Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаШвиданенко О. А., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна


< Попередня  Змiст  Наступна >

Швиданенко О. А., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна


Савченко І. А., к.е.н., викладач фінансовокредитних дисциплін Київського економічного коледжу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Shvydanenko Oleg, Doctor of Economics, professor of department of international economics of the SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Ukraine Savchenko Ivan, Ph.D., teacher of financial-credit disciplines of Kyiv Economics College of the SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Ukraine

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ MODERN REGULATORY SYSTEM INSTRUMENTS OF COMPETITIVE RELATIONS BETWEEN ECONOMIC ENTITIES OF GLOBAL MARKET конкурентних відносин суб’єктів глобального ринку.

Анотація. Стаття присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань трансформації конкурентних відносин, інструментів і механізмів їх регулювання в умовах формування глобального ринку.

Визначено основні напрямки глобальної системи регулювання Summary. This article is de-voted to a comprehensive study of theoretical and practical as-pects of competitive relations and tools transformation and of mechanisms of their regulation in the emerging global market-place. General development di-rections of regulatory system of

Ключові слова: конкурентні відносини, конкурентна поліcompetitive relationships be-tween global market entities are determined. Key words: competitive rela-

наукових праць

Характерною тенденцією сучасного етапу розвитку світового господарства є зростаючий вплив глобалізації на діяльність усіх його суб’єктів. За рахунок підвищення міжнародної факторної мобільності, доступності ресурсів, технологій, інновацій ринкові агенти отримують можливість ефективнішого функціонування. Але слід зауважити, що водночас посилюються нерівномірності економічного і соціального розвитку, окремих країн, регіонів і галузей, спостерігається загострення глобальних проблем сучасності. Формуються нові взаємозв’язки і диспозиції, масштабні цивілізаційні та глобалізаційні трансформації справляють визначальний вплив на державні й корпоративні стратегії усіх країн і потребують адаптації моделей їх функціонування до новітніх викликів, що зумовлює актуальність розроблення цілісної системи регулювання конкурентних відносин з інструментарієм відповідним до реалій сьогодення.

Проблематику розвитку та регулювання конкурентних відносин і специфіки формування конкурентної політики та використання її інструментарію висвітлюють праці вітчизняних і зарубіжних учених: Г. Азоєва, Л. Антонюк, М. Бруна, Л. Вальраса, А. Гальчинського, Р. Д’Aвені, Т. Кальченка, Н. Кравчук, Д. Лук’яненка, К. Маркса, А. Маршалла, В. Ойкена, Є. Панченка, В. Парето, М. Портера, А. Поручника, К. Прахалада, С. Реверчука, Д. Рікардо, Дж. Робінсон, А. Сміта, Р. Фатхутдінова, Ф. фон Хайєка, Г. Хамела, Е. Чемберліна, В. Чужикова, Й. Шумпетера, А. Юданова та багатьох інших.

Вагомий доробок провідних учених, разом із тим, залишає дискусійними питання щодо гармонізації як існуючих, так і перспективних інтересів суб’єктів глобального ринку, нейтралізації кризових впливів, подолання суперечностей і зменшення диспропорцій розвитку, забезпечення його повноцінної глобальної координації в системі регулювання конкурентних відносин.

Кожна країна має власну історію розвитку конкурентних відносин і притаманну їй систему регулювання, характерні ознаки якої зумовлені національними, економічними, правовими, соціальними, психологічними та етнічними особливостями розвитку. Найрозповсюдженішими є європейська, американська та японська моделі регулювання конкуренції. Можна констатувати, що саме


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Шевченко С. Ю., к.е.н., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ Анотація. Розглянуто зміст
КОНЦЕПЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Балджи М. Д., д-р екон. наук, доцент, Одеський національний економічний університет, Україна Baldghi Marina, Doctor of Economics, Professor at the Department of Economics and Management of National
Брановицький В. В., аспірант кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна КОНТРОЛЬ І КОНФЛІКТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРИВЛАСНЕННЯ РЕНТИ
Вітлінський Вальдемар Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економікоматематичного моделювання,
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki