Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ


Актуальність дослідження порядку проведення перевірокдержавних закупівель під час здійснення державного фінансового аудиту зумовлена необхідністю детального аналізу даного ви-

ных действий с учетом новых задач и объемов, поставленных перед государственным управлением. Наиболее приемлемым научным подходом к определению приоритетов развития той илииной формы контроля по нашему мнению является подход, который обозначился в рамках исторической роли ревизии и ведомственного контроля, как формы контроля, которая решала и продолжает в новых условиях выполнять такие задачи и должна статьдоминантной.

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники в області аудиту,фінансового контролю та державних закупівель, такі як В. Андрєєв, В. Бурцев, І. Дрозд, Є. Мних, С. Бардаш, М. Білуха,І. Бланк, Ф. Бутинець, В. Геєць, Л. Андреєв, Н. Афанасьєв,О. Беляєв, Дж. Б’юкенен, Дж. Вестрінг, Дж. Гелбрейт, В. Груздев, Дж. Кейнс, К. Кузнецов, Д. Красніков зробили вагомий внесок у розвиток теорії і практики кожного із цих напрямків. Проте,питання, які вони досліджують стосуються кожної області окремо та не розглядають у сукупності та залежно один від одного.

Державний фінансовий контроль забезпечується через проведення державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування. Водночас порядок проведення органом державного фінансового контролю зазначених видівконтролю установлено Кабінетом Міністрів України для кожноговиду індивідуально.

Перевірка закупівель за державні кошти може проводитись, яксамостійний захід контролю, так і в процесі здійснення іншого видуфінансового контролю, зокрема державного фінансового аудиту.

Державний фінансовий аудит полягає у перевірці та аналізіорганом контролю фактичного стану справ щодо законного таефективного використання державних чи комунальних коштів імайна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.

На сьогоднішній день, в українському законодавстві затверджено декілька порядків проведення органами державного фінансового контролю державного фінансового аудиту в бюджетній сфері, серед яких проведення державного фінансового аудитудіяльності бюджетних установ, виконання бюджетних програм тавиконання місцевого бюджету.

Аналіз зазначених нормативних документів показав, що основним завданням державного фінансового аудиту, в першу чергу,є сприяння бюджетній установі у забезпеченні правильності ведення бухгалтерського обліку, законності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна, складанні достовірної фінансової звітності та організації дієвого внутрішньогофінансового контролю.

Якщо бюджетна установа проводить закупівлі за державні кошти під час державного фінансового аудиту повинно бути переві-

ду контролю в загальній системі проведення державного аудиту,з метою виявлення основних проблемних питань реалізації результатів такої перевірки.

При цьому органи, які уповноважені на здійснення контролюу сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель.

Фактично перевірка процедур закупівель, у тому числі під часдержавного фінансового аудиту, може відбуватись виключно після їх завершення.

Водночас одним із найважливіших елементів державного фінансового аудиту, є те, що на кожному етапі його проведення посадовими особами органу державної фінансової інспекції можутьнадаватися керівництву бюджетної установи пропозиції щодоусунення виявлених недоліків і порушень, які є обов’язкові дорозгляду.

Такий порядок дозволяє державним аудиторам попередитивідповідні порушення та усунути їх ще на етапі, коли не втраченодержавні кошти.

Проте, процедура закупівель вважається завершеною вже після підписання договору про закупівлю, укладеному за її результатами.

Отже, у разі наявності порушень під час проведення процедури закупівлі за державні кошти, рекомендації державних аудиторів щодо їх усунення можуть бути надані керівництву бюджетноїустанови тільки на етапі виконання відповідного договору, що всвою чергу, якщо такі порушення мають суттєвий характер, вимагає для їх усунення розірвання такого договору та проведеннянової процедури закупівлі.

Таким чином, зазначені дії можуть попередити витрачаннядержавних коштів із порушенням вимог законодавства, але прицьому, фактично, бюджетна установа втрачає час, що необхіднийдля проведення необхідної закупівлі, та несе додаткові витрати вчастині організації нової процедури закупівлі.

Як показало опитування серед керівників бюджетних установ,на практиці більшість із них дозволяють у ході проведення державного фінансового аудиту здійснювати перевірку процедур закупівель на етапі їх організації та, у разі наявності порушень, виявлених державними аудиторами, враховують їх ще дозавершення процедури та приводять її у відповідність до встановлених вимог законодавства, з метою в подальшому забезпечитидотримання законності укладання договору за результатами таких процедур закупівель.

рено законність використання цих коштів, зокрема застосування тадотримання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» і проведення необхідних процедур закупівель.

Висновок: Дослідження порядку проведення перевірок державних закупівель під час здійснення державного фінансовогоаудиту показало необхідність розвитку окремого підходу до проведення такої перевірки та довело наявність потреби в урегулюванні цього питання на законодавчому рівні, оскільки законодавче забезпечення проведення державного фінансового аудиту наетапі проведення процедури закупівлі зобов’яже керівництвобюджетної установи враховувати рекомендації державних аудиторів ще до укладення договору про закупівлю та витрачаннідержавних коштів.УДК 657.6:004Івченко Л. В.,к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності,Кузьменко О. Ю.,студентка 5 курсу обліково-економічного факультету,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КЛАСИФІКАЦІЇ КОНТРОЛЮ
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УСТАНОВАХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ: ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ОРГАНІЗАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki