Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніМЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ


Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками є важливим елементом у системі господарського контролю. Метою аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками є одержання аудиторських доказів з метою висловлення незалежної думкистосовно того, що облік відповідає законодавству та нормативним вимогам, а інформація, яка міститься у фінансовій і податковій звітності є достовірною у всіх суттєвих аспектах.

мування та використання статутного капіталу, повноти і своєчасності відображення інформації у зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку статутного капіталу відповідно до установчих документів та обліковоїполітики, достовірності відображення статутного капіталу у звітності підприємства.

Список використаних джерел

Технологія аудиту — це певна послідовність здійснення аудиторських процедур, що реалізуються через упорядковану системуспособів і прийомів дослідження фактів господарського життя, взалежності від мети та завдань аудиту.

Для ефективності проведення аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками аудитору необхідно визначити, які методи та прийоми будуть використовуватись ним для отримання аудиторських доказів.

При проведенні аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками (згідно МСА) застосовуємо такі прийоми, як: спостереження; зовнішнє підтвердження; повторне обчислення; повто

рне виконання; аналітичні процедури; запити [1].

Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками доцільно здійснювати у такій послідовності. Спочатку з’ясовуютьстан бухгалтерського обліку, фінансової звітності та внутрішнього контролю. Оцінивши стан внутрішнього контролю, аудиторробить висновок щодо ступеня довіри його даним і можливості їхвикористання для цілей аудиту. Після цього встановлює відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку, відповідностіпервинного обліку даним балансу [2].

Незалежно від отриманих результатів аудитор проводить вибіркову перевірку найбільших сум кредиторської заборгованості,досліджує договори купівлі-продажу та первинні документи.

Після цього здійснює інвентаризацію розрахунків з метоюподальшої звірки її даних з фактичними даними, відображенимиу Головній книзі, балансі підприємства, аналітичними данимирозрахункових рахунків (звіряє залишки на початок звітногоперіоду, відображені в регістрах бухгалтерського обліку, із залишками за попередній звітний період). Все це здійснюється зметою уточнення реальності даного виду кредиторської заборгованості.

Важливим аспектом аудиту є перевірка правильності відображення зобов’язань в обліку. Для цього необхідно встановити правильність кореспонденції рахунків за здійсненими операціями;перевірити облікові регістри, призначені для обліку розрахунків зпостачальниками і підрядниками, та первинні документи, що були основою для їх складання [3].

Важливим моментом є встановлення законності списання нестач, втрат від псування запасів з вини постачальників і правильність віднесення цих сум на відповідні рахунки.

Наступним етапом є визначення правильності формуваннястатей балансу, в яких відображається інформація про розрахунки з постачальниками і підрядниками. Перевірку здійснюють заданими Головної книги, регістрів синтетичного і аналітичногообліку шляхом співставлення залишків на початок і кінець звітного періоду, із залишками за відповідними статтями балансу.Також слід звернути увагу на своєчасність поставок, відповідність кількості та якості поставленої продукції вимогам договору,на використання підприємством своїх прав у разі порушенняумов договору, правильність і обґрунтованість цін.

Повноту оприбуткування запасів установлюють порівняннямданих платіжних документів та книг складського обліку, звітівпро рух матеріальних цінностей, регістрів аналітичного обліку зарозрахунками з постачальниками.

На заключному етапі аудитор повинен виявити у бухгалтерському балансі суми, щодо яких минув строк позовної давності,з’ясувати порядок списання такої кредиторської заборгованості,відповідність його встановленим вимогам.

Аудит розрахунків з підрядниками здійснюється за тією ж схемою. Наприклад, під час аудиту розрахунків з будівельними організаціями, що надають послуги підприємству, аудитор має встановити: законність надання таких послуг; забезпечення проектнокошторисною документацією об’єктів; наявність договорів з підрядником на виконання робіт; доцільність прийнятих умов розрахунків:правильність застосування цін, розцінок: реальність зазначених обсягів виконаних робіт і правильність документального оформлення.

Отже, аудит розрахунків з постачальниками і підрядникамиздійснюється окремо за кожним постачальником, за кожним документом на сплату. Під час аудиту розрахунків із постачальникаминеобхідно встановити наявність договорів поставки товарів, перевірити доцільність придбання, дотримання встановлених договоромрозрахунків. Для перевірки достовірності первинних документів, заякими здійснені розрахункові операції, доцільно провести зустрічнізвірки різних документів на даному підприємстві й зробити письмовий запит у відповідні підприємства про стан розрахунків.

Узагальнення результатів аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками здійснюється в робочих документах аудитора та Звіті незалежного аудитора.

Список використаних джерел

1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншогонадання впевненості та супутніх послуг: видання 2012 року / пер. зангл. мови Ольховікова О. Л., Селезньов О. В., Шарашидзе Т. Ц. — К.:Міжнародна федерація бухгалтерів. Аудиторська палата України, 2013р. — Режим доступу: http://apu.com.ua/msa

2. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: навчальний посібникдля вузів / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. — К. : Алерта,2010. — 584 с.

Кузнецова Т. В.,науковий керівникКочетков О. В., к.е.н., доцент,Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В СЕЗОННОМУ ВИРОБНИЦТВІ
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
СТРАТЕГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki