Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: 100 РОКІВ ПОТОМУ (ЗРІЗ ЗА 1914 І 2014 РОКИ)


< Попередня  Змiст  Наступна >

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: 100 РОКІВ ПОТОМУ (ЗРІЗ ЗА 1914 І 2014 РОКИ)


більш виразно, що саме і робить інформаційну базу прозорішою.Практичну перевірку достовірності фінансової звітності підприємств зазначеним методом було здійснено на прикладі шести залізниць України.

Бухгалтерський облік як наука розвивається у напрямі удосконалення внутрішніх зв’язків системи та у напрямі дослідженняможливостей і альтернатив у розвитку. Проілюструємо цю тезушляхом дослідження стану розвитку бухгалтерського обліку вУкраїні у 1913—1914 рр. та через 100 років, тобто на сучасномуетапі. Такий вибір історичних дат пояснюється тим, що передПершою світовою війною у Росії промисловий підйом захопивусі сторони господарського життя країни. Відповідно, це позитивно вплинуло на розвиток бухгалтерського обліку. Дослідженняздійснено за такими напрямами: терміносистема, об’єкти обліку,метод бухгалтерського обліку, організація бухгалтерського обліку, нормативне регулювання, освіта.

Терміносистема. Вченими тієї доби проведені глибокі дослідження щодо появи та використання таких термінів, як «баланс»,«рахунок», «інвентар», «пасив». Вводились поняття «непрямі витрати», «невиробничі витрати», «рахунковий аналіз». Теоретичнімоделі цих понять дістали підтримку з боку філософії, історії, філології. Цей напрямок став перспективним методом дослідження,заснованим на синтезі напрацьованого досвіду, що значно розширює смислове поле понять бухгалтерського обліку. Підтвердженням тому є терміни, якими оперують сучасні вчені: «людський капітал», «трансакційні витрати», «контролінг».

Об’єкти обліку. У зв’язку з розвитком промисловості найбільша увага в теоретичних дослідженнях та в практиці обліку періоду 1913 — початку 1914 р. приділялась таким об’єктам, як витрати промислових підприємств, готова продукція, векселі,результати інвентаризації. Фондова економіка ХХІ ст. спричинила появу нових об’єктів: фінансових інструментів, факторингових, ф’ючерсних, лізингових операцій. Проте найбільший зсув удослідженнях спостерігається у напряму від «об’єктного» до«суб’єктно-об’єктного». Сучасний підхід до суб’єктно-об’єктнихвідносин у системі бухгалтерського обліку передбачає свободувибору при прийнятті певних рішень (спосіб оцінки, порядок ві-

УДК 657.01Чижевська Л. В.,д.е.н., професор, професоркафедри обліку і аудиту,Житомирський державнийтехнологічний університет

Метод бухгалтерського обліку. Широкі дискусії точилися навколо обґрунтування використання математичного, юридичного,графічного, економічного методів. Вже на той час, коли професійне судження і облікова політика ще не були поняттями бухгалтерського обліку, була доведена неможливість повної математизації методу бухгалтерського обліку, що підтверджується і сучасними дослідженнями.

Організація бухгалтерського обліку. 100 років тому питанняорганізації бухгалтерського обліку стосувались переважно формобліку (подвійна камеральна, логісмографія, статмографія, спрощена американська система, російська потрійна система Ф. В. Єзерського) та галузевого обліку: торговельного, банківського, фабрично-заводського. Принципово новими на сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку є поява облікової політики такомп’ютерних бухгалтерських програм. Побудова бухгалтерського обліку на основі комп’ютерних технологій дозволяє використовувати концептуально новий підхід до структурного моделювання господарських процесів в обліковій системі. Це пов’язаноіз тим, що інформація про факти господарського життя може бути представлена в довільній формі та в розрізі різних характеристик: кожна окрема характеристика заноситься у свою власну індивідуальну «комірку» бази даних програми і в будь-який момент, за запитом користувача, у довільній формі отримана з неї.

Нормативне регулювання. Протягом історії розвитку бухгалтерського обліку сформовано такі механізми впливу на системубухгалтерського обліку: 1) нормативні документи (законодавстводержавних органів або стандарти професійних бухгалтерськихорганізацій); 2) морально-етичні цінності, соціальні норми і установки. На сучасному етапі співвідношення «економічна вигода — моральна норма» стає визначальним для тих суб’єктів господарювання, хто приймає позиції соціально відповідального бізнесу.

Освіта. Традиційною формою здобуття освіти 100 років томубули бухгалтерські курси провідних учених. Кожен викладач маврозроблену на свій розсуд програму. Серед назв предметів переважали «Рахункознавство», «Рахунковедення», «Комерційна арифметика», «Комерційна бухгалтерія», «Балансоведення». Сформована тепер система економічної освіти піддається критиці через

дображення у звітності). Управління розглядається як системаскладних соціальних відносин, у якій мета суб’єкта (бухгалтераабо користувача інформацією) є домінантним моментом управлінської взаємодії.

Аналіз тенденцій розвитку бухгалтерського обліку свідчить,що нормальний стан розвитку бухгалтерського обліку — стан,при якому він задовільняє потреби суспільства, що існують наконкретний історичний період. Потреби, а отже, запити користувачів облікової інформації, по-перше, складаються об’єктивно;по-друге, історично змінюються. Якщо розглядати облік як одинз інфраструктурних процесів на підприємстві, тобто такий, якийзабезпечує функціонування основної діяльності підприємства, тойого завданням є продукування інформації для усіх суб’єктів системи управління підприємством, з тим, щоб економічна системазнову поповнилась інформацією|. Зовнішній вплив на розвитокбухгалтерського обліку здійснюється через (1) дослідження конкретних проблем, що виникли не в самій науці, а в суспільстві(наприклад, проблема стійкого розвитку, аудит); (2) дослідження,що задовольняють потреби певних груп або користувачів звітності (облік певних, цікавих даному користувачеві об’єктів).УДК 657Шигун М. М., д.е.н., професор, професор кафедриобліку підприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
БУХГАЛТЕРСЬКА ІНСТИТУЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ: НЕОБХІДНІСТЬ ПОБУДОВИ
Розділ 2. РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СЕКТОРІ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ПІД ВПЛИВОМ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ТА ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki