Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціПАРАДИГМА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ ОЗНАКИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПАРАДИГМА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ ОЗНАКИ


Розвиток системи бухгалтерського обліку супроводжуєтьсяоб’єктивним історичним процесом її трансформації з утвореннямоблікових парадигм. Парадигми, що розкривають закономірностірозвитку бухгалтерського обліку як науково-практичної діяльності, відображають специфічний інституційний вплив на середовище бухгалтерського обліку та носять об’єктивний міжнаціональний характер. Облікові парадигми відображають усталену систему поглядів людства на бухгалтерський облік, як інструмент забезпечення цілей його користувачів (власників капіталу, держави, кредиторів, суспільства).

недотримання випереджальної орієнтації. Вища економічна освіта повинна бути зорієнтована на професійно-економічний розвиток особистості та на специфіку майбутньої професійної діяльності з врахуванням зміни змісту праці на підприємствах.

Дослідження розвитку парадигм бухгалтерського обліку здійснювалися багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими і науковцями, серед них С. Ф. Голов, І. М. Динько, В. В. Єременко,В. М. Жук, О. П. Кундря-Висоцька, Н. М. Малюга, Т. О. Пасько,М. С. Пушкар, О. І. Скаско, Я. В. Соколов, Т. С. Кун, Г. В. Уманців, Л. А.Чайковська, І. Й. Яремко та ін. Науковці пропонуютьнові підходи до визначення змісту парадигми бухгалтерськогообліку з урахуванням нових ознак, який ця система набуває в сучасних економічних умовах.Історично сформовані три основні парадигми обліку — уніграфічна, камеральна і диграфічна, — трансформувалися та продовжують забезпечувати функціонування облікових підсистем(управлінського, податкового, статистичного обліку, виробничого обліку і бюджетування). Разом з тим, зміна економічних умоввикликає появу нових ознак в системі бухгалтерського обліку, якісвідчать про формування нової облікової парадигми.

У сучасних наукових працях автори, як правило, вказують нанагальну необхідність перегляду наявних парадигм і пропонуютьвласний підхід до формування парадигми бухгалтерського обліку. Серед нових парадигм науковці пропонують парадигму подвійної інформаційної динаміки (Н. М. Малюга [3, с. 19]), парадигму бухгалтерського обліку економіки гармонійного розвитку(Жук В. М. [2, с. 174]), парадигму інтелектуального бухгалтерського обліку (М. С. Пушкар [4, с. 49]), парадигму глобального бухгалтерського обліку (С. Ф. Голов [1, с. 22—24]) та інші.

Серед вказаних концептуальних підходів до розвитку системибухгалтерського обліку більшість наукових позицій підтримуєзапровадження МСФЗ. Крім цього процеси, що опосередковуютьособливості нормативного регулювання системи бухгалтерськогообліку в Україні та країнах світу, підтверджують, активне поширення МСФЗ як основи складання та подання фінансової інформації для переважної більшості груп користувачів. МСФЗ застосовуються більшістю країн світу безпосередньо або в якостіоснови для розробки національних стандартів. Швидкість їхвпровадження свідчить про цілеспрямоване лобіювання інтересівінтернаціональних власників капіталу на рівні урядів країн задлязабезпечення глобалізації бізнесу. Відповідно на основі концепціїзапровадження міжнародних стандартів фінансової звітності нарівні країн світу формується нова сучасна парадигма інтернаціонального бухгалтерського обліку.

Парадигма інтернаціонального бухгалтерського обліку являєсобою сформовану систему наукових теорій, постулатів і мето-

Основною рушійною силою формування нової парадигми бухгалтерського обліку стала діяльність Ради з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та розробка Міжнародних стандартів фінансової звітності. МСФЗ стали інструментом,який надав регулюючі положення на рівні фінансових звітів, щоскладаються з метою надання інформації, корисної для прийняття економічних рішень.

Новоутворена парадигма інтернаціонального бухгалтерськогообліку володіє власними ознаками на рівні елементів обліковоїсистеми. Серед них мета ведення обліку та складання звітності,завдання обліку, предмет та об’єкти обліку, оцінка, техніка обліку та стандарти, що розкриті нижче.

Мета ведення бухгалтерського обліку — надання користувачам для прийняття економічних рішень повної, правдивої та неупередженої інформації щодо фінансового стану та результатівгосподарської діяльності. Завдання бухгалтерського обліку: 1) фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах та наступне збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановлених строків;2) систематизація на рахунках бухгалтерського обліку інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах;3) відображення інформації в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язанихрахунках бухгалтерського обліку; 4) здійснення контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарськихоперацій; 5) складання і подання у встановлені строки фінансовоїзвітності підприємства; 6) надання інформації для прийняття рішень щодо придбання, продажу або утримування інструментіввласного капіталу та боргових інструментів.

Мета фінансової звітності — надання фінансової інформаціїщодо діяльності суб’єкта господарювання, яка є корисною длядійсних і потенційних інвесторів, позикодавців та інших кредиторів.

Предмет обліку — стан майна та джерел його утворення, зміни у цьому стані, обумовлені господарською діяльністю підприємства; об’єкти обліку та звітності — майно економічного суб’єкта та джерела його утворення (зокрема, активи, зобов’язання, капітал, доходи і витрати), а також господарські процеси та явища,передбачені статутною діяльністю суб’єкта господарювання, що

дологічних підходів, що відображають результат впливу на ньогоінституційного середовища в цілях інформаційного забезпеченняпроцесів глобалізації бізнесу.

Оцінка об’єктів обліку — переважно ринкова або справедливавартість об’єктів обліку. Техніка ведення обліку — базується наметоді подвійного відображення фактів господарського життя наоснові застосування управлінських інформаційних систем і технологій. Стандарти обліку — переважне застосування міжнародних стандартів фінансової звітності або національних стандартів(положень), наближених до них.

Наведені ознаки парадигми інтернаціонального бухгалтерського обліку свідчать про переважне спрямування цілей і завданьведення обліку та складання звітності на забезпечення інтересіввласників капіталу. Зокрема, спостерігається переважна орієнтація на інвестиційні процеси, здатність покриття зобов’язань, щопов’язана з операціями купівлі, утримування або продажу інвестицій в капітал, оцінку спроможності підприємства сплачуватизаробітну плату, забезпеченість позикових сум, визначення сумприбутку та дивідендів.

Відповідно, парадигма інтернаціонального бухгалтерськогообліку забезпечує процеси глобалізації бізнесу та відображає інтереси міжнаціональних власників капіталу.

Література

1. Голов С. Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Автореферат дисертації на здобуття науковогоступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09

— Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). —ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені ВадимаГетьмана». — К., 2009. — 36 с.

2. Жук В. М. Парадигма бухгалтерського обліку економіки гармонійного розвитку / В. М. Жук // Економічні науки. Серія: «Облік і фінанси «. Збірник наукових праць. — Луцьк: ЛНТУ. — 2009. — Вип.6(24). — С. 171—182.

3. Малюга Н. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку вУкраїні теоретико-методологічні основи: Наукова доповідь. [Текст] /Н. М. Малюга; Житомирський державний технологічний університет. — Житомир: ЖДТУ, 2006. — 84 с.

4. Пушкар М.С. Створення інтелектуальної системи обліку: монографія. [Текст] / М.С. Пушкар / Карт-бланш. — Т. : Карт-бланш, 2007. —152 с.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Розділ 2. РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СЕКТОРІ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ПІД ВПЛИВОМ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ТА ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЯК ОБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki