< Попередня  Змiст  Наступна >

МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КЛАСИФІКАЦІЇ КОНТРОЛЮ


Протягом останніх років надзвичайно гостро стоїть завдання зпідвищення ефективності використання бюджетних коштів. Одним із шляхів його вирішення є удосконалення вітчизняної системи державного фінансового контролю. Важливе місце у проце-

Провідні вітчизняні науковці Мамишев А. В., Стефанюк І. Б.,Чечуліна О. О., Чумакова І. Ю. та інші розглядають державнийфінансовий контроль у розрізі його видів. Проте слід пам’ятати,що поряд з поняттям вид існує ще й поняття тип. У чому ж різниця між цими термінами та яке місце в класифікації контролюзаймає державний фінансовий контроль? Тип є загальнішим поняттям, адже, характеризує найвищу складову ранжування в ієрархії. Так, наприклад, контроль може розглядатися, як функціяуправління (контроль — перевірка та нагляд за об’єктом управління з метою оцінки результативності та ефективності прийнятих управлінських рішень і вчасного коригування стратегічнихпланів діяльності організації), або ж як діяльність (контроль —діяльність спрямована на перевірку відповідного напряму діяльності організації на предмет її відповідності законодавчим актам,управлінським розпорядженням, обліковій політиці організації,кошторисам, паспортам бюджетних програм тощо. Наприклад,Державна фінансова інспекція України здійснює контроль заефективністю використання бюджетних коштів, виконанням бюджетних програм і кошторисів бюджетних установ тощо.).

Типами контролю, який розглядається, як діяльність у своючергу, є незалежний, державний, господарський, адміністративний контроль. Незалежний контроль — діяльність, що здійснюється незалежними інституціями, такими як аудиторські фірми тапередбачає висловлення незалежної думки експертів — аудиторів у вигляді аудиторського висновку. Державний контроль —діяльність органів державної влади, спрямована на перевірку дотримання положень нормативно-правових актів, виданих органами державної влади, ефективності використання бюджетних коштів і прийняття управлінських рішень.

Господарський — діяльність з нагляду та перевірки дотриманнягосподарюючим суб’єктом законодавчих актів, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання дисципліни працівниками, ефективності прийнятих управлінських рішень і визначенняза результатами таких перевірок корегуючи заходів, спрямованихна підвищення ефективності діяльності організації і винних у порушеннях з метою мінімізації ризиків вчинення таких порушень умайбутньому. Адміністративний контроль — контроль, що здійснюється власниками господарюючих суб’єктів, материнськимикомпаніями (реальний сектор економіки), головними розпорядниками бюджетних коштів (державний сектор економіки).

сі розвитку даної системи відіграють теоретичні дослідження, зокрема щодо класифікації державного фінансового контролю.

Кожен з цих типів має відповідну класифікацію за видами.Вид контролю — це поняття, яке характеризує окрему галузь діяльності та входить до складу категорій виокремленних за типами. Зупинимося детальніше на видах державного контролю.Державний контроль за видами поділяється на державний фінансовий контроль, податковий контроль, митний контроль, валютний контроль та інші види контролю за напрямами діяльності головних розпорядників бюджетних коштів.

Підвиди державного фінансового контролю можна виокремити за такими ознаками:

— залежно від часу проведення: попередній, поточний, наступний контроль;

— за інформаційною базою: документальний, фактичний;

— за причинами проведення: плановий, ініціативний;

— за місцем проведення: виїзний, безвиїзний;

— за співвідношенням з підконтрольним об’єктом: зовнішній,внутрішній;

— за спрямованістю проведення: загальний, вибірковий;

— за методологією проведення: ревізія, аудит, експертиза,розслідування.

Таким чином, державний фінансовий контроль є одним із видів державного контролю, який, у свою чергу, виокремлюється затипом і займає важливе місце в класифікації контролю адже є чине найважливішим контролюючим напрямом, оскільки неефективність використання фінансових ресурсів впливає не лише наможливість здійснення контролюючих функцій органами влади,але й на здійснення інших функцій, зокрема соціальних.

Підсумовуючи викладене можна зазначити, що з метою підвищення ефективності державного фінансового контролю вУкраїні під час розробки нормативно-правових актів та їх доопрацювання необхідно враховувати результати наукових досліджень і залучати до числа членів відповідних Робочих груп вітчизняних вчених. Адже, в основі побудови будь-якої системилежать теоретичні положення, які включають поняття та класифікацію складових системи. Так, класифікація державного фінансового контролю за типами, видами та підвидами відображає чітку ієрархію складових контролюючої системи. Якщо, наприклад,поділ повноважень між вітчизняними контролюючими органамиздійснюватиметься з урахуванням поділу контролю за типамивдасться уникнути дублювання їх функцій, що є одним із недоліків вітчизняної системи державного фінансового контролю. Класифікація контролю за видами дасть змогу вирізнити напрямки


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ: ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ОРГАНІЗАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
КОДЕКС ЕТИКИ ЯК ОСНОВА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА АУДИТОРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ
РОЛЬ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА РОБОТОЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki