Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаційний клімат, аграрні підприємства, аграрний сектор економіки. of the state in the provision of investment was researched. Keywords: investments, invest-ment activities, investment envi-ronment,


< Попередня  Змiст  Наступна >

ційний клімат, аграрні підприємства, аграрний сектор економіки. of the state in the provision of investment was researched. Keywords: investments, invest-ment activities, investment envi-ronment,


Значну увагу слід також приділити національному фондовому ринку. На організованому національному фондовому ринку, який становить лише 10 % ринку цінних паперів, відбувається здебільшого формальна реєстрація угод з цінними паперами, зокрема аграрних підприємств, а не їх реальне виконання. Неорганізований ринок, у свою чергу, використовуються у нелегальних фінансових схемах.

Важливе значення для технологічної модернізації й оновлення матеріально-технічної бази аграрних підприємств має інтеграція України до Європейського союзу. Вона відкриває шлях до розбудови цивілізованої правової держави та демократичного суспільства, зумовленого реаліями й вимогами суспільно-економічних і політичних законів розвитку, а також нові можливості для залучення іноземних інвестицій в агропромислове виробництво, підвищення економічної ефективності та фінансової стійкості суб’єктів господарювання, авансування сільськогосподарських товаровиробників через механізми форвардних закупівель, кредитування, заставу, державне цінове регулювання та фінансові (товарні) інтервенції на ринку сільськогосподарської продукції. Інвестиційну політику підприємств слід спрямовувати на високу віддачу капіталовкладень, орієнтувати на впровадження енерго- і ресурсоощадних технологій. Інвестиційні проекти мають містити інноваційну складову з мінімальними ризиками та пов’язаними з ними фінансовими втратами. Важливим для підприємств стає пошук шляхів прискорення реалізації інвестиційних проектів та їх окупності, що потребує відновлення в Україні політичної, економічної та фінансової стабільності. Це дасть змогу забезпечити контроль якості та безпеки продукції, підвищити рівень її конкурентоспроможності для виходу на міжнародний ринок, у т. ч. до країн Європейського союзу.

Література

1. Бережна І. Ю. Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів / І. Ю. Бережна // Фондовый рынок. — 2011. — № 16.

— С. 30—36.

2. Іваненко І. С. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації / І. С. Іваненко // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 2.

— С. 7—9.

3. Сучасний стан та специфіка залучення вітчизняними агрохолдингами капіталу через фондову біржу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2602.

4. Ткачук І. В. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств / І. В. Ткачук // Облік і фінанси АПК.

— 2011. — № 2.

— С. 102—105.

Тредіт Вікторія Євгеніївна, к.е.н., Україна Tredit Viktoriya, PhD in Economics Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Ukraine ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИCТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ EFFICIENT USE OF THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ПІДПРИЄМСТВ Анотація. Проаналізовано динаміку зміни ефективності вивано основні шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. користання окремих ресурсів і ресурсного потенціалу в цілому у сільськогосподарських підприємствах з різними напрямками спеціалізації. Обґрунтоvidual resources usage and re-source potential as a whole at agricultural enterprises with different areas of specialization was analyzed. The basic ways to Ключові слова: ресурсний потенціал, ефективність, виробничі ресурси, ресурсозабезпеченість. Summary. The dynamics of changes in the efficiency of indi-increase the efficiency of resource potential of agricultural enterprises were grounded. Key words: resource potential, efficiency, production resources, resourcing.

Розвиток будь-якого підприємства залежить від ефективності використання всіх наявних ресурсів. Наявність певних обсягів ресурсів є найважливішою умовою ефективного ведення господарства і взагалі здійснення процесу виробництва. Незважаючи на кількісне зменшення наявних виробничих ресурсів, величина ресурсного потенціалу у вартісному обчисленні за 2000

— 2012 рр. мала позитивну динаміку і збільшилась у середньому по області на 36,3 %.

За 2000—2012 рр. частка природно-біологічного потенціалу зменшилась на 20,4 в. п., трудового і матеріально-технічного — збільшилась відповідно на 19,8 і 0,6 в. п.

Позитивна тенденція підвищення вартісної величини ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств і забезпечила зростання показників ефективності його використання (табл. 1).

УДК: 338.3e-mail: treditviktoriya@gmail.com

Таблиця 1

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 2000

—2012 рр.

Показники2000 р.2005 р.2010 р.2011 р.2012 р. 2012 р. у % до 2000 р.
Віддача ресурного потенціалу, грн:
за валовою продукцією 0,1240,2220,1180,1750,146118,1
за чистим доходом (виручкою) від реалізації 0,0240,0530,1050,1430,182Зб. у 7,5 р.
за чистою продукцією 0,0050,0180,0300,0470,051Зб. у 10,9 р.

Прибутковість

ресурсного потенціалу, %

0,10,31,63,23,4+ 3,3 в.п. ресурсного потенціалу, %

0,10,31,63,23,4+ 3,3 в.п.

Рівень рентабельності (збитковості) с.-г. виробництва, всього, % 2,74,217,627,523,0+ 20,3 в.п.
У тому числі: рослинництва 39,39,823,336,726,6– 12,7 в.п.
тваринництва– 35,9– 4,35,25,28,8+ 44,7 в.п.
Норма прибутку, % 0,33,38,915,420,0+ 19,7 в.п.

Джерело: розрахунки автора за формою № 50-сг. — Основні показники виробничофінансової діяльності сільськогосподарських підприємств Харківської області за 2000 — 2012 рр.

Так, віддача ресурсного потенціалу за валовою продукцією зросла на 18,1 %, за чистим доходом (виручкою) від реалізації

— у 7,5 разу, за чистою продукцією — у 10,9 разу. Прибутковість ресурсного потенціалу збільшилась з 0,1 % у 2000 р. до 3,4 % у 2012 р. Свідченням поліпшення ефективності використання ресурсного потенціалу є динаміка показника рентабельності сільськогосподарського виробництва, який за досліджуваний період зріс на 20,3 в. п., у тому числі галузі тваринництва

— на 44,7 в. п.

У процесі розробки напрямів підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств важливо знати, які саме фактори і якою мірою обумовлюють цей процес. Оскільки підприємство безпосередньо здатне контролювати внутрішні чинники своєї діяльності, ми дослідили залежність ефективності використання окремих виробничих ресурсів і ресурсного потенціалу в цілому від таких ендогенних факторів, як розміри підприємства, рівень спеціалізації, концентрації, інтенсифікації виробництва, забезпеченість господарства ресурсами, величина отриманого прибутку.

Встановлено, що із зростанням обсягу виробленої валової продукції з 2,5 до 73,8 млн грн ефективність використання земельних ресурсів за чистою продукцією збільшується у 3,3 разу, ефективність використання біологічних активів — у 5,9 разу, ефективність використання трудових ресурсів за валовою продукцією зростає у 5,4 разу, за прибутком — удвічі. Із підвищенням вартості капіталу, авансованого у виробництво, із 7,5 до 158,2 млн грн, рівень рентабельності сільгоспвиробництва підвищується на 5,2 в. п., прибутковість ресурсного потенціалу — з 1,4 до 3,9 %. Із зростанням рівня матеріальних витрат з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь вихід валової продукції з розрахунку на 1 грн природно-біологічного потенціалу підвищується у 4,7 разу, продуктивність праці зростає на 53,2 %. Поліпшення часткових та інтегральних показників ефективності використання ресурсного потенціалу спостерігаємо під час підвищення рівня фондооснащеності виробництва, фондоозброєності праці, співвідношення між оборотними та основними засобами, розміру отриманого прибутку.

Водночас для підвищення ефективності господарювання сільськогосподарського підприємства, збільшення обсягів виходу продукції та розміру отримуваного прибутку залучення максимальної кількості ресурсів не є обов’язковим, головне — забезпечити процес виробництва необхідною (раціональною) кількістю ресурсів, максимально збалансованих за своїм складом. Величина того чи іншого ресурсу буде залежати, в першу чергу, від вироб-

— технічно-молочного, 33,7 % — молочно-зернового. Найбільша ж частка матеріально-технічного потенціалу зафіксована в підприємствах, що виробляють продукцію птахівництва (39,2 %), найменша — в підприємствах зерномолочного та зерно-технічного напряму спеціалізації з розвинутим виробництвом молока.

Література

1.Россоха В. В. Теоретико-методичні засади формування, розвитку та оцінювання виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства / В. В. Россоха. — К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. — 94 с.

2.Ульянченко О. В. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект / О. В. Ульянченко. — Суми: Довкілля, 2010. — 383 с. УДК: 338.23e-mail: shvidanenko-go@mail.ru


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ницькій діяльності. Виокремлено ключові елементи інтелектуально-інтеграційної платфозапропоновано напрями її використання з метою підвищення результативності діярозвиток підприємства, цінність,
Швиданенко О. А., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна
тика регулювання конкурентних відносин, глобальний ринок, механізми і інструменти регулювання. tions, competition policy, regu-lation of competitive relations, global market, mechanisms and
Шевченко С. Ю., к.е.н., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ Анотація. Розглянуто зміст
КОНЦЕПЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki