< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ


Категорійний апарат відноситься до основних елементів бухгалтерського обліку як галузі наукових і прикладних знань. Відтак не втрачає актуальності правильне визначення і, особливо,тлумачення загальноекономічних і фахових категорій і термінів,їх узгодженість, співвідношення тощо. До таких термінів зокремавідносяться «об’єкт» і «предмет». Як влучно зазначили професори Кужельний М. В. і Лінник В. Г.: «Визначення предмета наукиє одним із засадних питань теорії бухгалтерському обліку», оскільки: «…немає визначення предмету — немає і самої науки» [1, с. 28].

Дослідження енциклопедичних джерел щодо дефініцій і співвідношення термінів «об’єкт» і «предмет» свідчить про існуваннящонайменше трьох різних підходів. Але насамперед слід сказати,що у всіх словниках іншомовних слів зазначено, що термін«об’єкт» походить від латинського objectum

— предмет, при чому будь-який матеріальний, духовний і т. ін. предмет.

Оскільки термін «предмет» обумовлений терміном «об’єкт»,то суть першого підходу, зазвичай філософського, полягає у тому, що це ідентичні (адекватні, тотожні) терміни, слова — синоніми. Так, загальновизнаний «Энциклопедический словарь» Ф. А.Брокгауза 1890 року видання при визначення суті терміну «предмет» містить буквально таке: «Предметъ — см. Объектъ». Щеприклад, у довідковому виданні 2006 року: «Философия: Энциклопедический словарь/ под ред. А. А. Ивина» визначено, що:«Предмет — всякий объект, выступающий как ограниченный илизавершенный».

Прихильники другого підходу, зазвичай загальноекономічного, вважають, що предмет є частиною об’єкта, або ж деяка кількість предметів у сукупності складають один, певний об’єкт. Наприклад, у Економічному енциклопедичному словнику читаємо:«Об’єкт — 1) предмет, явище, процес — усе, на що спрямованабудь-яка діяльність» [2, с. 3] і водночас: «Предмет — певна цілісність (підсистема, елемент, компонент), виокремлена з об’єкта впроцесі пізнання та діяльності людини» [3, с. 157]. Інша подібнадефініція: «Предмет, целостность, выделенная из мира объектовв процессе человеческой деятельности и познания» [3, с. 488]. Таж думка у філософському словнику М.О. Булатова: «Предмет —одне з багатьох значень об’єкта».

Цю ж точку зору поділяє і ВАК України. У чинних Основнихвимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій зазначено:«Об’єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідженняміститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне ічасткове».

Зважаючи саме на такий підхід сформульовані визначення унавчально-методичній літературі з прикладних економічних наук(дисциплін). Наприклад, у підручнику з економіки підприємства:«Об’єктом економіки підприємства є економічні процеси і закономірності організації, функціонування та розвитку підприємства. Предметом дисципліни «Економіка підприємства» є виявлення конкретних форм прояву економічних законів і закономір-

Третій підхід щодо співвідношення термінів «об’єкт» і «предмет» є діаметрально протилежним до другого і властивий науковій та навчально

—методичній літературі з бухгалтерського обліку. Важко сказати коли саме і ким вперше був запропонованийабо обраний такий підхід. Разом з тим, аналіз фахових літературних джерел свідчить, що становлення саме такого тлумаченнявідбувалося поступово, приблизно у 70-і роки минулого століття.Так, ще у 1975 році, у «Теории бухгалтерского учета» знаногофахівця В. Г. Макарова мова йде про різні дефініції змісту терміну «предмет» і жодного слова про його об’єкти та їх співвідношення. Але вже у 1977 році у праці П.П. Німчинова — Загальнатеорія бухгалтерського обліку — міститься окремий розділ підназвою: «Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку», у якому зокрема зазначено: «Термін «об’єкт» буквально означає те саме, щой «предмет». … терміни «предмет» і «об’єкт» вживаються длявизначення різного обсягу змісту. Термін «предмет» … означаєнайбільш суттєве і загальне …, що становить зміст бухгалтерського обліку. Під терміном «об’єкт» треба розуміти частину цілого, тобто окремі, найсуттєвіші елементи предмета бухгалтерського обліку» [5. с. 33]. Слушно відзначити, що цю ж позиціюподіляють і російські науковці. Наприклад, Палій В. Ф. і СоколовЯ. В: «Границы …, охватываемые предметом бухгалтерскогоучета, конкретно определяются объектами бухгалтерского учета»[6. с. 52].

У подальшому саме такий підхід неодноразово засвідчили усвоїх роботах знані обліковці — представники ОЕФ нашого університету — Н. М. Грабова, А. М. Кузьмінський, М. В. Кужельний, В. В.Сопко та ін.

Доречно, що у споріднених економічних науках (дисциплінах), зокрема в аудиті та в економічному аналізі «предмет» і«об’єкт» співвідносяться, так само як і у бухгалтерському обліку,тобто як загальне та часткове. Вочевидь, це пояснюється тим, щоназвані науки виокремились із бухгалтерського обліку відноснонедавно, коли більшість засадних питань теорії бухгалтерськомуобліку були вже вирішені і впроваджені у науково-методичну літературу.

Зважаючи на сказане викликає подив, що чинні для студентівКНЕУ Методичні рекомендації щодо підготовки МДР з обліку іаудиту кардинально суперечать принциповим засадам теорії бух-

ностей у підприємницькій діяльності суб’єктів господарювання»[4, с. 14].

На нашу думку, принципова розбіжність між загальноекономічним і обліковим тлумаченням співвідношення термінів«об’єкт» і «предмет» викликає обґрунтовані нарікання студентіввипускників, пошукачів наукових ступенів і викладачів-обліковців, негативно впливає на чітке визначення сфери (межі, кола)наукових досліджень, а отже і на їх якість.

Література

1. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерському обліку:Підручник — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.

2. Економічний енциклопедичний словник: У 2т. Т.2 / за ред..С. В. Мочерного. — Львів: Світ, 2006. — 568 с.

3. Большая энциклопедия: В 62 томах. Т.38. — М.: ТЕРРА, 2006. —592 с.

4. Економіка підприємства: підручник / [М. Г. Грещак, В. М. Колот,О. Г. Мендрул [та ін.]; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. — [вид. 4е, перероб. і доп..]. — К.: КНЕУ, 2009. — 816, [8] с.

5. Общая теория бухгалтерского учета. Нимчинов П. П. — К.: Издательское объединение «Вища школа», 1977. — 240 с. (На украинскомязыке)

6. Палий В. Ф., Соколов Я. В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1988. —279 с.УДК 657.1:658(043.3)Цаль-Цалко Ю. С.,д.е.н., професор, завідувач кафедрибухгалтерського обліку,Житомирський національний агроекологічний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: 100 РОКІВ ПОТОМУ (ЗРІЗ ЗА 1914 І 2014 РОКИ)
ПАРАДИГМА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ ОЗНАКИ
БУХГАЛТЕРСЬКА ІНСТИТУЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ: НЕОБХІДНІСТЬ ПОБУДОВИ
Розділ 2. РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СЕКТОРІ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki