< Попередня  Змiст  Наступна >

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КВІНТЕСЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


ратора минулих подій, але і як основного компонента інформаційного середовища сталого розвитку.

Необхідність внесення змін у діючий формат фінансової звітності є нагальною потребою, оскільки її користувачі більше нездатні отримувати повне уявлення про фінансовий стан компанійіз врахуванням ускладнених правил, введених у дію в останні роки [1]. Крім того, ознайомлення лише з фінансовою складовою недає користувачам можливості оцінити якість та перспективи розвитку бізнесу. Нова форма звітності компанії, за оцінками фахівців, повинна включати соціальні показники діяльності компаній,інтегровані з її економічними показниками, але, водночас, бутилаконічною, зручною та зрозумілою для всіх користувачів. Мовайде про інтегровану звітність (звітність стійкого розвитку) —концепцію, мета якої полягає у поєднанні інформації про фінанси, громадський нагляд, питання оточуючого середовища та соціальні аспекти в один чіткий, взаємопов’язаний і придатний дляпорівняння формат.Ідея розробки та використання нової моделі бізнес-звітностіне є новою. У періоди економічних катаклізмів «стало вже свогороду традицією… говорити про неспроможність старої моделізвітності бізнесу та закликати до істотного реформування — аждо розробки кардинально нового підходу. Історія таких дискусійпочинається з 70-х рр. ХХ-го століття, і один той факт, що глобальне застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності(МСФЗ) узгоджується понад 30 років, дозволяє зрозуміти складність досягнення глобального консенсусу» [2].

Варто зауважити, що не тільки практична сторона реалізаціїнової моделі викликає ускладнення, але і на концептуальному рівні не існує єдиного підходу до «моделювання» нового форматуяк фінансової звітності, так і бізнес-звітності у цілому. По-перше,постає питання, чи можливо визначити в усіх деталях інформацію, необхідну для розкриття, яка була б корисною? Поняття«корисність» настільки диверсифіковане за ринками, бізнесом іобставинами функціонування компаній, що складно об’єктивновизначити, які показники приведуть компанію до успіху. По-

УДК 657.1:658.7Озеран А. В.,к.е.н., доцент, доцент кафедри облікупідприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Не дивлячись на наведені сумніви, у грудні 2013 року Комітетом з Міжнародної інтегрованої звітності (International IntegratedReporting Committee, IIRC) опубліковано Міжнародні основи інтегрованої звітності. Основи виділяють вісім компонентів Інтегрованого звіту, які нерозривно пов’язані один з одним і не є взаємовиключними: 1) огляд організації та зовнішнє середовище; 2)управління; 3) бізнес-модель; 4) можливості та ризики; 5) стратегія та розподіл ресурсів; 6) продуктивність; 7) погляд на майбутнє; 8) основа підготовки і подання. Автори вважають, що публікація «Основ» прискорить прийняття інтегрованої звітності увсьому світі, яку на сьогоднішній день активно випробовують у25 державах, 16 з яких — члени G20.

Проте, посилена концентрація уваги на середньо- і довгострокову стратегію підприємства, його структуру управління та перспективність у контексті зовнішнього середовища, на нашу думку,тушують інформацію про поточний фінансовий стан і результатидіяльності суб’єкта господарювання. З огляду на це пропонуєтьсяв Інтегрованому звіті окремо виділити блок «Фінансова звітність», адже більшість користувачів оцінюють важливість фінансової звітності та вважають її серцем бізнес-звітності. Більш широка сфера застосування вимагатиме підвищення актуальності такорисності фінансової звітності, що передбачає здійснення досліджень з таких фундаментальних питань:

1) перегляд концепцій фінансової звітності, зокрема, «свіжийпогляд» на:

— принципи і якісні характеристики фінансової звітності;

— визначення та визнання активів, зобов’язань і капіталу;

2) удосконалення регулювання фінансової звітності у напряміскорочення державної участі і посилення громадсько-професійної;

3) удосконалення нормативно-правової бази фінансової звітності:

— внесення концептуальних змін до Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», у якому слід чітко

друге, інтереси користувачів та фокуси їх уваги постійно змінюються. Оскільки процес оцінки бізнесу являє собою не механічнезастосування моделі, а творчий процес, де розглядаються всі релевантні фактори і дані без будь-яких обмежень, то навіть виявлення потреб користувачів не дасть можливості отримати детальну схему, спираючись на яку можна побудувати найоптимальнішу й найефективнішу модель звітності.

— подальший перегляд положень (стандартів) фінансовоїзвітності та їх своєчасна гармонізація із міжнародними стандартами;

4) досягнення консенсусу в принципах оцінювання елементівзвітності з метою досягнення правдивого представлення найбільш релевантної інформації;

5) створення нової концепції розкриття інформації у фінансовій звітності;

6) поліпшення процесів формування і передачі інформаціїшляхом поширення використання сучасних інформаційних технологій;

7) підвищення вимог до професійної поведінки та рівня кваліфікації укладачів звітності.

Література

1. InternationalFederationofAccountant.IntegratingtheBusinessReportingSupplyChain [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.ifac.org/frsc

2. Сорокина К. В. Интегрированнаяотчетность — новая модель длябизнеса / К. В. Сорокина // Журнал «Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты». — 2011. — № 7. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cfin.ru/ias/manacc/integr.shtmlУДК 657Олійник Я. В.,к.е.н., доцент кафедрибухгалтерського обліку,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ЯК ВИРОБНИЧИЙ РЕСУРС СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ОЦІНКАТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИБУТКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ МЕТИ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ЇЇ КОРИСТУВАЧІВ
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki