Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК


Сучасний високий рівень аграрного виробництва значною мірою визначається потенційною величиною і прогресивністю основних засобів, їх технічним станом і потужністю. З цього випливає потреба в аналізі стану основних засобів, їх забезпеченості та ефективності використання, а також оцінки їх впливу назростання обсягу продукції.

Завданнями аналізу стану та ефективності використання основних засобів є:

• надання оцінки динаміки та структури основних засобів;

• дослідження показників, які характеризують рух (зростання, заміну, оновлення) і зношеність основних засобів;

• визначення їх забезпеченості та ефективності використання;

• вивчення рівня забезпеченості енергетичними ресурсами таїх використання;

• виявлення резервів підвищення ефективності використанняосновних засобів.

Джерелами інформації для аналізу основних засобів підприємства є:

• ф. № 1 «Баланс»;

• ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

• ф. № 11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів,амортизацію»;

• ф. № 10 «МЕХ» (коротка);

• ф. № 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття йамортизація активів»;

• ф. № 2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції»;

• журнал-ордер № 4 А с.-г.; відомості аналітичного обліку дожурнал-ордеру № 4 А с.-г. (№ 4.1–4.7); зведені плани розвиткуагропромислового комплексу; бізнес-плани тощо.

Для того щоб проаналізувати роботу підприємства за певнийперіод, проводять аналіз його діяльності за кілька років. За звітний рік приймають один з років (базовий) роботи підприємства, аінші роки його діяльності називають «аналізуючими».Аналіз основних засобів починають із визначення забезпеченостіта ефективності використання основних засобів підприємством. Дляцього необхідно з’ясувати, чи достатньо в підприємства основних засобів, яка їх динаміка, склад, структура, технічний стан, яким є рівеньвиробництва та його організація. Відношенням окремих видів основних засобів до загальної вартості визначається їх структура. Порівнюванням структури основних засобів на початок і кінець звітногоперіоду можна виявити динаміку її змін і відхилень.

Проаналізувавши динаміку та структуру основних засобів, необхідно розглянути їх стан і рух, який проводиться за даними бухгалтерської звітності (форма № 5). До показників, що характеризують технічний стан основних засобів, відноситься: коефіцієнтзносу, коефіцієнт придатності. Зменшення коефіцієнта зносу івідповідне збільшення коефіцієнту придатності свідчить про покращення технічного стану основних засобів [2, c. 128].

Коефіцієнт зносу основних засобів показує, яка частка вартостіосновних засобів підприємства вже перенесена на вартість готовоїпродукції. Інакше кажучи, характеризує ступінь зносу основних засобів. Коефіцієнт придатності основних засобів характеризує ступінь придатності основних засобів до експлуатації і визначаєтьсявідношенням до їх первісної вартості на кінець року.

Аналіз динаміки основних засобів здійснюється також з допомогою порівняння показників наявності та руху основних засобівза даними бухгалтерської звітності (форма № 5). До показників,що характеризують рух основних засобів, відноситься: коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття та коефіцієнт приросту основних засобів. Коефіцієнт оновлення основних засобів показує частку введених нових основних засобів у загальній вартостіосновних засобів. Коефіцієнт вибуття основних засобів характеризує інтенсивність вибуття основних засобів упродовж розрахункового періоду [3, c. 127].

Узагальнюючими показниками, що характеризують рівень забезпеченості підприємства основними засобами виробництва, є:фондозабезпеченість, енергозабезпеченість, фондоозброєність іенергоозброєність.

Основними узагальнюючими показниками використання основних засобів є фондовіддача та фондомісткость. Фондовіддачапоказує загальну віддачу від використання кожної гривні, витраченої на основні виробничі засоби, тобто ефективність вкладенняцих коштів. Збільшення фондовіддачі вказує на те, що це підприємство розвивається. Фондовіддача основних засобів прямо пропорційно залежить від продуктивності праці і обернено пропор-ційно від її фондоозброєності. Фондомісткість продукції — величина, обернена фондовіддачі, що показує частку вартості основних засобів, що припадає на кожну гривню продукції, що випускається. Якщо фондовіддача повинна мати тенденцію дозбільшення, то фондомісткість — до зниження [4, с. 215].

Список використаних джерел

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітністьв Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

2. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Навчальний посібник / В. М. Мельник. — К.: Кондор, 2009. — 128 с.

3. Приварникова І. Ю. Система управління використанням та оновленням основних засобів підприємств / І. Ю. Приварникова // Економічний простір. — 2011. — № 47.

— С. 268—273.

4. Серьогіна Ю. С. Аналіз основних засобів в системі управлінняпідприємством // Збірник наукових праць науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт знапряму «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Ю. С. Серьогіна. —Запоріжжя: ЗНУ, 2011.

— С. 237–243.Москаленко О. О.,науковий керівникЦарьов М. С., к.е.н., доцент ,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
СТРАТЕГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ: ІСТОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ
НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
АНАЛІЗ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki