Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціКОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИБУТКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИБУТКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ


можна застосувати оптимальніші підходи вартісної оцінки. Так,доцільним є застосування витратного підходу до інформаційних ресурсів, створених усередині суб’єкта господарськоїдіяльності (наприклад, банк знань, бази даних, програмне забезпечення тощо). В окремих випадках вартість облікової інформації визначається, використовуючи дохідний підхід, але дляцього необхідні глибший аналіз, знання специфіки галузі, вміння прогнозувати ринок.включити їх до складу нематеріальних активів суб’єкта господарської діяльності та обліковувати на субрахунку 128 «Права наінформаційні ресурси». У зв’язку з цим слід внести зміни доскладу об’єктів обліку субрахунку 125 «Авторське право та суміжні з ним права», а саме: виключити права на комп’ютерніпрограми, бази даних тощо.

Структурні зрушення в економіці, яким притаманні перманентність кризових явищ, існування невизначеності та ризиків у господарській діяльності, мають безпосередній вплив на результатигосподарської діяльності. Враховуючи, що на сучасному етапіекономічного розвитку основними факторами формування прибутку виступають знання і вміння, невизначеність та ризики, переосмислення вимагають не лише теоретичні підходи до розуміння сутності прибутку як об’єкта бухгалтерського обліку, а йдо концептуальних засад його бухгалтерського обліку з урахуванням існуючих економічних умов та специфіки операцій настадіях формування, розподілу та використання прибутку, щоспрямовані на формування інформаційного забезпечення дляприйняття адекватних управлінських рішень щодо пошуку додаткових джерел фінансування підприємств.

Неврахування фактору ризику при формуванні, розподілі тавикористанні прибутку є однією з вагомих проблем, що обумовлює невідповідність системи управління вимогам сьогодення таобмежує здатність суб’єкта господарювання розвиватися. В умовах невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища потребує розвитку інформаційне забезпечення системи підтримкиприйняття управлінських рішень, що ґрунтується на отриманніякісно нової облікової інформації для управління господарськоюдіяльністю та окремими господарськими процесами в умовах ризику, а також здійснення активного управлінського впливу наоб’єкт управління — прибуток, чутливий до впливу ризиків.

У цьому аспекті на бухгалтерський облік, як одну з підсистемсистеми управління на підприємстві, покладається завдання виміряти у вартісному вираженні результат впливу факторів формування прибутку на його числове вираження. Нові економічнівідносини вимагають також постійної оцінки роботи управлінського персоналу та працівників підприємства із досягнення поставленої мети для забезпечення справедливого розподілу прибутку.

УДК 657Панченко І. А.,к.е.н., доцент,докторант кафедри обліку і аудиту,Житомирський державний технологічний університет

Відповідно, в сучасних умовах потребує розробки концепціябухгалтерського обліку, спрямована на задоволення запитів користувачів не лише фактичною інформацією, а й інформацієюпрогнозного характеру для реалізації ризик-орієнтованого управління господарською діяльністю в цілому, та прибутком зокрема.

Для подолання інформаційної обмеженості вважаємо за доцільне формування системи інформаційного забезпечення процесууправління ризиками з дотриманням наступних етапів: збір інформації про господарські операції з ідентифікацією факторів їх ризиковості, обробку отриманих даних з аналізом впливу наслідківризиків на результати діяльності та достовірність показників звітності, формування внутрішньої звітності з відображенням наслідків впливу ризиків на фінансові результати, проведення економічного аналізу показників представленої звітності.Запропоновані етапи повинні бути враховані при побудові системи бухгалтерського обліку не лише в процедурному аспекті, щопередбачає удосконалення існуючих або розробку нових процедур ведення бухгалтерського обліку (страхування, резервування,хеджування ризиків, що впливають на результати діяльності таінші), а й при ідентифікації об’єктів бухгалтерського обліку, яківиникають або повинні виникати в результаті здійснення господарських операцій, яким притаманні ознаки ризикових.

Враховуючи, що умови невизначеності та ризику висуваютьнові вимоги до систем управління макро- та макрорівня, важливого значення набуває розробка нових моделей формування прибутку, які б дозволяли розширити можливості управлінської системи та сприяли економічному розвитку суб’єктів господарювання. З огляду на поставлені завдання, напрями їх вирішеннявбачаємо на етапі формування прибутку в розробці моделі формування прибутку з врахуванням впливу ризиків на результативні показники та моделі створення грошового забезпечення прибутку.

Інша сторона досліджуваної проблеми проявляється в тому, щозастосовувана на більшості підприємств система бухгалтерськогообліку неспроможна задовольнити потреби управління через обмеженість показників, які генеруються системою обліку. Наведені у фінансовій звітності показники щодо прибутку розкриваютьінформацію про фактичні наслідки подій, що відбулися в господарському житті, однак інформація прогнозного характеру, а також інформація про вплив потенційних ризиків та подій після дати балансу на результати діяльності й напрями використанняприбутку — відсутня.

Модель формування прибутку з врахуванням впливу ризиківна результативні показники ґрунтується на відображенні в бухгалтерському обліку інформації про формування нормального прибутку, втраченого прибутку і надприбутку з використанням можливостей аналітичного обліку. Деталізована інформація в розрізіцих видів прибутку, механізм і умови її формування підлягаєрозкриттю у внутрішній звітності підприємства, сформованій зазапитами управлінського персоналу вищої ланки управління абовласників.

Модель створення грошового забезпечення прибутку при йогоформуванні передбачає розуміння під грошовим забезпеченнямприбутку джерело фінансування, створене за рахунок високоліквідних активів для покриття витрат фондів, які мають цільовийхарактер та які створені в результаті розподілу прибутку. Особливе значення та важливість має формування грошового забезпечення прибутку для власників підприємства (його засновників таучасників), які прагнуть не просто накопичувати зароблене в результаті здійснення діяльності, а й використовувати для подальшого розвитку. В цьому аспекті створене грошове забезпеченнядля власників бізнесу є одним із засобів мінімізації та/ або нейтралізації ризику платоспроможності в умовах кризових явищ таподолання їх наслідків.УДК 657.42Пархоменко О. П.,к.е.н., доцент кафедри аудиту,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ МЕТИ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ЇЇ КОРИСТУВАЧІВ
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО НАРАХУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПДВ У ПІДПРИЄМСТВА ПРИ АНУЛЮВАННІ ПДВ-РЕЄСТРАЦІЇ
КОНЦЕПЦІЯ ВИЗНАННЯ АКТИВІВ В ОБЛІКОВІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ: ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЧИ КОНТРОЛЬ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki