Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніКОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК


< Попередня  Змiст  Наступна >

КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК


Перехід економіки до ринкових умов господарювання обумовив потребу реформування аграрних підприємств на приватнихзасадах.

У сучасних умовах значно ослаблено функції державного контролю за діяльністю сільськогосподарських підприємств, які обмежуються контролем за сплатою податків, використанням бюджетних коштів, що виділяються державою сільськогосподарським товаровиробникам, та контролем діяльності підприємств зазавданнями правоохоронних органів. Триває тенденція до зниження ролі внутрішнього контролю як важливого чинника впливу на прийняття ефективних управлінських рішень у галузі [2].

Актуальним і проблематичним для сільськогосподарськихпідприємств є впровадження ефективного внутрішньогосподарського контролю. Значний вклад у становлення та розвиток контролю зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-економістиВ. Д. Андрєєв, Е. А. Аренс, М. Ф. Базась, І. А. Бєлобжецький,М. Т. Білуха, А. В. Бодюк, В. В. Бурцев, Ф. Ф. Бутинець,Б. І. Валуєв, П. І. Гайдуцький, З. В. Гуцайлюк, Г. М. Давидовта ін. [1].

Стримуючим чинником поліпшення управління контролем, нанаш погляд, є недостатня послідовність у реалізації принципів системного підходу, що проявляється в недосконалості правового регулювання організації та управління контролем, відсутність аналізурезультатів і ефективності здійснюваного контролю, належного рівня зв’язків в існуючій системі управління економічним контролем,системи фінансування діяльності органів на рівні позавідомчого, відомчого й внутрішньогосподарського контролю [4].

3. Сурніна К. С. Зобов’язання і кредиторська заборгованість, проблеми термінології і класифікації // Економіка: проблеми теорії тапрактики. Міжвузівський зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип. 42. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007.

— С. 56–61.

Теоретичні і методичні аспекти, мета й завдання контролю незавжди знаходять застосування в практиці управління підприємствами. Мета контролю в системі управління, в широкому розумінні, збігається з метою всієї господарської діяльності та є важливим чинником впливу на економічні й соціальні процеси, яківідбуваються в суспільстві. Вона має забезпечити раціональневикористання засобів, предметів праці й самої праці у підприємницькій діяльності для одержання прибутку.

Завдання контролю в системі управління не повинні обмежуватися лише констатацією фактів, збором інформації чи іншимисуто технічними процедурами, а насамперед, профілактикою іпопередженням можливих недоліків чи порушень, а також аналітичними процедурами, включаючи збір та опрацювання інформації для стратегічного планування.

Удосконалення засад організації та методики контролю діяльності підприємств в сучасних умовах потребує розробки новихпринципів його здійснення. Такими, на нашу думку, є принципипідзвітності й відповідальності перед ініціаторами контролю; єдності з управлінськими процесами; прозорості.

Відзначено, що основними критеріями класифікації контролює класифікація за організаційними формами, залежно від часуздійснення, залежно від суб’єкта контролю, за формами здійснення та за джерелами інформації. Цей перелік необхідно доповнити класифікацією за логічно-організаційною формою. Прицьому контроль може бути логічний, технічний, логічноаналітичний та організаційно-візуальний [5].

Структуризація методів контролю дає можливість розподілитиїх на такі групи: логічні (як правило, це є документальний контроль), технічні (інвентаризація, лабораторні аналізи, контрольнізаміри тощо), логічно-аналітичні (контрольно-аналітичні прийоми), організаційно-візуальні (спостереження, анкетування).

Основними напрямами підвищення ефективності роботи органіввідомчого контролю в аграрному секторі АПК є: формування повноправних контрольно-ревізійних служб; удосконалення організаційного та методичного забезпечення проведення ревізій; раціональне використання робочого часу ревізорів. Доведено, щоконтрольно-ревізійні відділи обласних і районних управлінь агропромислового розвитку можуть перейти на нові форми контрольноревізійної роботи, однією з яких, що можна запровадити в практикудіяльності відомчих ревізорів, може бути адміністративний аудитгосподарської діяльності державних підприємств АПК за належногозаконодавчого і нормативно-правового забезпечення [5].

4. Сагайдак Р. А. Роль внутрішньогосподарського контролю в сільськогосподарських підприємствах на сучасному етапі // Науковий збірникЛьвівського національного університету імені Івана Франка; За ред. В. Є.Швеця. — Львів: Інтереко, 2005. –Спецвипуск 15.

— Ч. 1. — С. 537–542.

5.http://librar.org.ua/sections_load.Кушнір В. О.,науковий керівникШовкопляс А. Ш., к.е.н., доценткафедри статистики та економічного аналізу,Луганський національний аграрний університет, м.Луганськ

Список використаних джерел

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. — 2–ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2008. — 624 с.

2. Калюга Є. В. Фінансового-господарський контроль у системіуправління: Монографія. — К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. — 360 с.

3. Мацибора В. І. Економіка сільського господарства: Підручник. —К.: Вища школа, 2004. — 415 с.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В СЕЗОННОМУ ВИРОБНИЦТВІ
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
СТРАТЕГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ: ІСТОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki