Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніМЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


< Попередня  Змiст  Наступна >

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


В умовах переходу до ринкової економіки незалежний аудиторський контроль має особливе значення як гарант засвідченнядостовірності бухгалтерської звітності. Достовірна інформаціяпро діяльність підприємства цікавить власників підприємства,постачальників, покупців, банки, органи податкового контролю,інвесторів — тобто всіх тих, хто має справу з конкретним підприємством [1].

Проведення аудиту — це певна послідовність здійснення аудиторських процедур, що реалізуються через упорядковану систему способів і прийомів дослідження фактів господарськогожиття, залежно від мети та завдань аудиту [2, c. 85].

Господарські операції аудитори досліджують за допомогоюметодичних прийомів і відповідних аудиторських процедур. Аудиторські процедури — це відповідний порядок і послідовністьдій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів наконкретній ділянці аудиту [3, с. 56].

2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність вУкраїні» від 16 липня 1999 р. №996 (із змінами та доповненнями).

3. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення проведення касових операцій у національній валюті України» від15.12.2004 р. №637.

4. Валєнтінова Т. Закупівля сільськогосподарської продукції у фізичних осіб: оформлення та податковий облік // Все про бухгалтерськийоблік. — № 23. — 2011.

Аудит статутного капіталу є дуже важливим. Для полегшенняроботи весь процес аудиту статутного капіталу доречно розбитина певні етапи, кожному з яких відповідатиме процедура, виконання якої не становить труднощів. Що, в свою чергу, значноспростить роботу аудитора [4, c. 78].

Перед безпосереднім проведенням аудиту статутного капіталу, тобто на підготовчому етапі аудиту, необхідно зібрати всюінформацію про фінансовий стан у тому числі дані, що характеризують структуру статутного капіталу на підприємстві, а такожпровести тестування оцінки внутрішнього контролю та стану бухгалтерського обліку на підприємстві.

Послідовність реалізації контрольних процедур під час здійснення внутрішньогосподарського контролю операцій зі статутним капіталом наведено на рис. 1.

Проведення аудиту операцій зі статутним капіталом є ефективним за умов застосування методичних прийомів: документальних (арифметична перевірка, формальна перевірка, логічна перевірка, економічна перевірка, нормативно-правова перевірка,взаємний контроль, зустрічна перевірка, аналітична перевірка фінансової звітності) і фактичних (обстеження, перевірка майна внатурі, інвентаризації розрахунків з учасниками).

Після проведених процедур необхідно провести фізичну перевірку, під час якої необхідно виявити фактичні дані залишків порахунках обліку статутного капіталу. Це можна зробити шляхомдетальної перевірки облікових регістрів синтетичного та аналітичного обліку і порівняння їх з даними Головної книги.

Також перевіряють своєчасність внесків у статутний капіталзасновниками підприємства. Повноту внесків засновників у статутний капітал підприємства перевіряють шляхом зіставленняйого розміру, що зафіксований в установчих документах і обліковується на рахунку 401 «Статутний капітал», із величиною заборгованості за рахунком 67 «Розрахунки з учасниками» і встановленими строками її погашення [5, c. 2–3].

Для одержання аудиторських свідчень, аудитор досліджуєзміст господарських операцій, складену кореспонденцію рахунків до відповідних операцій зі статутним капіталом, встановлює їїзаконність і достовірність.

Також для аудиту статутного капіталу необхідно провестианаліз результатів інвентаризації за відповідними звітними періодами на найближчу дату до початку аудиту. Дані інвентаризаціїслід звірити із сумами, відображеними у Головній книзі та балансі за субрахунком 401 «Статутний капітал». Аналіз матеріалів інвентаризації статутного капіталу дає аудитору змогу зосередитиувагу на сумнівних розрахунках, перевірити обґрунтованість зміндо статутного капіталу.

Для перевірки достовірності первинних документів, за якимиздійснені операції зі статутним капіталом, доцільно провести зустрічні звірки різних документів на даному підприємстві [6,c. 3

317

—4].

Рис. 1. Послідовність здійснення контрольних процедур під час аудитуоперацій зі статутним капіталом

Наступним під час аудиту статутного капіталу є аналіз фінансової звітності, за період, що перевіряється, та відображення вній даних щодо статутного капіталу підприємства.

На завершальному етапі необхідно оцінити достатність опрацьованої інформації для того, щоб зробити загальний висновокщодо стану статутного капіталу на підприємстві.

Отже, методичні прийоми та процедури аудиту статутногокапіталу товариства з обмеженою відповідальністю є важливимдля встановлення достовірності первинних даних відносно фор-

1. Аудит в агропромисловому комплексі: конспект лекцій/ Бібліотека економіста. Онлайн. — електронний доступ http://library.if.ua/book-/78/5558.html

2.Аудит: Навч.посібн. / В. Я. Савченко. — К.: КНЕУ, 2005. — 280 с.

3.Аудит. Основи державного, незалежного, професійного та внутрішнього аудиту: Підручник / Немченко В. В., Редько О. Ю. — К.: Центручбової літератури, 2012. — 540 с.

4. Рудницький В. С. Методологія і організація аудиту. — Т.: Економічна думка, 1998. — 191 с.

5. Методика аудиту статутного капіталу як основної частини власного капіталу / Т. Горобець, за ред. В. Бралатан; канд. екон. наук.

6. Методика аудиту установчих документів та облікової підприємства / Л. М. Полякова, З. В. Билень.Йовенко Я. А.,науковий керівникКругла М. М., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК
ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В СЕЗОННОМУ ВИРОБНИЦТВІ
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki