Posibniki.com.ua Менеджмент Компенсаційна модель винагороди за працю Частина 2. 5.1. Проектування основної заробітної плати з використанням грейдів


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. 5.1. Проектування основної заробітної плати з використанням грейдів


Приклад результатів оцінювання посад і робіт для торговельного підприємства наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6 балах, між рівнями дорівнює: (15 – 0) / (6 – 1) = 3; для 3, 4, 5, 6-го факторів: (10 – 0) / (6 – 1) = 2.

Такий підхід, на наш погляд, є найбільш доцільним для практичного використання.

Оцінювання посад за ключовими факторами

Після вибору факторів і встановлення їх вагомості потрібно апробувати розроблену методику. Для апробації необхідно сформувати репрезентативну вибірку: близько 10 % посад і робіт, які підлягатимуть оцінюванню. Причому посади мають належати до різних категорій і професійних груп. Апробація проводиться з метою перевірки ступеня врахування найсуттєвіших характеристик і вимог роботи, чіткості формулювання факторів та їх описових рівнів. Після цього потрібно оцінити посади за ключовими факторами.

Приклад результатів оцінювання посад і робіт для торговельного підприємства наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6 для 3, 4, 5, 6-го факторів: (10 – 0) / (6 – 1) = 2.

Такий підхід, на наш погляд, є найбільш доцільним для практичного використання.

Оцінювання посад за ключовими факторами

Після вибору факторів і встановлення їх вагомості потрібно апробувати розроблену методику. Для апробації необхідно сформувати репрезентативну вибірку: близько 10 % посад і робіт, які підлягатимуть оцінюванню. Причому посади мають належати до різних категорій і професійних груп. Апробація проводиться з метою перевірки ступеня врахування найсуттєвіших характеристик і вимог роботи, чіткості формулювання факторів та їх описових рівнів. Після цього потрібно оцінити посади за ключовими факторами.

Приклад результатів оцінювання посад і робіт для торговельного підприємства наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6 ня, у нашому варіанті min = 0; m — кількість рівнів, у нашому варіанті m = 6.

Таким чином, для 1, 2, 7 і 8-го факторів крок, або різниця у балах, між рівнями дорівнює: (15 – 0) / (6 – 1) = 3; для 3, 4, 5, 6-го факторів: (10 – 0) / (6 – 1) = 2.

Такий підхід, на наш погляд, є найбільш доцільним для практичного використання.

Оцінювання посад за ключовими факторами

Після вибору факторів і встановлення їх вагомості потрібно апробувати розроблену методику. Для апробації необхідно сформувати репрезентативну вибірку: близько 10 % посад і робіт, які підлягатимуть оцінюванню. Причому посади мають належати до різних категорій і професійних груп. Апробація проводиться з метою перевірки ступеня врахування найсуттєвіших характеристик і вимог роботи, чіткості формулювання факторів та їх описових рівнів. Після цього потрібно оцінити посади за ключовими факторами.

Приклад результатів оцінювання посад і робіт для торговельного підприємства наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

ПРИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ПОСАД І РОБІТ

ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Посади Оцінки за факторами, балів Сума балів
12345 678
Генеральний директор 15 15 10 10 10 10 15 15 100
Референт 03246 466 31
Керівник проектів 15 15 8 8 8 8 12 12 86
Директор комерційний 15 12 6 8 8 6 9 12 76
Заступник директора з питань регіонального розвитку 12 12 6 8 8 6 12 12 76

використано найпростіший підхід — різниця (крок) між балами однакова. За такого підходу крок (h) визначається за формулою (5.2). де h — різниця (крок) між балами; max — максимальний бал — бал, установлений для останнього рівня, у прикладі, що розглядається, — для 6-го рівня; min — мінімальний бал — бал, установлений для першого рів

Закінчення табл. 5.6

Посади Оцінки за факторами, балів Сума балів
12345 678
Фахівець з розширення ринку збуту 06446 699 44
Представник торговельний 03242 46 12 33
Начальник відділу продажу 12 9688 89 12 72
Організатор зі збуту 06246 46 12 40
Агент торговельний 06266 066 32
Директор з персоналу 12 9666 49 12 64
Фахівець з підбору персоналу 06446 46 12 42
Інспектор з кадрів 06440 066 26
Головний бухгалтер 12 12 6 6 6 6 9 15 72
Бухгалтер 06286 066 34
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 03000 036 12
Начальник відділу реклами 12 9688 4 12 12 71
Рекламіст 06446 469 39
Начальник відділу зв’язків з громадськістю 12 9666 299 59
Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою 06446 469 39
Адміністратор системи 06446 499 42
Охоронець 06222 236 23
Кур’єр 00000 036 9

Джерело: Складено автором

Аналіз відповідності рівня основної заробітної плати встановленій цінності посад і робіт

Залежно від кількості набраних балів посади й роботи можна розташувати ієрархічно. За результатами оцінювання посад і робіт потрібно провести аналіз відповідності рівня основної заробітної плати встановленій цінності. Для цього на основі даних про

Таблиця 5.7

ПРИКЛАД ІЄРАРХІЇ ПОСАД І РОБІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

Посади Бали Посадові оклади (оклади), грн
Генеральний директор 100 10 000
Керівник проектів 86 7200
Директор комерційний 76 6800
Заступник директора з питань регіонального розвитку 76 6300
Головний бухгалтер 72 6400
Начальник відділу продажу 72 6700
Начальник відділу реклами 71 6300
Директор з персоналу 64 5400
Начальник відділу зв’язків з громадськістю 59 6000
Фахівець з розширення ринку збуту 44 4900
Фахівець з підбору персоналу 42 4500
Адміністратор системи 42 5900
Організатор зі збуту 40 4000
Рекламіст 39 4700
Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою 39 4600
Бухгалтер 34 4480
Представник торговельний 33 5000
Агент торговельний 32 4100
Референт 31 4300
Інспектор з кадрів 26 3000
Охоронець 23 3500
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 12 2800
Кур’єр 9 1800

Джерело: Складено автором

20406080100120 бали ора

виставлені для кожної посади роботи бали та розміри посадових окладів (окладів) (див. табл. 5.7) слід побудувати лінію тренду (рис. 5.3).

20406080100120 бали ора

Рис. 5.3. Приклад залежності основної заробітної плати від цінності посади (роботи)

Джерело: Складено автором

У разі, якщо б посадові оклади відповідали значущості посад, то всі точки лежали б на лінії тренду. На рис. 5.3 можна побачити невідповідність основної заробітної плати окремих посад їх цінності, причому частина точок знаходиться нижче лінії тренду, частина — вище. Оклади посад, точки яких знаходяться нижче лінії тренду, є заниженими, і навпаки, завищені оклади для посад, точки яких знаходяться вище лінії. Суттєво заниженими виявились оклади для директора з персоналу, заступника директора з питань регіонального розвитку, керівника проектів, інспектора з кадрів і кур’єра (див. рис. 5.3). Завищені посадові оклади для адміністратора систем і торговельного представника.

У разі суттєвих невідповідностей посадового окладу (окладу) визначеній значущості посади (роботи) потрібно з’ясувати причини. Такими причинами можуть бути:

— помилки, допущені під час розроблення методики оцінювання посад (неправильно обрані фактори оцінювання або встановлені коефіцієнти їх вагомості, помилки під час розроблення описових рівнів оцінювання тощо);

— помилки, допущені під час оцінювання посад;

— дефіцит чи велика пропозиція представників окремих професійних груп на ринку праці та ін.

У разі виявлення суттєвих невідповідностей окладу визначеній значущості посади необхідно ретельно переглянути розроблену методику та результати оцінювання посад і робіт.

Формування грейдів

Після оцінювання посад і робіт потрібно сформувати грейди — об’єднати посади та роботи в групи. Головне завдання, яке слід вирішити для об’єднання посад і робіт у грейди, полягає у визначенні діапазонів (інтервалів) оцінок (балів) у кожному грейді.

Можна рекомендувати кілька підходів до встановлення діапазонів грейдів.

1. Визначення діапазонів грейдів шляхом розбиття всієї множини балів на однакові інтервали.

У розглянутому нами прикладі (див. табл. 5.7) мінімальний бал становить 9, максимальний — 100. Якщо потрібно об’єднати всі посади в п’ять грейдів, то до 1-го грейду ввійдуть посади, які набрали менше 20 балів, до 2-го — від 21 до 40 балів, до 3-го — 41–60, до 4-го — 61–80, до 5-го — понад 81 бал.

Перевага підходу — його простота. Головний недолік полягає в тому, що посади та роботи, які належать до однієї категорії та професійної групи, виходячи з логічних міркувань, мають належати до однієї групи з оплати праці, можуть увійти до різних грейдів, хоча отримані оцінки є близькими. Так, за встановленими діапазонами посади рекламіста та фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою, оцінені в 39 балів (див. табл. 5.7), увійдуть до 2-го грейду, фахівця з методів розширення ринку збуту (44 бали) — до 3-го. До того ж відповідно до визначених діапазонів посади рекламіста, фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою й бухгалтера потраплять до одного грейду разом з посадами референта, інспектора з кадрів та охоронця, хоча різниця в складності функцій, обов’язків, необхідному рівні кваліфікації, у цінності зазначених посад і робіт суттєва.

2. Визначення діапазонів грейдів на основі групування посад і робіт, які належать до однієї категорії (професійної групи) і мають незначні розбіжності у балах. У практичному застосуванні цей підхід складніший, проте йому притаманні гнучкість у побудові діапазонів, раціональність і логіка .

Під «незначними розбіжностями у балах» варто прийняти 15відсоткову відмінність в оцінках (балах), яка вважається майже непомітною відповідно до закону Вебера-Фехнера 2 . Цей закон проголошує, що існує величина «порогу відчутності», переви

1

Цимбалюк С. Грейдова система оцінювання посад і оплати праці: методологія, методика, практика [Текст] / С. Цимбалюк // Довідник кадровика. — К.: Видавничий дім «МедіаПро». — 2009.

— № 2.

— С. 93–94.

2

Чермеков В. П. Грейдинг: технология построения системы управления персоналом [Текст] / В. П. Чермеков. — М. : Вершина, 2007.

— С. 50.

Приклад сформованих за результатами оцінювання посад і робіт (отриманими ними балами) грейдів:

1 грейд

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (12)

Кур’єр (9)

2 грейд Інспектор з кадрів (26)

Охоронець (23)

3 грейд

Бухгалтер (34)

Представник торговельний (33)

Агент торговельний (32)

Референт (31)

4 грейд

Фахівець з розширення ринку збуту (44)

Фахівець з підбору персоналу (42)

Адміністратор системи (42)

Організатор зі збуту (40)

Рекламіст (39)

Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою (39)

5 грейд

Головний бухгалтер (72)

Начальник відділу продажу (72)

Начальник відділу реклами (71)

Директор з персоналу (64)

Начальник відділу зв’язків з громадськістю (59)

6 грейд

Генеральний директор (100)

Керівник проектів (86)

Директор комерційний (76)

Заступник директора з питань регіонального розвитку (76)

За результатами групування посад доцільно побудувати матрицю грейдів і використовувати її під час планування кар’єри та ротації працівників між різними підрозділами. Приклад матриці грейдів, побудованої для окремих підрозділів, наведено в табл. 5.8.

1

Найтиповішої, найбільш поширеної, наймасовішої.

щення якої робить відмінність помітною. Якщо різниця оцінок посад (робіт) та оцінки еталонної для цієї групи посад (робіт) становить не більше 15 %, то посади можна вважати рівнозначними (рівноцінними) і відносити їх до одного грейду.

Таблиця 5.8

СФОРМОВАНА МАТРИЦЯ ГРЕЙДІВ

Грейди Комерційний відділ Відділ регіонального розвитку Служба персоналу Бухгалтерія
6 Директор комерційний Заступник директора з питань регіонального розвитку ——
5 Начальник відділу продажу Директор з персоналу Головний бухгалтер
4 Організатор зі збуту Фахівець з розширення ринку збуту Фахівець з підбору персоналу
3 Агент торговельний Представник торговельний Бухгалтер
2— Інспектор з кадрів
1— Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Джерело: Складено автором

Диференціація основної заробітної плати з використанням грейдів

Після формування грейдів потрібно встановити діапазони для визначення основної заробітної плати для посад, які ввійшли до кожного грейду.

Під час установлення діапазонів посадових окладів (окладів) для кожного грейду часто консультанти та фахівці у сфері оплати праці, системи компенсацій орієнтуються виключно на ринкові

1

Ветлужских Е. Стратегическая карта, системный подход и KPI: Инструменты для руководителей [Текст] / Е. Ветлужских. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2008.

— С. 65; Слипачук С. Система грейдов. Методика определения должностных окладов [Электронный ресурс] / С. Слипачук. — Режим доступа: http://www.strategies.com.ua/statti_greid.html (дата обращения: 30.09.2013).

— нижнє значення посадового окладу (окладу) — відповідає середньоринковому рівню, верхнє значення — перевищує його, приміром на 30 %;

— середнє значення посадового окладу (окладу) — відповідає середньоринковому рівню, максимальне — перевищує його на 15–30 %, мінімальне — нижче середнього на 15–30 % тощо.

Для розроблення конкурентоспроможної компенсаційної політики слід ураховувати ринкові значення заробітних плат і насамперед посадових окладів (окладів) працівників відповідних категорій і професійних груп. Але не менш важливе значення має забезпечення об’єктивних міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень посадових окладів (окладів), тобто забезпечення внутрішньої справедливості оплати праці, задля чого й використовуються аналітичні методи оцінювання посад і робіт.

Орієнтація лише на ринкові значення заробітних плат може призвести до порушення внутрішньої справедливості під час установлення посадових окладів (окладів). У такому разі цінність посади визначатиметься виключно кон’юнктурою ринку праці без урахування внутрішніх потреб підприємства, його специфіки, що може призводити до виникнення в працівників відчуття несправедливості в оплаті праці з усіма можливими наслідками.

У зв’язку з цим під час розроблення діапазонів посадових окладів (окладів) слід ураховувати як зовнішні (ринкові значення заробітних плат працівників відповідних категорій і професійних груп), так і внутрішні фактори (цінність відповідних посад, фінансові можливості тощо).

Для встановлення діапазонів рекомендуємо визначати міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення (коефіцієнти). Ці коефіцієнти показують, у скільки разів посадові оклади (оклади) відповідного грейду більші, ніж установлена на підприємстві мінімальна заробітна плата (мінімальний оклад, мінімальна тарифна ставка). Установлені інтервали коефіцієнтів переводяться в діапазони посадових окладів шляхом множення коефіцієнтів на встановлену на підприємстві мінімальну заробітну плату (мінімальний оклад). З методичного погляду, цей підхід дає змогу точніше врахувати потреби підприємства в диференціації заробітної плати, швидше реагувати на зміни, що відбуваються на ринку праці, у трудовому законодавстві (підвищення рівня мінімальної заробітної плати), зміни у фінансових можливостях під-

значення заробітних плат. При цьому вони використовують різноманітні підходи:

Для диференціації основної заробітної плати можна використати два підходи:

гнучку модель — диференціація основної заробітної плати за рівнями;

вилкову модель — установлення діапазону у формі вилки.

Наведемо методичні рекомендації щодо використання обох моделей для диференціації основної заробітної плати.

Диференціація основної заробітної плати з використанням гнучкої моделі оплати праці

Гнучкі моделі оплати праці ґрунтуються на встановленні залежності основної заробітної плати працівників не лише від цінності посад і робіт, складності праці, кваліфікації працівників, умов праці тощо (чинників, які традиційно є тарифоутворювальними), а й від:

— результатів праці (рівня виконання норм, планових показників, продуктивності праці, якості та своєчасності виконання завдань, обов’язків тощо);

— стажу роботи на підприємстві;

— рівня розвитку професійно значущих компетенцій та ін.

Слід узяти до уваги такий чинник диференціації основної заробітної плати, як кваліфікація працівника, яка є класичним (традиційним) тарифоутворювальним чинником. Щоб виконувати роботи чи обов’язки певного рівня складності, працівник повинен мати відповідний рівень освіти та (що не завжди є обов’язковим) досвід роботи й пройти навчання в системі післядипломної освіти.

Вимоги до працівників відповідних професій і посад визначено ДКХПП. Ці вимоги є мінімальними й ураховуються під час диференціації тарифних ставок, окладів, посадових окладів незалежно від обраного підходу до проектування основної заробітної плати, зокрема й у разі використання класичного (традиційного) тарифного нормування.

Водночас системою оплати праці, що використовується на підприємстві, може бути передбачено диференціацію основної заробітної плати працівників відповідних професійно-кваліфікаційних груп залежно від наявності додаткових знань, умінь і навичок (що перевищують мінімальні вимоги до професії чи посади, визначені ДКХП) і здобуті робітниками та технічними службовцями під час підвищення кваліфікації чи перепідготовки, керівниками, професіоналами та фахівцями — під час навчання в системі післядипломної освіти. Приміром, освоєння робітниками

приємства зі збереженням оптимальних співвідношень в оплаті праці працівників різних категорій і професійних груп.

Урахування додаткових знань, умінь і навичок під час проектування основної заробітної плати виходить за межі класичного (традиційного) підходу та є різновидом гнучкої моделі оплати праці .


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 4. 5.1. Проектування основної заробітної плати з використанням грейдів
5.2. Організація преміювання на основі системи управління результативністю
5.3. Нові підходи до порядку визначення надбавок та одноразових винагород
Частина 2. 5.3. Нові підходи до порядку визначення надбавок та одноразових винагород
4.3. Формування соціального пакета в процесі розроблення компенсаційної моделі винагороди за працю
4.2. Технологія проектування компенсаційного пакета на підприємстві
4.1. Конструювання компенсаційного пакета як основи компенсаційної моделі винагороди за працю
Частина 2. 3.5. Аналіз сприйняття працівниками системи оплати праці як справедливої
3.5. Аналіз сприйняття працівниками системи оплати праці як справедливої
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)