Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаБалджи М. Д., д-р екон. наук, доцент, Одеський національний економічний університет, Україна Baldghi Marina, Doctor of Economics, Professor at the Department of Economics and Management of National


< Попередня  Змiст  Наступна >

Балджи М. Д., д-р екон. наук, доцент, Одеський національний економічний університет, Україна Baldghi Marina, Doctor of Economics, Professor at the Department of Economics and Management of National


ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» ANTI-CRISIS ACTIVITIES AND DEVELOPMENT PROSPECTS STATE ENTERPRISE «SEA COMMERCIAL PORT» державного підприємства «Іллічівський морський торговельний порт» на основі дослідження особливостей ринку портота світових стандартів. розвиток «Sea Commercial Port». The fea-tures of the market of port serv-ices and the analysis of financial condition. The proposed devel-Commercial Port» anti-crisis ac-

Анотація. Обґрунтовано політику антикризової діяльності Abstract.Grounded anti-crisis policy of the State Enterprise вих послуг, вивчення та аналізу його фінансового стану. Запропоновано перспективи розвитку підприємства з урахуванням особливостей сучасних потреб opment prospects of the enter-prise, taking into account the features of modern requirements and international standards. Keywords: State Enterprise «Sea

Ключові слова: ДП «Іллічівський морський торговельний порт», антикризова діяльність, портові послуги, економічний tivities, port services, economic development

В умовах сучасних складних виробничих і управлінських процесів, підвищеної нестабільності зовнішнього середовища, зростання та глобалізації особливого значення набуває антикри-

Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт» (ДП «ІМТП») — сучасний міжнародний високомеханізований порт, один із найпотужніших в Україні. Через порт здійснюються міжнародні зв’язки України майже зі 100 країнами світу. Площа основної виробничої території порту — 302,0 га. Площа акваторії — 11 990,85 га, внутрішня акваторія

— 417,69 га, зовнішній рейд — 11 535 га, глибина зовнішнього рейду — 17,0

—23,0 м. Порт з’єднаний з морем підхідним каналом глибиною 14,5 м [1]. ДП «ІМТП» налічує 27 причалів (24 — вантажних, 3

— допоміжні, у т. ч. два з них спеціалізовані причали портофлоту), на яких забезпечується цілодобова обробка транспортних засобів. Загальна довжина причального фронту 5253,6 м, глибини біля причалів від 7,5 до 13,5 м. ДП «ІМТП» має розвинену інфраструктуру, систему енергопостачання, зручні морські підходи і може приймати судна з осадкою до 13,0 м і вантажопідйомністю понад 100 тис. т. Головний стратегічний напрямок діяльності підприємства — зміцнення власної позиції на ринку як провідного порту з переробки генеральних вантажів та збільшення обсягів перевантаження навалювальних і наливних вантажів. За 2013 рік Іллічівським морським торговельним портом отримано 866 323 тис. грн чистого доходу. Визначені оцінки фінансової стійкості свідчать про досить високий показник підприємства у 2009

—2013 рр. — зокрема, спостерігається його стійке економічне зростання (фінансова незалежність — 0,8; маневреність власного капіталу — 0,2). Розраховані показники оцінки ліквідності підприємства за останні п’ять років свісформулювати таким чином: збільшення прибутку; ріст рентабельності; збільшення виручки від реалізації продукції; збіль-

дчать про високу швидку (3,4), поточну (2,4) й абсолютну ліквідність (2,4). Слід звернути увагу, що у 2013 р. спостерігались тенденції зменшення, порівняно із 2012 р., поточної та абсолютної ліквідності. Основні фінансові цілі ДП «ІМТП» можна

зова політика підприємства, яка передбачає формування обґрунтованих стратегічних підходів перспективного розвитку і будується на основі глибокого осмислення визначальних економічних, технологічних, соціальних та інших перетворень. Формування та реалізація ефективної політики розвитку підприємств, а зокрема підприємств портової діяльності, є передумовою забезпечення їх конкурентоспроможності. Крім цього, результати розвитку підприємств морегосподарського комплексу обумовлюють рівень конкурентоспроможності національної економіки в цілому.

Зростання обсягів світової морської торгівлі та посилення конкуренції на ринку морських перевезень зумовлюють підвищення вимог до якості портових послуг, зокрема, скорочення витрат та часу доставки вантажів. Сучасна практика у даній сфері діяльності свідчить про те, що відбувається диверсифікація портових послуг, які виходять за межі власне порту (його внутрішньої і зовнішньої акваторії) й охоплюють велику кількість берегових та інших господарських операцій транспортного ланцюга.

Слід зазначити, що пріоритетними напрямками розвитку порту на найближчі 5

—10 років є вирішення низки ключових завдань, які відносяться до числа найважливіших для портового комплексу України і транспортної системи країни в цілому [2]. Саме до них доцільно віднести:

1) розвиток міжнародних контейнерних перевезень;

2) створення сприятливих умов для українських підприємствекспортерів за рахунок підвищення логістики транспортування вантажів;

3) створення потужностей для високоефективного перевантаження експортно-імпортних і транзитних навалювальних і насипних вантажів;

4) реконструкція і розвиток залізничних та автомобільних під’їздів від головних автомагістралей до Іллічівського порту.

В умовах пошуку оптимального способу організації змішаних, інтермодальних і мультимодальних перевезень, а також інтеграції у міжнародну транспортно-логістичну систему на перший план виходить можливість створення на базі Іллічівського морського торговельного порту транспортно-логістичного центру, тобто створення порту-хабу. Переваги створення порт-хабу подано на рис. 1.

Метою створення хабу на базі Іллічівського морського торговельного порту є отримання прибутку за рахунок збільшення обсягу перевезень транзитних вантажів через українські ділянки міжнародних транспортних коридорів; удосконалення рівня організації експортно-імпортних і внутрішніх перевезень. Запропонована політика розвитку є обґрунтованою та економічно ефективною, оскільки чистий приведений дохід складе 74 936 тис. грн, а внутрішня норма прибутковості — 81,09 %, що вказує на малу ризикованість вкладень коштів.

Рис. 1. Особливості створення порту-хабу

шення розміру власного капіталу. Все це потребує суттєвих зрушень у перспективі.

Рис. 1. Особливості створення порту-хабу

Література

1. ДП «Іллічівський морський торговельний порт». [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ilport.com.ua

2. Боняр С. М. Аналіз роботи морських торговельних портів України / С. М. Боняр, Я. Р. Корнійко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vodt/2012_3/narezka/Vnutr_3_15__ 2012__109_.pdf

УДК334.02:330.342+330.112.2branovitskiy_viktor@ukr.net УДК334.02:330.342+330.112.2branovitskiy_viktor@ukr.net


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Вітлінський Вальдемар Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економікоматематичного моделювання,
льних положень в аналізі, моделюванні та управлінні такими ризиками.
Гирдзияускас Стасис
ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО
асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський assistant of department economy of enterprises, SU«Kyiv National
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki