Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикатика регулювання конкурентних відносин, глобальний ринок, механізми і інструменти регулювання. tions, competition policy, regu-lation of competitive relations, global market, mechanisms and


< Попередня  Змiст  Наступна >

тика регулювання конкурентних відносин, глобальний ринок, механізми і інструменти регулювання. tions, competition policy, regu-lation of competitive relations, global market, mechanisms and


Найефективнішою, з точки зору провідних досліджень, є американська модель регулювання конкурентних відносин, що зумовлено: високим рівнем адаптації інструментарію власної конкурентної політики до міжнародної практики регулювання конкуренції; високим рівнем лібералізації ринкової системи; гармонізованою до вимог провідних міжнародних організацій системою державної підтримки; пріоритетністю ринкових методів регулювання, які стимулюють підвищення економічної конкуренції.

Узагальнення практики використання різнорівневих механізмів регулювання конкурентних відносин суб’єктів глобального ринку дозволяє виокремити їх основні моделі: міждержавна, корпоративна, змішана.

Міждержавна модель заснована на міждержавних зв’язках і домовленостях. Існуючі на сьогодні виключно міждержавні механізми регулювання глобальних конкурентних відносин можна поділити на дві основні групи: 1) міждержавні механізми широкого профілю, що функціонують у формі неформальних інститутів співробітництва, діяльність яких охоплює достатньо широке коло проблем; 2) вузькоспеціалізовані механізми, тобто ті, що займаються регулюванням певних областей світової економіки, в основному фінансової і банківської діяльності, а також енергетичної галузі.

Корпоративні механізми регулювання конкурентних відносин передбачають участь виключно недержавних суб’єктів. Більшою мірою формування подібних механізмів притаманні ТНК. Як приклад корпоративних механізмів розглядається практика об’єднання ТНК в альянси для підвищення своєї конкурентосп-

пріоритетність використання тих чи тих важелів регулювання і рівень державного впливу на ринкове середовище визначають специфіку кожної моделі. Для європейської моделі визначальним є поєднання елементів державної конкурентної політики розвинених європейських країн з наднаціональним механізмом регулювання конкуренції ЄС задля недопущення або зменшення негативного впливу антиконкуренційних угод із зловживання домінуючим становищем і державною допомогою. Японська модель визначається високим рівнем урегульованості дій суб’єктів ринку та значним ступенем державної підтримки найперспективніших галузей; формуванням національної самосвідомості та корпоративних принципів добросовісної конкуренції як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівнях. Особливість американської моделі полягає у мінімальній державній регламентації підприємницької діяльності, що зводиться до створення належних конкурентних умов для ведення бізнесу.

За результатами досліджень виокремлено дві групи корпоративних механізмів: 1) механізми, які розробляються ТНК, що функціонують в одному секторі економіки (Всесвітня рада виробників алмазів, Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції тощо); 2) механізми впливу на регулювання глобальних економічних відносин (Всесвітня рада ділових кіл з питань стійкого розвитку та інші).

Слід особливо підкреслити, що протягом останніх двох десятиліть спостерігався найдинамічніший розвиток змішаної моделі механізмів регулювання глобальних конкурентних відносин, що зумовлено активізацією взаємодії держав і недержавних акторів у сфері регулювання глобальних конкурентних відносин. У цілому, змішана модель представляє собою площу взаємодії держав, міжурядових організацій, транснаціональних корпорацій і суб’єктів глобального громадянського суспільства, основним інструментарієм регулювання конкурентних відносин якої є режимні правила регулювання конкуренції у світовій торгівлі, інвестиційній діяльності, міжнародній міграції робочої сили тощо.

Результати дослідження вказують на те, що у світі не сформована ефективна модель регулювання конкурентних відносин суб’єктів глобального ринку, яка б стала своєрідною системою координат для вироблення принципів конкурентної політики глобального типу. Фрагментарність сучасної системи регулювання конкурентних відносин актуалізує проблему її вдосконалення відповідно до реалій і перспектив світового розвитку: асиміляції позитивних і компенсації негативних ефектів глобалізації.

Література

1. Качалин В. Международные аспекты антимонопольного регулирования / В. Качалин // Мировая экономика и международные отношения: [науч. журн.]. — 2006. — № 2. — С. 49

—56.

2. Охота В. І. Організаційно-інституційні засади регулювання міжнародної конкуренції в умовах глобалізації світогосподарського розвитку / В. І. Охота // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций:региональный аспект. — Ч. 2.

— 2012. — С. 279

—284.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КОНЦЕПЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Балджи М. Д., д-р екон. наук, доцент, Одеський національний економічний університет, Україна Baldghi Marina, Doctor of Economics, Professor at the Department of Economics and Management of National
Брановицький В. В., аспірант кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна КОНТРОЛЬ І КОНФЛІКТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРИВЛАСНЕННЯ РЕНТИ
Вітлінський Вальдемар Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економікоматематичного моделювання,
льних положень в аналізі, моделюванні та управлінні такими ризиками.
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki