Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаКОНЦЕПЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

КОНЦЕПЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА


Анотація. Розглянуто збалансовану систему показників як важливий інструмент управління в умовах посилення конкурентної боротьби підприємств. Визначено особливості, Yamnenko Halyna, PhD in Economics, associated professor of the economics of enterprise chair of the SHEE «Vadym Getman Kyiv National Economic University», Ukraine Supinа Alexandrа the student of the 5th course of FЕandM SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University» BALANCED SCORECARD CONCEPT BUSINESS IN THE DEVELOPMENT MANAGEMENT ENTERPRISE Abstract.A balanced scorecard is consideredas an important management tool in terms of increased competition of enter-prises. The features, the main

основні проблеми, переваги та недоліки впровадження конproblems, advantages and dis-advantages of introducing the Ключові слова: збалансована система показників, стратегічне управління, розвиток підприємства. concept are defined. Keywords:balanced scorecard, strategic management, business development.

Відомо, що основою для прийняття управлінських рішень є комплексний аналіз підприємства. Саме під час діагностики відбувається оцінка всіх складників діяльності підприємства на основі використання наявного потенціалу з метою виявлення слабких ланок, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями внутрішнього та зовнішнього середовища, побудова прогнозів на підприємстві. Сьогодні, в умовах динамічного ринкового середовища впровадження системи управління, яка дасть змогу здійснювати моніторинг стратегічних ініціатив у комплексі, а не за окремими факторами дозволить підприємствам вести успішну господарську діяльність у довгостроковій перспективі.

Збалансована система показників — це система стратегічного управління організацією на підставі вимірювання та оцінки ефективності її діяльності за набором показників, підібраних таким чином, щоб врахувати всі суттєві (з точки зору стратегії) аспекти діяльності організації [1, c. 39].

Кожне підприємство розробляє свою систему показників, які залежать від місії, цілей і керівного складу, що підтверджено практикою щодо необхідності врахування специфіки діяльності аналізованого об’єкта. ЗСП є релевантним інструментом досягнення стратегічних цілей підприємства. Найважливішою стратегічною метою підприємства є забезпечення життєздатності в довгостроковому періоді на основі управління наявним потенціалом та створення додаткових факторів успіху на його основі. Відстеження постійних змін у діяльності вимагає використання інформації про передбачувані тенденції для своєчасної корекції поточної діяльності підприємства.

Основне призначення концепції — втілити бачення керівництва компанії в реальність, а також зв’язати стратегію з оперативною діяльністю і вартісними факторами. Головна особливість системи ЗСП полягає в тісному зв’язку з бізнес-процесами, що спрямовані на задоволення потреб клієнтів, у які залучені всі співробітники компанії [3, c. 15].

цепції.

У взаєминах із зовнішнім бізнес середовищем підприємство намагається сформувати свою конкурентну перевагу саме на основі внутрішніх ресурсів і можливостей, важливим є створення умов, що сприяють розвитку в співробітників компанії стратегічного мислення як основи прийняття рішень і поточної діяльності. У результаті підприємство здобуває динамізм і рішучість, необхідні для успішної роботи в більшості галузей економіки.

Посилення конкуренції сприяє збільшенню кількості компаній, корпорацій і середніх фірм, які вдаються до впровадження в управлінні своєю компанією системи збалансованих показників і досягають значних результатів у довгострокових періодах.

До основних проблем із впровадження ЗСП вітчизняними підприємствами належать: відсутність сформованих стратегій, невідпрацьованість процесу створення самої системи та її наповнення, низька мотивація персоналу щодо досягнення поставлених цілей, відсутність механізмів подолання конфліктів, що можуть виникнути.

На жаль, застосування даної концепції в Україні є не поширеним. Концепція ЗСП використовується переважно вітчизняними експортоорієнтованими промисловими підприємствами, ІТ-компаніями та підприємствами паливно-енергетичного комплексу, зокрема «Філіп Морріс Україна», «Кока-Кола Бевериджис Україна», львівська корпорація «Еколан», ВАТ «Сілур», торговельна фірма «Руссонік».

Збалансована система показників допомагає зміцнити підприємство, дозволяє зробити його стійкішим до несприятливих впливів зовнішнього середовища, спрямована на підвищення операційної ефективності, розширює можливості стратегічного і оперативного управління, контролює основні фінансові й нефінансові показники діяльності, оцінює критичні фактори не тільки поточного, а й майбутнього розвитку підприємства.

Література

1. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / С. Роберт Каплан, П. Дейвид Нортон; пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 2004. — 416 с.

2. Системний аналіз показників стратегічного менеджменту: зб. наук. праць / Наук. ред. Данилов В. Я.

— Вип. 77.

—— 2009. — 215 с.

Секція № 5

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ТА АНТИКРИЗОВА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УДК: 338.47:658.115.31 e-mail: baldgi@ukr.net


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Брановицький В. В., аспірант кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна КОНТРОЛЬ І КОНФЛІКТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРИВЛАСНЕННЯ РЕНТИ
Вітлінський Вальдемар Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економікоматематичного моделювання,
льних положень в аналізі, моделюванні та управлінні такими ризиками.
Гирдзияускас Стасис
ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki