його рахунка, які через розрахунковий банк депозитарію потрапляють на грошовий рахунок продавця. Трансакція завершилася і є простою — всі операції відбуваються дуже швидко, оскільки гроші та цінні папери просто переміщуються в електронній мережі.

Андеррайтинг (underrating) — професійна діяльність з організацією-торговцем цінними паперами (андеррайтером) щодо розміщення цінних паперів емітента

Оцінювання ефективності андеррайтингу проводять за допомогою таких основних показників: результати раніше проведених андеррайтером емісій інших підприємств; репутація андеррайтера та його відомість фондовому ринку; вартість послуг / обсяг емісії; вартість послуг / частка емісії, що викуповується андеррайтером; вартість послуг у розрахунку на 1 акцію (облігацію) /фіксована ціна 1 акції (облігації); вартість послуг у розрахунку на 1 акцію / запланований дивіденд на 1 акцію; вартість послуг у розрахунку на 1 облігацію / запланований відсоток на 1 облігацію; кількість послуг / вартість послуг

Порядок організації емісії цінних паперів із залученням андеррайтера наведено на рис. 2.10.

Рис. 2.10. Порядок організації емісії цінних паперів із залученням андеррайтера

Рис. 2.10. Порядок організації емісії цінних паперів із залученням андеррайтера

Публічні акціонерні товариства обов’язково мають пройти процедуру лістингу, при цьому обов’язковим є виконання біржових вимог щодо: кількості акціонерів, терміну існування компанії, дотримання правил корпоративного управління; капіталізації компанії та вартості її чистих активів; обсягу продажу, прибутковості / збитковості діяльності; ? кількості та вартості угод з акціями (облігаціями) емітента

?????????? ??? ???????????? ???????? ????: ? 1. Грэхем Б. Разумный инвестор: инвестирование с учетом реальной стоимости / Пер. с англ. — СПб.; М.; К.: Издательский. дом «Вильямс», 2008. — 670 с. ? 2. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. — М.: Гелиос АРВ, 1999. — 352 с. ? 3. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства : Навч. посіб. / О. Г. Мендрул. — К.: КНЕУ, 2011. — 537 с. ? 4. Тьюлз Р. Дж., Брэдли Э. С., Тьюлз Т. М. Фондовый рынок / Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. ? 5. Феррис К., Пешеро П. Б. Оценка стоимости компании: Как избежать ошибок при приобретении / Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс» 2003. — 255 с. ? 6. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480. ? 7. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів: Закон України від 10 грудня 1997 р. № 710/97. ? 8. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514.

Тестові завдання для самоперевірки знань

1. До функцій емісії акцій належать: a) формування вартості підприємства шляхом залучення до нього капіталу при створенні акціонерного товариства; b) зменшення акціонерного капіталу; c) залучення кредитів; d) залучення заощаджень населення.

2. Якщо наслідком господарювання корпорації за результатом фінансового року буде зменшення чистих активів до величини, нижчої за мінімальний розмір статутного капіталу, акціонерне товариство має: a) збільшити власний капітал; b) зменшити свій статутний капітал; c) розрахуватися з боргами; d) взяти кредит.

3. Які існують принципи оцінювання вартості підприємств: a) принципи, що ґрунтуються на припущеннях власників; b) принципи, що ґрунтуються на припущеннях споживачів; c) принципи, що ґрунтуються на припущеннях фондового ринку?

4. Активи переоцінюються (відносно їхньої балансової вартості) на підставі: a) поточних ринкових цін на аналоги; b) витрат на їх створення в цінах на момент придбання; c) майбутніх фінансових витрат.

5. Оплата акцій при заснуванні товариства має бути: a) проведена до офіційного визнання корпорації; b) можлива неповна оплата; c) можливе відстрочення платежів; d) після офіційного визнання корпорації.

6. Перше розміщення акцій: a) є приватним; b) є публічним; c) акції поширюються на ринку; d) акції розподіляються лише серед засновників.

7. Етапи створення акціонерного товариства передбачають: a) проведення зборів засновників; b) публічне розміщення акцій; c) реєстрацію створеного товариства в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку; d) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

8. Для з’ясування всіх витрат і доходів у процесі ліквідації підприємств застосовується: a) метод визначення поточної вартості ймовірного результату ліквідації; b) метод визначення майбутньої вартості ймовірного результату ліквідації; c) метод визначення минулої вартості ймовірного результату ліквідації.

9. Установчі збори проводять: a) на етапі розміщення акцій упродовж 3 місяців; b) на етапі розміщення акцій упродовж 6 місяців; c) від дати реєстрації товариства; d) від дати повної оплати акцій засновниками.

10. Стартовий капітал: a) не може бути меншим за законодавчо встановлений розмір; b) має узгоджуватися з чистими пасивами; c) забезпечувати резерви та дивіденди за привілейованими акціями; d) забезпечувати отримання кредитів.

11. Метод ринкових угод ґрунтується на: a) інформації про ринкову капіталізацію підприємстваналогів; b) цінах окремих акцій підприємств-аналогів; c) аналізі накопичених активів.

12. В яких межах акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства: a) акціонери відповідають за всі зобов’язання товариства всім своїм майном; b) акціонери зовсім не відповідають за зобов’язання товариства; c) акціонери не відповідають за зобов’язання товариства та несуть ризик збитків від його діяльності в межах вартості належних їм акцій?

13. Метод ринку капіталу ґрунтується на: a) інформації про майбутні фінансові витрати; b) інформації про ціни окремих акцій підприємств-аналогів; c) інформації про ринкову капіталізацію підприємстваналогів.

14. В яких випадках емітент має право самостійно вести реєстр випущених ним іменних цінних паперів: a) якщо кількість власників випущених ним іменних цінних паперів не перевищує трьохсот осіб за наявності у нього дозволу на ведення реєстру власників його іменних цінних паперів; b) якщо кількість власників випущених ним іменних цінних паперів не перевищує п’ятисот осіб за наявності у нього дозволу на ведення реєстру власників його іменних цінних паперів; c) не має права самостійно вести реєстр взагалі?

15. Хто має право отримувати інформацію із системи реєстру: a) емітент; b) зареєстровані фізичні та юридичні особи; c) працівники банківських установ; d) працівники депозитарію?

16. Яки види діяльності можуть здійснювати торговці цінними паперами: a) перепродаж цінних паперів власного випуску; b) дилерську діяльність; c) андеррайтинг; d) емісію цінних паперів власного випуску?

17. Для розрахунку вартості підприємства методом дисконтування грошового потоку в розпорядженні оцінювача мають бути такі результативні показники: a) чисті грошові потоки; b) зайві пасиви; c) прибуток.

18. Для вартісного менеджменту найпридатнішим інструментом оцінювання є: a) визначення капіталізованої вартості; b) визначення доданої вартості; c) визначення акціонерної вартості.

19. Яким є розмір державного мита за реєстрацію інформації про випуск цінних паперів (проспекту емісії): a) 0,1 відсотка номінальної вартості емісії цінних паперів; b) 1 відсоток номінальної вартості емісії цінних паперів; c) 0,05 відсотка номінальної вартості емісії цінних паперів; d) встановлюється торговцями цінних паперів?

20. Яким є термін обігу акції: a) один рік; b) десять років; c) цінний папір без встановленого строку обігу; d) цінний папір необмеженого терміну обігу?

21. Які цінні папери належать до «боргових»: a) депозитні сертифікати банків; b) іпотечні облігації; c) облігації; d) інвестиційні сертифікати?

22. Які цінні папери належать до емісійних: a) облігації підприємств; b) іпотечні сертифікати; c) казначейські зобов’язання та векселі; d) депозитні сертифікати банків?

23. У межах порівняльного підходу застосовують: a) метод ринку капіталу; b) метод ринкових угод; c) метод майбутніх фінансових витрат; d) усі методи.

24. Які права мають власники привілейованих акцій: a) мають права голосу в акціонерному товаристві; b) не мають права голосу в акціонерному товаристві; c) мають привілеї при отриманні дивіденду; d) не мають привілеї при отриманні дивіденду?

25. Хто приймає рішення про випуск облігацій підприємств: a) емітент; b) державна комісія з цінних паперів; c) депозитарій; d) інвестиційний фонд?

26. Біржове котирування вигідне інвесторам, оскільки їм забезпечуються: a) інформованість про фінансово-господарську ситуацію в емітентів;

b) ризикованість акцій; c) цінність акцій на ринку.

27. Основні відмінності позабіржового ринку від біржі полягають у: a) вищих ризиках інвестування; b) наявному єдиному фізичному центрі здійснення торговельних операцій; с) загальних правилах торгів.

28. Поведінка міноритарних акціонерів характеризується: a) вкладанням своїх коштів на тривалий термін; b) відсутністю очікування на дивіденди; c) схильністю продавати свої акції при перших ознаках зростання курсу чи його падінні.

29. Стратегічні інвестори, що мають контрольні пакети акцій: a) орієнтуються на короткочасне володіння акціями; b) меншою мірою схильні до ліквідності; c) збільшення вартості пов’язують зі зростанням кількості акцій і розміру дивідендів у короткостроковій перспективі.

30. Портфельні інвестори, які мають значні, але не контрольні пакети акцій: a) зацікавлені в ризиковості капіталовкладень; b) орієнтуються на швидке зростання вартості своїх акцій; c) вкладають кошти на порівняно тривалий термін.

31. Учасниками національної депозитарної системи є: a) реєстратори; b) банкіри; c) споживачі.

32. Депозитарна система покликана: a) вести рахунки в цінних паперах; b) забезпечити емісію цінних паперів; c) підтримувати лістинг.

33. Прямими учасниками національної депозитарної системи визнаються: a) депозитарії; b) зберігачі; c) емітенти.

34. Оцініть, як вплинуть (за всією ймовірністю) такі події на ефективність фондового ринку: підвищать; знизять або залишать незмінною. Поясніть, чому.

1. Уряд вводить податок у розмірі 1 % на всі операції з акціями.

Ефективність підвищується____________

Ефективність знижується______________

Залишається незмінною_______________

2. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку встановила обмеження на всі короткі угоди для запобігання надмірній спекуляції

Ефективність підвищується____________

Ефективність знижується______________

Залишається незмінною_______________

3. Відкривається ринок опціонів, де торгуються опціони пут і кол багатьох акцій, зареєстрованих на біржі

Ефективність підвищується____________

Ефективність знижується______________

Залишається незмінною_______________

4. На фондовому ринку усунено всі обмеження для придбання і зберігання іноземними інвесторами корпоративних акцій

Ефективність підвищується____________

Ефективність знижується______________

Залишається незмінною_______________

35. Схарактеризуйте словами «Правильно» або «Неправильно» такі твердження: а) Акції з низькими мультиплікаторами «ціна/прибуток» у середньому приносять більшу доходність, ніж очікувалося, тоді як акції з високим мультиплікатором «ціна/прибуток» у середньому приносять менше доходів, ніж очікувалося. В основному це пов’язано з тим, що нижчі мультиплікатори «ціна/прибуток» передбачають менший ризик

Правильно _______________Неправильно ______________ b) Ефект малих фірм, що передбачає позитивний надлишковий дохід, який заробляють малі фірми в середньому, в основному зобов’язаний кільком малим фірмам, які приносять дуже високі позитивні доходи.

Правильно _______________Неправильно ______________ c) Інвестори, як правило, нездатні робити гроші на рекомендаціях аналітиків, оскільки ціни акцій не перебувають під впливом цих рекомендацій

Правильно _______________Неправильно______________

Навчальні завдання для аудиторної і самостійної роботи

Завдання 2.1. Обґрунтувати вибір методу оцінювання вартості підприємства та кожної складової фінансового плану, який покладено в основу розрахунку вартості. Розрахувати вартість підприємства «Інтеграція».

Таблиця 2.1

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2008—2010 РОКИ

Показники, тис. грн 2008 р. 2009 р. 2010 р.
Чистий прибуток 406 341 527
Амортизація 48 39 38

Зміна власного оборотного капіталу3573898541

Зміна позаоборотних активів –15 17 –18

Рішення.

Порада! При розрахунку прогнозного грошового потоку припустимо, що величина всіх показників рівноприскорено зростатиме, тобто всі показники, що будуть використовуватися для визначення грошового потоку в прогнозний і постпрогнозний періоди, із кожним роком підвищуватимуться на величину середнього темпу приросту протягом 2008—2010 років.

Темп приросту за кожним показником дорівнюватиме:

Ставка дисконту дорівнює 18 %.

Ставка дисконту дорівнює 18 %.

Для розрахунку вартості підприємства необхідно:

1. Розрахувати величину прогнозного та постпрогнозного грошового потоку, яка дорівнюватиме величині кожного показника за попередній рік збільшеній на середній темп приросту (2011—2014 роки).

Таблиця 2.2

РОЗРАХУНКОВА ВЕЛИЧИНА ТЕМПУ ПРИРОСТУ

Показники, тис. грн Темп приросту 2009/2008 рр. Темп приросту 2010/2009 рр. Темп приросту середній
Чистий прибуток – 0,1601 0,5454 0,1926
Амортизація – 0,1875 – 0,0256 – 0,1065
Зміна власного оборотного капіталу 0,0432 0,9104 0,4768
Зміна позаобігових активів – 2,1333 – 2,0588 – 2,0960

Таблиця 2.3

ПРОГНОЗНІ ВЕЛИЧИНИ КОЖНОГО ПОКАЗНИКА

Показники, тис. грн 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Чистий прибуток628,54749,64894,081066,35

Амортизація 33,95 30,33 27,09 24,21
Зміна власного оборотного капіталу 26468,27 39089,9 57730,27 85259,46
Зміна позаобігових активів 19,72 – 21,62 23,70 – 25,98
Грошовий потік 27150,49 39848,25 58675,16 86324,05
Дисконтний множник (ставка дисконту 18 %) 0,847 0,718 0,609 0,516
Дисконтований грошовий потік 22996,465 28611,044 35733,172 44543,21

2. Просумувати вартості приведених грошових потоків. де ЗВ — приведена залишкова вартість;

? приведених грошових потоків = 131883,9 тис. грн.

3. Розрахувати залишкову вартість шляхом капіталізації чистого прибутку за останній період та приведення його в часі на сьогоднішній день: ? приведених грошових потоків = 131883,9 тис. грн.

3. Розрахувати залишкову вартість шляхом капіталізації чистого прибутку за останній період та приведення його в часі на сьогоднішній день:

ПП

ПП

В а

К

ЧП

З?=,

ПП

ПП

В а

К

ЧП

З?=,

ЧП пп — чистий прибуток у кінці постпрогнозного періоду;

К — ставка капіталізації (18 %); а пп — коефіцієнт приведення постпрогнозного періоду.

Залишкова приведена вартість підприємства на кінець прогно

зного періоду складає (1066,359/0,18)?0,516 = 3056,896 тис. грн.

4. Вартість підприємства визначається як сума вартостей приведених грошових потоків і залишкової вартості.

У результаті розрахунків отримали:

Сума приведених прогнозних грошових потоків = 131883,9 тис. грн.

Залишкова приведена вартість підприємства на кінець прогнозного періоду становить = 3056,896 тис. грн.

Ринкова вартість підприємства = 131883,9 + 3056,896 = 134940,8 тис. грн.

Сума приведених прогнозних грошових потоків = 131883,9 тис. грн.

Залишкова приведена вартість підприємства на кінець прогнозного періоду становить = 3056,896 тис. грн.

Ринкова вартість підприємства = 131883,9 + 3056,896 = 134940,8 тис. грн.ного періоду становить = 3056,896 тис. грн.

Ринкова вартість підприємства = 131883,9 + 3056,896 = 134940,8 тис. грн.

Ринкова вартість підприємства = 131883,9 + 3056,896 = 134940,8 тис. грн.зного періоду складає (1066,359/0,18)?0,516 = 3056,896 тис. грн.

4. Вартість підприємства визначається як сума вартостей приведених грошових потоків і залишкової вартості.

У результаті розрахунків отримали:

Сума приведених прогнозних грошових потоків = 131883,9 тис. грн.

Залишкова приведена вартість підприємства на кінець прогнозного періоду становить = 3056,896 тис. грн.

Ринкова вартість підприємства = 131883,9 + 3056,896 = 134940,8 тис. грн.

Завдання 2.2. Розрахувати вартість підприємства за дохідним підходом на основі методу дисконтування грошових потоків. Прогнозний період становить 5 років. На 2012 рік плановим відділом заплановане зростання виручки від реалізації продукції на 5 % за рахунок виконання планових показників з експлуатації й технічних оглядів і збільшення доходів від допоміжної діяльності. У постпрогнозний період очікується зростання виручки на 4 % щорічно. Визначити:

1) обсяг очікуваного грошового потоку в розрізі окремих прогнозних періодів;

2) ставку дисконтування;

3) залишкову вартість підприємства у постпрогнозний період;

4) вартість підприємства.

Базовими матеріалами для розрахунку грошового потоку є дані фінансової звітності.

Таблиця 2.4

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Статті Одиниці вимірювання Роки
2009 2010
Валовий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) тис. грн 54841 58805
Витрати сукупні тис. грн 54591 58348
Амортизаційні відрахування тис. грн 843 1150
Зміна вартості нематеріальних активів тис. грн 0 –10
Зміна вартості незавершеного будівництва тис. грн 2026 2289
Зміна вартості основних засобів тис. грн 268 2042
Зміна вартості виробничих запасів тис. грн 1311 28
Зміна вартості дебіторської заборгованості за розрахунками тис. грн 57 201
Зміна вартості інших оборотних активів тис. грн 0 –50
Зміна вартості кредиторської заборгованості тис. грн 635 –75
Зміна вартості інших поточних зобов’язань тис. грн 55 29
Зміна іншого додаткового капіталу тис. грн –283 568
Податок на прибуток від звичайної діяльності тис. грн 83,3 114,3

Розв’язок

Порада!

1) Грошовий потік від операційної діяльності = чистий прибуток + амортизаційні відрахування — зміна вартості короткострокових фінансових вкладень — зміна вартості дебіторської заборгованості — зміна вартості запасів — зміна інших оборотних активів + зміна вартості кредиторської заборгованості + зміна вартості інших поточних зобов’язань (порівняно з попереднім роком).

ГП оп 2009 = 54841 – 54591 + 853 – 57 – 1311 + 635 + 55 = 424 тис. грн.

Грошовий потік від інвестиційної діяльності = зміна вартості нематеріальних активів + зміна вартості основних засобів + зміна вартості незавершеного будівництва + зміна вартості довгострокових фінансових вкладень + зміна вартості інших необоротних активів.

ГП ід 2009 = 268 + 2026 = 2294 тис. грн.

Грошовий потік від фінансової діяльності = збільшення довгострокових кредитів + збільшення короткострокових кредитів + збільшення статутного капіталу + збільшення додаткового капіталу + збільшення цільового фінансування та надходжень + виплата відсотків за довгостроковими кредитами та позиками + виплата відсотків за короткостроковими кредитами та позиками + виплачені дивіденди.

ГП фд 2009 = – 283 тис. грн.

ГП сукупний 2009 = 424 + 2294 – 283 = 2435 тис. грн.

2) Ставку дисконтування визначаємо за модифікованою моделлю ціноутворення на капітальні активи (CAPM

— Capital Asset Pricing Model), що виглядає таким чином: і = if + ir, де і — ставка дисконту; if — безризикова ставка (free); ir — премія за ризик (risk).

Таблиця 2.5 CТАВКИ ПРЕМІЙ ЗА РИЗИК ІНВЕСТОРА ЗА ФАКТОРАМИ

Фактор Діапазон значення Прийняті значення
Розмір компанії 0—5 % 3
Фінансова структура (співвідношення власних і позикових коштів) 0—5 % 1
Товарна і територіальна структури 0—5 % 2
Диверсифікація клієнтури 0—5 % 4
Якість менеджменту 0—5 % 3
Інші ризики 0—5 % 5

За безризикову ставку приймаємо 8 % (середню депозитну ставку найбільших українських банків у валюті), розраховану експертним методом з урахуванням досвіду розрахунку дисконтної ставки для промислових українських підприємств. де ГП(пост) — вартість чистого грошового потоку в постпрогнозний період, g — темпи зростання у постпрогнозний період, і — ставка дисконтування.

Ставка дисконту для підприємства дорівнює = 8 + 3 + 1 + 2 + + 4 + 3 + 5 = 26 %.

3) Залишкова вартість у постпрогнозний період — це величина чистого грошового потоку, який можна отримати в результаті ліквідації підприємства чи продажу його корпоративних прав. Визначимо її за моделлю Гордона: + 4 + 3 + 5 = 26 %.

3) Залишкова вартість у постпрогнозний період — це величина чистого грошового потоку, який можна отримати в результаті ліквідації підприємства чи продажу його корпоративних прав. Визначимо її за моделлю Гордона:

Ставка дисконту для підприємства дорівнює = 8 + 3 + 1 + 2 + + 4 + 3 + 5 = 26 %.

3) Залишкова вартість у постпрогнозний період — це величина чистого грошового потоку, який можна отримати в результаті ліквідації підприємства чи продажу його корпоративних прав. Визначимо її за моделлю Гордона: , )( )1()( gi gпостГП

ВАРТ

ЗАЛ ? +? = , )( )1()( gi gпостГП

ВАРТ

ЗАЛ ? +? = , )( )1()( gi gпостГП

ВАРТ

ЗАЛ ? +? = грн.тис.27,6391 )04,026,0( )04,01(1352 = ? +? =

ЗАЛ

ВАРТ грн.тис.27,6391 )04,026,0( )04,01(1352 = ? +? =

ЗАЛ

ВАРТ грн.тис.27,6391 )04,026,0( )04,01(1352 = ? +? =

ЗАЛ

ВАРТ

4) Результати розрахунку вартості підприємства методом дисконтованого грошового потоку наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

Оцінювані позиції Роки
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Постпр огнозний період
Грошовий потік від операційної діяльності 424 1139 1306,4 1319,3 1326,6 1336,8 1352,0
Грошовий потік

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Тема 3 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ВАЖЕЛЕМ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 2. Тема 3 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ВАЖЕЛЕМ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 4 СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ
Частина 2. Тема 4 СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ В ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ
Тема 5 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ВАЖЕЛЯМИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)