Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практиканицькій діяльності. Виокремлено ключові елементи інтелектуально-інтеграційної платфозапропоновано напрями її використання з метою підвищення результативності діярозвиток підприємства, цінність,


< Попередня  Змiст  Наступна >

ницькій діяльності. Виокремлено ключові елементи інтелектуально-інтеграційної платфозапропоновано напрями її використання з метою підвищення результативності діярозвиток підприємства, цінність,


Процес інтелектуалізації, на нашу думку, спирається на наявний у підприємства організаційний інтелект, який відображає здатність організації цілеспрямовано обробляти, інтерпретувати і систематизувати нові знання, створювати спеціальні знання щодо адаптауії інтелектуального потенціалу до змін зовнішнього середовища з метою взаємоінтеграції ключових елементів платформи та реалізації інтелектуалізаційних бізнес-проектів (рис. 1).

Рис. 1. Інтелектуально-інтеграційна платформа розвитку підприємств

Рис. 1. Інтелектуально-інтеграційна платформа розвитку підприємств

змів інтелектуалізації процесу розвитку компанії як перспективного напряму, лише фрагментарно висвітлено ряд питань концептуального та емпіричного характеру.

При цьому, необхідно врахувати, що організаційний інтелект забезпечує взаємодію інтелектуальних лідерів, зміну структури, інтенсивну генерацію, переробку та поповнення масиву корпоративних знань, перетворення інтелектуальних ресурсів у продукти, послуги, забезпечуючи цим відтворення інтелектуального капіталу. Організаційний інтелект дозволяє за рахунок інтелектуалізації провести перетворення природного капіталу в біосоціальні потреби суспільства, використовуючи накопичену інтелектуальну енергію і соціальну довіру — соціальний капітал, зокрема генерувати цінність для стейкхолдерів [1].

Таким чином, компанію можна розглядати як єдину системугенератора знань, на кожному рівні якої інтелектуальна активність представників менеджменту спрямована на прийняття всебічно обґрунтованих управлінських рішень з метою забезпечення інтелектуально-інтеграційної платформи для ефективного розвитку суб’єкта господарювання.

За результатами проведених досліджень можна зробити висновок, що інтелектуальний капітал у сучасних умовах глобалізації економіки набуває особливого значення як стратегічний інструмент інноваційно-інтеграційного розвитку. Його використання в цьому процесі дозволяє забезпечувати сприятливі умови для результативного розвитку підприємства за допомогою гармонійного поєднання людського, організаційного та клієнтсь-кого капіталів. Комплексне використання та прирощення складових інтелектуального капіталу сприятиме підвищенню про-дуктивності, конкурентоспроможності, прирощенню інноваційного потенціалу та активізації інноваційної діяльності, прискоренню і забезпеченню умов для ефективного розвитку підприємств.

Для підприємств України питання розвитку інтелектуального капіталу стає особливо гострим у зв’язку з об’єктивною необхідністю широкомасштабної інтеграції економіки країни в глобальні процеси, тому основою стратегічного курсу, його базовим принципом має стати реалізація державної політики, спрямованої на активне формування та використання інтелектуально-інтеграційної платформи, що сприятиме позиціонуванню України як високотехнологічної держави.

Література

1. Кузьмин А. И. О некоторых направлениях применения мультипликатора QТобина // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник

— Вип. 247.

— В 5 т.

— Т. I.

— Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. — С. 158—162.

2. Shvydanenko G. Intellectualization of business planning process in the modern economic conditions / G. Shvydanenko // «Social processes regulation in the context of economics, law and management»: Materials digest of the LIII International Research and Practice Conference / International Academy of Science and Higher Education.

— London: IASHE, 2013. — P. 69—73. УДК: 339.972e-mail: ied@kneu.kiev.ua


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
тика регулювання конкурентних відносин, глобальний ринок, механізми і інструменти регулювання. tions, competition policy, regu-lation of competitive relations, global market, mechanisms and
Шевченко С. Ю., к.е.н., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ Анотація. Розглянуто зміст
КОНЦЕПЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Балджи М. Д., д-р екон. наук, доцент, Одеський національний економічний університет, Україна Baldghi Marina, Doctor of Economics, Professor at the Department of Economics and Management of National
Брановицький В. В., аспірант кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна КОНТРОЛЬ І КОНФЛІКТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРИВЛАСНЕННЯ РЕНТИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki