< Попередня  Змiст  Наступна >

Швиданенко Генефа


Олександрівна к.е.н., професор кафедри економіки підприємств

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима

Гетьмана», Україна Shvydanenko Genefa Ph.D, professor of the economics of enterprises chair of the SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University», Ukraine ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОІНТЕГРАЦІЙНА ПЛАТФОРМА

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ INTELLECTUAL AND INTEGRATION PLATFORM OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Анотація. Визначено сутність інтелектуалізації у підприємSummary.This article explains the purpose of intellectualization

ничого напряму підприємства. Встановлено, що підприємства різного виробничого напряму спеціалізації мають істотні відмінності в структурі ресурсного потенціалу. Так, найбільшою часткою природно-біологічного потенціалу володіють підприємства зерново-технічного, зерново-молочного напряму спеціалізації, зерново-технічного з розвинутим виробництвом молока та технічного-зернового з розвинутим виробництвом свинини. Найбільша частка трудових ресурсів зосереджена у підприємствах з розвинутим виробництвом тваринництва: 50,5 % — у птахівничих підприємствах, 41,9 % — у господарствах молочно-технічного напряму спеціалізації, 45,3 %

рми розвитку підприємств і opment were pointed out and льності вітчизняних компаній Ключові слова: інтелектуалізація, інтелектуальний капітал, Key words:intellectualization, intellectual capital, enterprise development, value, value of the

Сучасний етап економічного і суспільного розвитку характеризується переходом до постіндустріального суспільства і нової економіки, заснованої на знаннях. Інтелектуальний капітал для такої економіки виступає основним економічним і виробничим ресурсом. Це підтверджується його проникненням в усі сфери господарського життя, зростаючим переважанням інтелектуальної праці і збільшенням обсягів високотехнологічної продукції.

У даний час для нашої країни існує особлива потреба в економічному зростанні на основі інноваційного розвитку, задоволення якої неможливо без застосування інтелектуального капіталу та активного впровадження наукових розробок в економіку, що підтверджує актуальність даного дослідження.

Дослідження праць багатьох учених, присвячених інтелектуалізації діяльності підприємства та її впливу на розвиток компаній, свідчить про підвищений інтерес до даної проблеми. Різні аспекти досліджуваних питань висвітлювали науковці Е. Брукінг, С. Брю, І. Бушмарін, Д. Белл, В. Гойл, П. Друкер, В. Іноземцев, С. Климов, І. Нонака, А. Тоффлер, П. Сенге, П. Стоуньер, Х. Такеучи, Е. Тодд та ін. Обґрунтуванню механізму активізації інтелектуальної діяльності підприємств присвятили праці вчені: А. Амоша, В. Александрова, А. Базилюк, Л. Безчасний, А. Білоус, Д. Богиня, В. Геєць, А. Кендюхов, А. Колот, В. Корженко, Л. Мельцер, Т. Мірошниченко, Л. Пашко, В. Семиноженко, В. Соловйова, М. Семикіна, А. Стрижак, А. Чухно, Л. Штик та ін. Багато вчених зараз ведуть інтенсивний пошук нових моделей, стимулів, критеріїв інтелектуалізації, проте чимало питань даного спектра ще не мають необхідного теоретичного обгрунтування. Зараз недостатньо наукових досліджень комплексної дії на результативність діяльності компаній механі-


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Швиданенко О. А., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна
тика регулювання конкурентних відносин, глобальний ринок, механізми і інструменти регулювання. tions, competition policy, regu-lation of competitive relations, global market, mechanisms and
Шевченко С. Ю., к.е.н., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ Анотація. Розглянуто зміст
КОНЦЕПЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Балджи М. Д., д-р екон. наук, доцент, Одеський національний економічний університет, Україна Baldghi Marina, Doctor of Economics, Professor at the Department of Economics and Management of National
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki