Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ


У науковій літературі організація бухгалтерського обліку виступає предметом дослідження з середини ХХ століття, проте визначення статусу організації бухгалтерського обліку як галузі наукового знання залишається актуальним і дискусійним питанням.

Поняття «наука» має кілька значень.

прописати, яким чином органи, що приймають рішення, повиннівзаємодіяти між собою;

По-перше, наукою визнається система знань про об’єктивнізакони розвитку природи, суспільства та мислення. При цьомурезультатом науки визнаються наукові знання, які в свою чергувикористовуються для отримання нових знань. Відмінними рисами наукового знання як продукту науки є послідовність, систематичність, формулювання нових понять, законів, теорій. У тойже час, науковими знаннями визнаються не тільки вивчення тапояснення нових природних, суспільних, соціальних феноменів,але й вимірювання, перетворення та вдосконалення різних аспектів діяльності людини та навколишнього світу, передбачення їхтенденцій та результатів за допомогою логічного, послідовного,системного взаємного впливу навколишнього світу та людськогоінтелекту.

По-друге, наука являється цілеспрямованою організованоюгалуззю діяльності людини. У цьому значенні вона є складним соціальним інститутом, результатом інтелектуальної праці,видом діяльності окремих осіб, їх об’єднань, організацій таустанов.

Організація бухгалтерського обліку як галузь наукового знання відповідає обом ознакам. Так, наукові знання про організаціюбухгалтерського обліку забезпечують можливість збирати, узагальнювати, пояснювати, планувати та передбачати об’єктивніпроцеси, що відбуваються у економічній діяльності окремихсуб’єктів господарювання, та які знаходять відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, на основі чого можуть бути створені нові техніки та технології організації та ведення бухгалтерського обліку, а також вдосконалювати та створювати умови для ведення бухгалтерського обліку шляхом йогонормативної регламентації з боку держави з урахуванням тенденцій розвитку глобального середовища. Крім того, для вивчення, пояснення, впорядкування, удосконалення, передбачення тенденцій розвитку діють спеціальні суб’єкти, метою діяльностіяких є формування та реалізація політики у сфері бухгалтерського обліку як на рівні окремого підприємства, так й країни в цілому та на рівні міждержавних відносин.

Таким чином, організація бухгалтерського обліку як галузьнаукового знання включає такі процеси:

1) Формування знань про національну систему бухгалтерського обліку, що відбувається внаслідок цілеспрямованої, системної,спеціально організованої науково-дослідної роботи.

2) Передавання знань про організацію бухгалтерського обліку,що виникає внаслідок наукових досліджень вчених та обміну ни-

3) Відтворення наукового знання про організацію бухгалтерського обліку, що полягає у підготовці спеціалістів, до складукомпетенцій і кваліфікацій яких входять знання та навички щодоорганізації бухгалтерського обліку.

Важливим аргументом на користь визнання організації бухгалтерського обліку галуззю наукового знання є визначеність у питанні суб’єктів науки, якими є люди, що мають наукові знання,можуть їх передавати та здійснювати наукову діяльність. На перший погляд, огляд спеціальної літератури щодо дослідженняпитань організації бухгалтерського обліку дозволяє прийти дозаключення, що на відміну від бухгалтерського обліку, вітчизняна література, що вивчає організацію бухгалтерського обліку, немає в наявності наукового знання щодо організації бухгалтерського обліку, яке склалося в систему узагальнень і належно сформульованих теоретичних уявлень про організацію бухгалтерського обліку — теорію організації бухгалтерського обліку, яка єнайвищим ступенем узагальнення і систематизації знань про організацію бухгалтерського обліку. Проте це не означає, що розробка наукового знання про організацію бухгалтерського облікувідсутня. Основні поняття, пов’язані з визначенням, об’єктом,предметом, методами та суб’єктами організації бухгалтерськогообліку піддавалися аналізу у працях науковців, коли автори змушені були звертатися до питань впорядкування та ведення бухгалтерського обліку. Серед сучасних науковців різноманітні аспекти організації бухгалтерського обліку досліджувалися такимивченими, як Белуха Н., Бондар М., Бутинець Ф., Голов С, Гуцайлюк З., Жолнер І., Жук В., Загородній А., Задорожній З.-В., Івахненков С., Кіндрацька Л.,Кірейцев Г., Кужельний М., КузнецоваС., Кузьмінський Ю., Левицька С., Лень В., Ловінська Л., МалюгаН., Мачуга Р., Моссаковський В., Отенко В., Партін Г., ПетрукО., Пилипенко А., Пушкар М., Свірко С., Сопко В., Сук Л., СукП., Ткаченко Н., Чапкіс Ю., Шпак В. та ін.

ми отриманих результатів — наукових знань про організацію бухгалтерського обліку. Цей обмін приймає формальний і не формальний вигляд. Формально наукові знання презентуються у вигляді наукових монографій, матеріалів наукових і науково-практичних конференцій, форумів, симпозіумів, наукових звітів, дисертацій тощо. Неформально наукові знання про організаціюбухгалтерського обліку реалізуються через листування, бесіди,електронні журнали, електронну пошту, інші сучасні засоби комунікації та обміну інформацією.

У той же час, організація бухгалтерського обліку по відношенню до інших економічних наук є відносно молодою. Це обумовлює наявність діаметрально протилежних підходів і теоретичних положень щодо її сутності, завдань та функцій. Тому вонавимагає подальшої роботи щодо побудови її теоретичної моделі,що має базуватися на наявному науковому фундаменті, сформованому економічними науками, багатовіковому практичному досвіді господарювання та враховувати зміни, що відбуваються уполітичній, економічній, соціальній сферах.УДК 657:330.14Осадча О. О.,к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту,Національний університет водногогосподарства та природокористуванняІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИБУТКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ МЕТИ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ЇЇ КОРИСТУВАЧІВ
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki