Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціРозділ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АУДИТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Розділ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АУДИТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ


екстраполяції. Стосовно цього зауважимо, що характер взаєморозрахунків з контрагентами у майбутньому може істотно змінитися, а платіжна поведінка варіюється під впливом багатьох фактотрішні причини генерування та відтоку коштів внаслідокздійснення операційної діяльності: показати величину закладеного у собівартість продукції прибутку, продемонструвати рольамортизації у формуванні позитивного грошового потоку, пояснити, чому підприємство, що працює прибутково, має труднощі з

Функціонування фінансової системи України неможливе безадекватних інституційних механізмів і заходів із стримування тапротидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиннимшляхом, і фінансуванню тероризму. Законодавча і нормативнабаза України пов’язана з приведенням у відповідність до міжнародних стандартів національної системи протидії відмиваннюкоштів і фінансуванню тероризму. Відповідно до міжнароднихположень у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуваннютероризму країни повинні визначати, здійснювати оцінку та розуміти ризики, пов’язані з відмиванням коштів і фінансуваннямтероризму для цієї країни, а також вживати заходів, включаючивизначення органу або механізму з метою координації дій з оцінки ризиків, і використовувати ресурси, спрямовані на забезпечення ефективного зниження ризиків. Разом з тим країни повиннімати національну політику по боротьбі з відмиванням коштів абофінансуванням тероризму з урахуванням визначених ризиків, якіповинні регулярно переглядатися, а також повинні визначити орган або забезпечити координацію чи інший механізм, що будевідповідати за таку політику.

Як свідчить практика організації державного фінансового моніторингу у різних країнах світу, склад суб’єктів державного фінансового моніторингу достатньо широкий. Зарубіжний досвідсвідчить, що у основним національним регулятором у сфері державного фінансового моніторингу є Спеціально уповноваженийорган (підрозділ фінансової розвідки), який тісно співпрацює зіншими суб’єктами державного фінансового моніторингу відповідно до їх підвідомчих функцій.

У деяких країнах підрозділи фінансової розвідки є адміністративними органами (адміністративного типу), в інших — діють уякості поліцейських і юридичних органів (правоохоронного тасудового типів).

УДК 336Бондар Т. А.,к.е.н., доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана»

Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) адміністративного типу,організовується таким чином, що або входить у структуру адміністративного органу, або, залишаючись «автономним», є підзвітним певному адміністративному органу, або ж є незалежнимадміністративним органом. Найпоширеніша модель передбачаєстворення адміністративного ПФР у структурі або під наглядомміністерства фінансів чи центрального банку.

Наприклад, у США створена Організація з боротьби з фінансовими злочинами (U.S. Financial Crimes Enforcement Network) —підрозділ фінансової розвідки США (FinCEN), який підпорядкований Міністерству фінансів США та функціонує згідно з принципами всебічної міжвідомчої координації. Дієвість національноїсистеми фінансового моніторингу США пояснюється консолідацією принципів моніторингу «згори-вниз» і зворотного зв’язку«знизу-вгору», що надає можливість постійно порівнювати відповідність чинної методології оцінки ризиків легалізації доходів,отриманих злочинним шляхом, сучасним методами та тенденціям.

У Канаді функціонує Аналітичний центр з фінансових операцій і звітності — Financial Transaction and Report Analysis Center(FINTRAC), що підпорядковується Міністерству фінансів Канади. Специфічною ознакою діяльності фінансового моніторингу вКанаді є багатоджерельність отримання інформації.

Комісія Бельгії по банківській справі, фінансах і страхуванню(CTIF-CFI) є координуючим органом, який має ефективно забезпечити взаємодію між національними державними і недержавними установами, які запобігають легалізації злочинних доходів іфінансуванню тероризму в Бельгії. CTIF-CFI проводить типологічний аналіз різноманітних документів щодо методів і способів,які використовуються у процесі легалізації доходів; забезпечуєщорічне виявлення еволюційних тенденцій щодо методів легалізації доходів і специфічних рис легалізації на підставі аналізу судової практики за кожен рік.

Також до країн з підрозділами фінансової розвідки адміністративного типу належать Австралія, Іспанія, Нідерланди, Україна, Росія та Франція.

Підрозділ фінансової розвідки правоохоронного типу зазвичайстворюється у структурі правоохоронних відомств, що є найпростішим способом сформувати цей орган.

У Німеччині функціонує підрозділ фінансової розвідки —Zentralstelle f?r Verdachtsanzeigen, який належить до складу поліції. Особливістю німецької моделі є її висока автоматизованість іризиковий підхід до оцінки ініціаторів фінансових операцій.

В Ірландії поліцейський підрозділ (The Garda Bureau of FraudInvestigation) не лише виявляє підозрілі операції та забезпечує збирання, аналіз і обмін інформацією про них, але й проводить слідчі дії щодо виявлення реальних джерел походженнякоштів

Також модель правоохоронного типу мають Австрія, Великобританія, Швеція, Угорщина, Естонія.

ПФР судового або прокурорського типу створюється в рамкахсудової гілки державної влади і найчастіше під юрисдикцієюпрокуратури. Цей тип ПФР є характерним для європейської континентальної правової традиції, за якої прокурори є частиною судової системи, а їхні повноваження охоплюють також нагляд заорганами слідства. Прикладами країн з ПФР судового (прокурорського) типу є Кіпр і Люксембург.

ПФР змішаного (гібридного) типу різною мірою поєднують усобі характеристики трьох розглянутих вище типів ПФР. По суті,ця модель ПФР є спробою поєднання в одній організації перевагрізних типів ПФР. До країн, які створили ПФР гібридного типуналежать, зокрема, Данія і Норвегія.

Наведена інформація свідчить, що поряд із державними органами, що здійснюють збір податків і платежів, питаннями фінансової безпеки опікується ціла низка спеціалізованих підрозділівфінансової розвідки, які виконують аналітичні функції збору таобробки інформації. Відмінності між підрозділами фінансовоїрозвідки різних країн світу визначаються певними факторами,зумовленими специфікою їх діяльності, функціональними можливостями, проте всі вони спрямовані на забезпечення координації діяльності між правоохоронними органами.

У той же час, досвід країн з розвиненими фінансовими розвідками свідчить про те, що ефективність їх роботи визначається лише наявністю визначеної правової бази та ефективністюсистеми збору, обробки, передачі і надання фінансової інформації, ідентифікації ініціаторів фінансових операцій. Шляхипередачі інформації в різних країнах суттєво впливають наефективність фінансового моніторингу в цілому. Лише пряміканали передачі інформації від підрозділів фінансової розвідкидо фінансових інститутів і регуляторів сприяють ефективностіфінансового моніторингу. У випадку ж передачі інформації відфінансових посередників до державних регуляторів у сфері фінансів, а потім до підрозділів фінансової розвідки, ефективність національної системи фінансового моніторингу значнозменшується.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
МЕТАМОРФОЗЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ АУДИТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КЛАСИФІКАЦІЇ КОНТРОЛЮ
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УСТАНОВАХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki