< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИІснування суттєвих принципових неузгоджень і розбіжностейу частині фінансового та податкового обліку призвели до внесення змін у діюче законодавство України. Це дозволило наблизитибухгалтерський і податковий облік один до одного, але необхідність подальшої їх гармонізації все ж таки залишається. Насамперед, актуальними залишаються питання ведення обліку основних засобів, а саме нарахування амортизації на різні об’єкти їхобліку.

Питань щодо удосконалення обліку основних засобів досліджуються у працях науковців: Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова,В. В. Сопко, А. В. Максименко, Г. В. Власюка, А. П. Панасенко,Р. Л Хом’яка тощо. Невирішеними залишаються питання: наближення податкового обліку до фінансового, нарахування амортизації основних засобів тощо.

Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в Україніна основі введення в дію Податкового кодексу України і редагування Національних положень(стандартів) бухгалтерського облізмінами та доповненнями. Податковий облік основних засобівздійснюється у відповідності з Податковим кодексом України,затвердженим Наказом від 2 грудня 2010 р. № 2755—VI.Існують деякі недоліки нормативної бази бухгалтерського обліку основних засобів. Для нарахування амортизації досить важливим є визначення адекватного терміну корисного використання

Для нарахування амортизації у П(С)БО 7 варто розробитикомпетентний підхід, який мав би на меті нарахування амортизації на кожну частину об’єкта основних засобів окремо, якщо ціокремі частини об’єкта мають різний термін експлуатації, щовпливає на строки їх зношення.Іншим ключовим моментом є визначення ліквідаційної вартості основних засобів.

Ліквідаційну вартість доцільно розраховувати лише для об’єктів, що знаходяться на рахунках 103, 104, 105 і мають у своїйструктурі суттєву однорідну складову (метал, будівельні конструкції і т. д.). Для всіх інших пропонуємо встановлювати ліквідаційну вартість у мінімальному розмірі 1 грн (це пояснюєтьсятим, що для розрахунку амортизації методом зменшення залишкової вартості обов’язково потрібна ліквідаційна вартість, більшаза нуль).

ку, що відповідають вимогам ринкової економіки та міжнародним стандартам обліку, привела до деяких змін в обліку основних засобів. На даний час методологічні засади бухгалтерськогообліку та розкриття у фінансовій звітності інформації щодо основних засобів регламентується П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92 зіоб’єкта, який би не впливав на викривлення інформації про основні засоби у фінансовій звітності, як це відмічено у податковомукодексі. Тому вважаємо доцільним у П(С)БО 7 встановити мінімальну і максимальну межі корисного використання різних видівосновних засобів для більшого наближення бухгалтерського обліку до податкового.

Підсумовуючи зазначене можна сказати, що процедура облікуосновних засобів складна та суперечлива. Недоліки національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку створюютьперешкоди для стандартизації та гармонізації обліку. Однак, проведений аналіз бухгалтерської та податкової концепції обліку основних засобів дозволив встановити їх суттєве зближення. Алезалишаються і деякі розбіжності.

Податкове законодавство, на відміну від бухгалтерської концепції, визначає вартісні критерії приналежності об’єкта до основних засобів. У бухгалтерському обліку виділено 16 груп основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, у податковому — також 16 і визначено мінімально припустимі терміни корисного використання основних засобів від 2 до 20 років залежно від групи, до якої належить відповідний об’єкт основнихзасобів, проте у складі груп є відмінності: у податковому виділено групу довгострокові біологічні активи, яка відсутня у класифікації за П(С)БО 7, а у бухгалтерському обліку є група Інші необоротні матеріальні активи яка відсутня у податковому обліку.УДК 657.1Пилипенко Л. М.,к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу,Національний університет «Львівська політехніка»

У цілому, у бухгалтерській і податковій концепціях нарахування амортизації основних засобів відбулось значне зближення.Але залишаються питання щодо існуючих методів нарахуванняамортизації і методик їх використання для різних видів основнихзасобів.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО НАРАХУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПДВ У ПІДПРИЄМСТВА ПРИ АНУЛЮВАННІ ПДВ-РЕЄСТРАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЯ ВИЗНАННЯ АКТИВІВ В ОБЛІКОВІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ: ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЧИ КОНТРОЛЬ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki