Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціСТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НЕПРЯМИМИ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД


< Попередня  Змiст  Наступна >

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НЕПРЯМИМИ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД


Ефективне управління виробничою діяльністю підприємстваусе більш залежить від рівня інформаційного забезпечення йогоокремих підрозділів і служб. У даний час деякі організації маютьбухгалтерський облік, налагоджений таким чином, щоб інформація, що міститься в ньому, була придатна для оперативногоуправління й аналізу. Як свідчить практика, підприємства, щомають складну виробничу структуру, гостро потребують в оперативній економічній і фінансовій інформації, що допомагає оптимізувати витрати й фінансові результати, приймати обґрунтованіуправлінські рішення.

Важлива роль у процесі ухвалення управлінських рішень належить формуванню облікової інформації щодо витрат на виробництво, яка в наш час громіздка і неефективна і не задовольняєпотребам управління.

Необхідна для оперативного управління підприємством інформація міститься в системі управлінського обліку, який вважають одним з нових і перспективних напрямків бухгалтерськогообліку.

Перехід до ринкової економіки жадає від організацій значногозбільшення обсягу інформації, що виникає як усередині підприємства, так і за його межами. З боку зовнішніх організацій такожвиникає визначений інтерес або до діяльності цього підприємства, або до результатів його діяльності.

Збільшується обсяг інформації про попит на продукцію, щовипускається, можливостях збуту продукції за певних умов і вимогах, матеріально-технічному забезпеченні виробництва цієїпродукції, про основне виробництво, технічну підготовку виробництва, про витрати на виробництво й ефективність випуску визначених виробів і т. п.

Класифікація інформації дозволяє представити управлінськийоблік у виді процесу, обмеженого рамками підприємства, що надає для керівників різних рівнів управління інформацію для пла-

УДК 657.372.1Ходзицька В. В., к.е.н., доцент, доцент кафедриобліку підприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Принцип документальної обґрунтованості облікової інформації в управлінському обліку може ігноруватися, у зв’язку, з чимвикористовуються як фактичні, так і прогнозні оцінки. Для прийняття оперативних управлінських рішень може застосовуватисяповна чи неповна інформація про об’єкт дослідження. Неповнаінформація, що піддається швидкій обробці, у ряді випадків виявляється достатньою.

У світовій практиці бухгалтерського обліку непрямими є загальні витрати за мінусом прямих витрат на матеріали та прямихвитрат на оплату праці .

Відповідно до П(с)БО 16 структура загальних витрат майжеаналогічна, у т. ч. до непрямих відносяться загальновиробничі,адміністративні витрати, витрати, що пов’язані зі збутом продукції, та інші операційні витрати.

Втім, у П(с)БО 16 термін «виробничі накладні витрати», якийвикористовується у М(С)БО 2 «Запаси «, замінено на «загальновиробничі витрати», що більш притаманне вітчизняній обліковійпрактиці.

До складу виробничих накладних витрат у світовій практиців особливу групу виділені витрати у вигляді компенсації обслуговуючому та управлінському персоналу за роботу у понадурочний час і витрати у вигляді втрати часу, оскільки вважається,що віднесення їх на конкретний продукт веде до усередненняйого собівартості. Це, у свою чергу, є однією з ознак накладнихвитрат.

Унаслідок широкого розвитку автоматизації процесів виробництва, прямі витрати на оплату праці виробничих працівниківможуть розглядатися у складі накладних витрат. У результаті усвітовій практиці управлінського обліку утворилась нова групавитрат — витрати на обробку або конверсійні витрати. Виробничі накладні витрати і прямі витрати на оплату праці об’єднує одна характерна особливість: вони приймають участь у процесі доведення сировини і матеріалів до кінцевого продукту.

Аналізуючи структуру загальновиробничих витрат, яка наведена у п. 15 П(с)БО 16, можна зробити такі висновки:

1) у склад загальновиробничих витрат включаються витратина управління та експлуатацію машин та устаткування;

нування, власне управління і контроль за діяльністю структурнихпідрозділів і підприємства в цілому. Управлінська інформація,насамперед, підрозділяється на такі види: конструкторська, технологічна, науково-технічна, кадрова, патентна, техніко-економічна, економічна, екологічна.

2) в основі поділу витрат на прямі і непрямі лежить, у першучергу, характер їхнього зв’язку з виробництвом.

У курсі «Практичне управління фінансами» англійської Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів АССА (Associa-tion of Chartered Certified Accountants) головним критерієм належності до непрямих витрат вважається методика їх віднесенняна окремі одиниці витрат.

Однак вказаний курс схиляється до поєднання термінів накладні та непрямі витрати: «Непрямі витрати часто розглядаютьсяяк накладні витрати, і тому загальну суму всіх накладних витрат,що понесені в процесі виробництва, називають «виробничиминакладними витратами».

Головна проблема полягає у тому, що різні ознаки класифікації мають різне суттєве спрямування. Щоб визначитись у питанніідентифікації витрат, необхідно чітко уявляти мету аналізу, аджецілі аналітичної обробки облікових даних мають бути головниморієнтиром при виборі ознаки систематизації. Саме такий підхідздається найбільш конструктивним. Безумовно, слід погодитись зміркуванням, що накладні витрати частіше за все є непрямими.Але це не означає, що між цими поняттями слід ставити знак рівняння.УДК 657. 6Хоптинський Ю. А., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ
ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: 100 РОКІВ ПОТОМУ (ЗРІЗ ЗА 1914 І 2014 РОКИ)
ПАРАДИГМА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ ОЗНАКИ
БУХГАЛТЕРСЬКА ІНСТИТУЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ: НЕОБХІДНІСТЬ ПОБУДОВИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki