< Попередня  Змiст  Наступна >

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯТА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ


В умовах посилення конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках виникає потреба в адекватному інформаційномузабезпеченні для ефективного управління ресурсами та капіталом, якими володіє кожне підприємство.

Традиційно вважається, що основним джерелом даних дляуправління підприємством є бухгалтерська інформація, яка в су-

Не зменшуючи значимість фінансової звітності, яка переважно зорієнтована на потреби зовнішніх користувачів виникає потреба у розробці управлінської звітності для задоволення інформаційних потреб персоналу підприємства. В цих умовах необхідне формування управлінської звітності, яка для кожного підприємства специфічна й залежить в першу чергу від мети функціонування підприємства, існуючих можливостей і обмежень підприємства. Це дозволить розробити удосконалені оптимальнішляхи задоволення потреб користувачів на основі різноманітнихвидів звітності з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Для цього слід сформувати та дотримуватись основнихвимог, які пред’являються до інформації: адресності, оперативності, гнучкості, динамічності, якості, достовірності тощо.

Гіпотеза наукового дослідження: розробка концепції формування управлінської звітності, її організаційних та методологічних засад на основі застосування ІТ обліку стане необхідною передумовою ефективного господарювання в умовах невизначеності з метою покращення фінансового стану, досягнення фінансовоїстабільності та незалежності й реалізації стратегічних цілей торговельних підприємств в умовах кризових явищ в економіці.

Мета даного дослідження

— на основі критичного аналізустану та тенденцій розвитку чинної системи обліку розробитиметодологічні, організаційні та методичні підходи формуванняуправлінської звітності з урахуванням змін і концепцій сучасногоменеджменту на основі використання інформаційних технологій.

Для досягнення сформульованої мети розроблені такі завдання:

— дати критичну оцінку відповідності потреб управління підприємством наявному забезпеченню своєчасною, оптимальною,адресною з урахуванням реального часу обліково-аналітичноюінформацією;

— розробити концептуальні засади формування управлінськоїзвітності залежно від мети та специфіки діяльності підприємства;

— запропонувати принципи, форми і методи формуванняуправлінської звітності в умовах використання ІТ;

часних умовах є недостатньою для оптимізації внутрішніх процесів із врахуванням зовнішніх невизначених процесів і які постійно змінюються. Тому в умовах регламентації та стандартизаціїформування фінансової звітності необхідне розширення обліково-економічної інформації з метою здійснення контролю, бізнеспланування та бюджетування процесів, що відбуваються на підприємстві.

— розробити облікову модель та форми управлінської звітності для розширення інформаційної бази з метою прийняття поточних і стратегічних рішень.

Окремі аспекти розробки системи управлінського обліку тауправлінської звітності займались вітчизняні науковці, зокрема:Голов С. Ф., Нападовська Л. В., Нагірська К. Е., Палій В. Ф., Слободняк І. А., Щирба М. Т., Югансон І. А. та зарубіжні: N. S. Elias,D. R.Hansen, M. M. Moven, D. W.Senkov, A. Upchurch і інші. Проте системне дослідження щодо розробки концепції формуванняуправлінської звітності на основі використання ІС і технологійвідсутнє. Розвиток теоретико-методологічних засад стане основою розробки методичних підходів з метою їх практичного впровадження в діяльність підприємств.

Проведене системне дослідження дозволило сформулюватинизку теоретичних узагальнень і висновків:

— метою управлінської звітності є своєчасне надання інформації управлінському персоналу у вигляді обліково-розрахункової інформації в зрозумілих форматах відповідно до вимог внутрішніх регламентів підприємств для прийняття управлінськихрішень;

— основними якісними характеристиками інформації, що містяться в управлінській звітності слід вважати: цілеспрямованість, доречність, суттєвість, достовірність, зіставність, зрозумілість, релевантність, які повинні бути відображені у внутрішніхрегламентах;

— основними принципами, яких необхідно дотримуватисьпри формуванні управлінської звітності, повинні стати: системність, науковість, періодичність, неупередженість, своєчасність,оперативність, технологічність, адресність, професійне судженнятощо;

— концепція вартісного обмеження на корисну інформацію,що надається управлінською звітністю повністю співпадає з концепцією фінансової звітності і передбачає принцип співставленнявигод, отриманих від використання інформації управлінської звітності з витратами на її створення з урахуванням постійного покращення її якості;

— важливим методом форматизації управлінської звітності єприйоми угрупування: сортування

— зміна розташування записів таблиці залежно від параметрів (за найменуванням реквізитіві типу сортування: за зростанням або спаданням) і фільтрація —спосіб відображення в таблиці записів, що відповідають певномузазначеному критерію фільтру (тобто діє вибірка);

— на побудову звітів управлінської звітності впливають підходи щодо вибору критеріїв і ознак включення інформації, зокрема: а) неструктурована (одновимірна) відомість дає можливістьзменшити кількість ознак до мінімуму (одна ознака) в одній відомості, але збільшити загальну кількість відомостей; б) структурована (багатовимірна) відомість-відображає всі ознаки (обмежується числом граф) в одній загальній відомості;

— для розробки ефективної системи управлінського обліку недостатньо лише програмного продукту Excel оскільки він не забезпечує вирішення всіх проблем, призводить до багаторазовогодублювання при введенні інформації, помилок, несанкціонованоїзміни інформації або помилкового використання застарілої інформації, натомість доцільним є використання програмних засобів,побудованих за принципом Вusiness Іntelligence ВІ-технологій,які мають низку переваг, а саме: дозволяють провести глибокий івсеохоплюючий аналіз господарської діяльності підприємства,сформувати звітні форми з високим рівнем інформативності танаочності.

Література

1. Нагірська К. Є. Наукова концепція управлінської звітності: системнй підхід до побудови та розвитку // Зб.наукових праць ВНАУ. Серія:Економічні науки. — №1 (56). — 2012. — С. 78

—86.

2. Нападовська Л. В. Управліський облік: Підруч.для студ. вищ. навч. закл. —КНТЕУ, 2010. — 648 с.

3. Нападовська Л. В. Формування нової парадигми вітчизняної системи обліку // Економіка України. — 2003. — №7. — С. 37

—44.

4. Палій В.Ф. Управленческая отчетность: внутрифирменная отчетность / В.Ф.Палий // Бухгалтерский учет. — 2003. — №13. — С. 62

—64.

4. Слободняк И. А. Класификация бухгалтерской управленческойотчетности // Международный бухгалтерский учет. —2011.

— №45. —С. 8—17.

5. Слободняк И. А. Системный подход к формированию информациибухгалтерской управленческой отчетности / И.А. Слободняк // Международный бухгалтерский учет. — 2011. —№29. —С. 31

—39.

6. Слободняк И. А. Формирование бухгалтерской управленческойотчетности комерческой организации: теория, методология, практика.Автореф. дис. на соиск.уч. степени д.э.н. (ФГБОУ ВПО «Байкальскийгос. Ун-тет экономики и права,2012. — 28 с.

7. Управлінський облік / Д. Р. Хенсен, М. М. Моувен, Н. С. Еліас,Д. У. Сєнков. Пер. з англ. 5-е вид. О. Григораша, О. Рабуховського,Н. Краснік та ін. Наук. ред. пер. Н. П. Краснік. — К. : Міленіум, 2002.

— 974 с.

8. Каменська Т. О. Філософія складання фінансової звітності: як булота як буде // Бухгалтерський облік і аудит. — 2013. — № 2.

— С. 3—7.

9. Югансон И. А. Управленческая отчетность: сущность и принципыформирования // Бухгалтерский учет. — 2008. — №5. — С.45—46.

10. Щирба Т. М. Концепція управлінського обліку в Україні // Інноваційна економіка. — 2012. — №3 (29). — С. 140—146.

11. Napadovska L.Towards a new paradigm of accounting// TowardsBalanced Develomend: General Accounting Theory. Cracow University ofEconomics, Poland. 2005. — Р. 137—147.УДК 005.3Одинцова Т. М.,к.е.н., доцент, завідуючакафедрою обліку і аудиту,Севастопольський національний технічний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КВІНТЕСЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
ЯК ВИРОБНИЧИЙ РЕСУРС СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ОЦІНКАТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИБУТКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki