< Попередня  Змiст  Наступна >

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КВІНТЕСЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


ратора минулих подій, але і як основного компонента інформаційного середовища сталого розвитку.

Необхідність внесення змін у діючий формат фінансової звітності є нагальною потребою, оскільки її користувачі більше нездатні отримувати повне уявлення про фінансовий стан компанійіз врахуванням ускладнених правил, введених у дію в останні роки [1]. Крім того, ознайомлення лише з фінансовою складовою недає користувачам можливості оцінити якість та перспективи розвитку бізнесу. Нова форма звітності компанії, за оцінками фахівців, повинна включати соціальні показники діяльності компаній,інтегровані з її економічними показниками, але, водночас, бутилаконічною, зручною та зрозумілою для всіх користувачів. Мовайде про інтегровану звітність (звітність стійкого розвитку) —концепцію, мета якої полягає у поєднанні інформації про фінанси, громадський нагляд, питання оточуючого середовища та соціальні аспекти в один чіткий, взаємопов’язаний і придатний дляпорівняння формат.Ідея розробки та використання нової моделі бізнес-звітностіне є новою. У періоди економічних катаклізмів «стало вже свогороду традицією… говорити про неспроможність старої моделізвітності бізнесу та закликати до істотного реформування — аждо розробки кардинально нового підходу. Історія таких дискусійпочинається з 70-х рр. ХХ-го століття, і один той факт, що глобальне застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності(МСФЗ) узгоджується понад 30 років, дозволяє зрозуміти складність досягнення глобального консенсусу» [2].

Варто зауважити, що не тільки практична сторона реалізаціїнової моделі викликає ускладнення, але і на концептуальному рівні не існує єдиного підходу до «моделювання» нового форматуяк фінансової звітності, так і бізнес-звітності у цілому. По-перше,постає питання, чи можливо визначити в усіх деталях інформацію, необхідну для розкриття, яка була б корисною? Поняття«корисність» настільки диверсифіковане за ринками, бізнесом іобставинами функціонування компаній, що складно об’єктивновизначити, які показники приведуть компанію до успіху. По-

УДК 657.1:658.7Озеран А. В.,к.е.н., доцент, доцент кафедри облікупідприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Не дивлячись на наведені сумніви, у грудні 2013 року Комітетом з Міжнародної інтегрованої звітності (International IntegratedReporting Committee, IIRC) опубліковано Міжнародні основи інтегрованої звітності. Основи виділяють вісім компонентів Інтегрованого звіту, які нерозривно пов’язані один з одним і не є взаємовиключними: 1) огляд організації та зовнішнє середовище; 2)управління; 3) бізнес-модель; 4) можливості та ризики; 5) стратегія та розподіл ресурсів; 6) продуктивність; 7) погляд на майбутнє; 8) основа підготовки і подання. Автори вважають, що публікація «Основ» прискорить прийняття інтегрованої звітності увсьому світі, яку на сьогоднішній день активно випробовують у25 державах, 16 з яких — члени G20.

Проте, посилена концентрація уваги на середньо- і довгострокову стратегію підприємства, його структуру управління та перспективність у контексті зовнішнього середовища, на нашу думку,тушують інформацію про поточний фінансовий стан і результатидіяльності суб’єкта господарювання. З огляду на це пропонуєтьсяв Інтегрованому звіті окремо виділити блок «Фінансова звітність», адже більшість користувачів оцінюють важливість фінансової звітності та вважають її серцем бізнес-звітності. Більш широка сфера застосування вимагатиме підвищення актуальності такорисності фінансової звітності, що передбачає здійснення досліджень з таких фундаментальних питань:

1) перегляд концепцій фінансової звітності, зокрема, «свіжийпогляд» на:

— принципи і якісні характеристики фінансової звітності;

— визначення та визнання активів, зобов’язань і капіталу;

2) удосконалення регулювання фінансової звітності у напряміскорочення державної участі і посилення громадсько-професійної;

3) удосконалення нормативно-правової бази фінансової звітності:

— внесення концептуальних змін до Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», у якому слід чітко

друге, інтереси користувачів та фокуси їх уваги постійно змінюються. Оскільки процес оцінки бізнесу являє собою не механічнезастосування моделі, а творчий процес, де розглядаються всі релевантні фактори і дані без будь-яких обмежень, то навіть виявлення потреб користувачів не дасть можливості отримати детальну схему, спираючись на яку можна побудувати найоптимальнішу й найефективнішу модель звітності.

— подальший перегляд положень (стандартів) фінансовоїзвітності та їх своєчасна гармонізація із міжнародними стандартами;

4) досягнення консенсусу в принципах оцінювання елементівзвітності з метою досягнення правдивого представлення найбільш релевантної інформації;

5) створення нової концепції розкриття інформації у фінансовій звітності;

6) поліпшення процесів формування і передачі інформаціїшляхом поширення використання сучасних інформаційних технологій;

7) підвищення вимог до професійної поведінки та рівня кваліфікації укладачів звітності.

Література

1. InternationalFederationofAccountant.IntegratingtheBusinessReportingSupplyChain [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.ifac.org/frsc

2. Сорокина К. В. Интегрированнаяотчетность — новая модель длябизнеса / К. В. Сорокина // Журнал «Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты». — 2011. — № 7. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cfin.ru/ias/manacc/integr.shtmlУДК 657Олійник Я. В.,к.е.н., доцент кафедрибухгалтерського обліку,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ЯК ВИРОБНИЧИЙ РЕСУРС СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ОЦІНКАТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИБУТКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ МЕТИ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ЇЇ КОРИСТУВАЧІВ
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

МаркетингАнглійська моваПравоБухгалтерський облікЕкономікаІнформатикаМенеджментПолітологіяСтатистикаФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki