< Попередня  Змiст  Наступна >

ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ


ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВІнформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бутиадекватна і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами, містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень, дає змогу вчасно оцінити минулі, сучасні та майбутні події.

Таким чином на підприємстві повинна бути така організаціяобліку, яка дає змогу отримати об’єктивну фінансову звітність,що стане інформаційною базою для аналізу, прогнозу та розробки управлінських рішень. Виникає необхідність оцінити, чи відповідає фінансова звітність зазначеним критеріям. Вирішити такупроблему можливо якщо буде розроблена відповідна методикаоцінки прозорості фінансової звітності, яка підтвердить її адекватність.

Однією з найбільш важливих і складних проблем економічного аналізу є забезпечення порівнянності економічних показників.На нашу думку, ступінь дотримання в звітності принципу порівнянності, однозначності тлумачення показників функціонування

У зв’язку з цим нами розроблено структурно-рівневий методаналізу інформаційної бази підприємств, який полягає в розрахунку рівня та динаміки структури балансу для оцінки об’єктивності,достовірності та забезпечення прозорості звітності про активи,власний капітал і зобов’язання. Для оцінки достовірності необхідно провести розрахунки показників трьох рівнів аналізу структури балансу.

На першому рівні визначаються показники структури у вигляді питомої ваги кожної складової активів (пасивів) балансу у загальній їх сумі, що дає уявлення відносно порівняльної значущості (рейтингу значущості) окремих елементів активів (пасивів)у тій чи іншій їх сукупності, наприклад, «вагомості» необоротнихабо оборотних активів у сумі всіх активів, частки виробничих запасів або запасів готової продукції у сумі всіх оборотних активів,«вагомості» дебіторської заборгованості у складі готової (нереалізованої) продукції та ін.

На другому рівні структурно-рівневого аналізу розраховуються коефіцієнти щорічної зміни питомої ваги окремихскладових активів (пасивів) балансу, тобто зміни показниківпершого рівня аналізу. Цей розріз аналізу дозволяє виявитиспіввідношення впливу різних складових активів (пасивів) назагальну динаміку фінансового стану підприємства. Разом зтим він дає матеріал для висновків (у першому наближенні)про сумнівність достовірності і об’єктивності деяких показників звітності. У тих випадках, коли коефіцієнти зміни структури занадто коливаються у часі і значно відхиляються від загальних тенденцій (від середніх і підсумкових показників),можна припустити, що така швидка і значна деформація структури зумовлюється не тільки і, можливо, не стільки реальнимивнутрішніми і зовнішніми чинниками господарювання, скількирізкою зміною облікової політики, а також помилками чи свідомими перекрученнями звітності.

Більш мотивоване, остаточне судження щодо достовірності,надійності звітності, що перевіряється, можна скласти за результатами третього рівня структурного аналізу, на якому встановлюється інтенсивність зміни «вагомості» всіх складових структури (всіх зафіксованих у балансі елементів активів і пасивів),тобто розраховуються коефіцієнти зміни показників другого рівня аналізу. На третьому рівні значні відхилення показників сумнівних статей балансу від загальних тенденцій проявляється най-

активів, зобов’язань та капіталу можна встановити на основі аналізу структури балансу підприємств.

Отримані результати було згруповано за трьома категоріяминадійності звітної інформації.

Перша категорія надійності інформації — значні часові коливання показників зміни структури (за статтями балансу) практично або зовсім відсутні, зумовлені об’єктивними факторами господарювання, або перебувають під надійним зовнішнім контролем. Така інформація надійна і без коригування може використовуватися у стратегічному управлінні.

Друга категорія надійності інформації — часові коливанняпоказників зміни структури незначні (показники змінюються небільш як на 5 % за рік). Чинники господарювання, що вплинулина такі коливання, є об’єктивними; облікова політика — стабільна, інформація в цілому надійна і може бути використана в стратегічному управлінні.

Третя категорія надійності інформації — часові коливання показників зміни структури в статтях балансу значні (показникизмінюються більше ніж на 5 % за рік). Інформація, наведена затакими статтями, є ненадійною, скоріш за все облікова політикамала такі зміни, що призвели до порушення основного правилапрогнозування — порівнянності інформації. У цьому випадку необхідно уточнити облікову політику, відкоригувати статті балансу після відповідної ревізії господарських операцій; тільки післяцього звітність можна буде використовувати для стратегічногоуправління.

Як показало дослідження, ефективність управління активамизначною мірою залежить від достовірності і об’єктивності звітноїінформації, яка нерідко не відображає адекватно реальних умоввиробництва та якості господарювання. Це потребує проведенняспеціальної перевірки надійності інформаційної бази підприємств. Корисним інструментом такої перевірки зарекомендувавсебе метод структурно-рівневого аналізу балансу підприємств.Виявилося, що зіставлення коефіцієнтів зміни в часі питомої вагиокремих груп активів (і пасивів) в загальній їх сумі дозволяєзнайти (у разі значних відхилень цих коефіцієнтів від середніхвеличин) ті статті балансу, об’єктивність розрахунку яких не викликає довіри і потребує додаткової ретельної перевірки і можливого коригування даних фінансової звітності.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПАРАДИГМА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ ОЗНАКИ
БУХГАЛТЕРСЬКА ІНСТИТУЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ: НЕОБХІДНІСТЬ ПОБУДОВИ
Розділ 2. РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СЕКТОРІ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ПІД ВПЛИВОМ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki