Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УСТАНОВАХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УСТАНОВАХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ


Еволюційні зміни в економіці України та модернізація системи державних фінансів вимагають забезпечення дієвого наглядуза ефективним використанням державних ресурсів і своєчаснимвиявленням негативних відхилень від поставлених завдань і цілей. Одним із важливих інструментів, які сприяють удосконаленню системи державного управління, дають змогу досягти поставлені завдання та зменшити кількість проблемних питань удіяльності державних установ, є здійснення ефективного внутрішнього аудиту.

В Україні в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (далі — ЦОВВ), у тому числі і в установах, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України (далі

— Мінфін), з 1січня 2012 року утворені підрозділи внутрішньогоаудиту, на базі реорганізованих внутрішніх контрольноревізійних підрозділів, що раніше діяли в їх системі. Запровадження в установах, що належать до сфери управління Мінфіну,підрозділів з внутрішнього аудиту не є формальною заміною назви підрозділу та самого виду діяльності «контрольно-ревізійнаробота» на «внутрішній аудит». Це стало кроком на вищу сходинку у здійсненні системного контролю за виконанням покладених на них завдань. Адже, проведення аудиторського дослідження — це не лише виявлення порушень і недоліків в діяльності, а,перш за все, вивчення причин, які їх зумовили та надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення роботи.

Впровадження реорганізаційних змін є обґрунтованим, адже,інспекційна діяльність, яку здійснювали контрольно-ревізійніпідрозділи спрямовувалася на виявлення правопорушень і притягнення винних у їх вчиненні осіб до відповідальності, а не на

контролю та розробити з урахуванням їх особливостей відповідне методологічне забезпечення. А безпосередньо підвиди контролю накладуть ясність на процес організації державного фінансового контролю.УДК 657.6-051-057.3Лазарєва В. М.,головний економіст-аудитор,ДННУ «Академія фінансового управління»

Водночас, попри те, що мережа об’єктів контролю не змінювалася — із року в рік показники звітності контролюючих органівсвідчили про зростання порушень, що дає можливим зробити висновки про існування ризиків у бюджетному процесі, у тому числі у використанні державних ресурсів. Контрольно-ревізійна діяльність не сприяла виявленню таких ризиків, оскільки являла собоючастину контролю, яка здійснюється у формі подальшого контролю — через певний проміжок часу (два-три і більше років після прийняття управлінського рішення). Натомість внутрішній аудит покликаний досліджувати всі аспекти діяльності установи ізаходи, що здійснюються його керівником для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використаннябюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до поставленої мети, виконання завдань, планів і дотримання вимог щододіяльності установи, в якій функціонує служба внутрішнього аудиту, а також підприємств, установ та організацій, які належатьдо сфери управління відповідного ЦОВВ), включаючи всі засобипопереднього та поточного контролю, які сприяють оперативному реагуванню на виникнення або загрозу виникнення фактів незаконного, неефективного та нерезультативного використаннядержавних ресурсів, удосконаленню системи управління та прозорості прийняття управлінських рішень при виконанні, покладених на організації та установи, завдань.

Основною передумовою впровадження в Україні внутрішнього аудиту в бюджетної сфері вважається погіршення стану фінансово-бюджетної дисципліни, зростання обсягу фінансових порушень наслідками, яких є значні збитки, нездатність інспектування зменшити кількість та обсяги фінансових порушень. Крімтого, контролюючі органи з року в рік у ході контрольних заходіввиявляють суттєві порушення фінансово-бюджетної дисциплінипрактично на кожних 96—97 підконтрольних суб’єктах із 100 перевірених. При цьому, повернути державі втрачені кошти і майно, вдається рідко.

Попри те, що прийнято значну кількість нормативно-правовихдокументів у сфері державного внутрішнього фінансового контролю (далі — ДВФК), більшість їх положень виконуються не вповній мірі. Так, більшість працівників підрозділів внутрішньогоаудиту на даний час не пройшли навчання, також не визначенимзалишається порядок отримання сертифікатів, до діючих в

оцінку, дослідження стану результатів, досягнутих в управліннідержавними ресурсами.

Безумовно позитивним моментом у провадженні внутрішнього аудиту в установах, що належать до сфери управління Мінфіну, є підсилення попереднього та поточного контролю шляхомзакріплення аудитора за кожною бюджетною установою та постійного моніторингу фінансово-господарської діяльності напредмет дотримання законного та ефективного використаннякоштів і майна, а також оцінки можливих ризиків, що дозволитьпопередити зайві та неефективні витрати, або негайно реагуватина них.

Руйнування колишньої системи контролю за фінансовогосподарською діяльністю суб’єктів господарювання у державному секторі економіки та побудова нової на базі міжнароднихстандартів потребує розвитку методологічних підходів до організації та здійснення внутрішнього аудиту в державному секторіекономіки з урахуванням особливостей бюджетної сфері, видання практичних рекомендації щодо проведення контрольних заходів, документування виявлених порушень та оформлення матеріалів перевірок.

Таким чином, нині існує низка невирішених проблемних питань у сфері ДВФК. Тому доцільно організувати навчання, в процесі якого донести до кожного державного та внутрішнього аудитора основні положення Посібника міжнародної професійноїпрактики. Також доцільно розробити Посібник Української професійної практики.УДК 657.6Максімова В. Ф.,д.е.н., професор, завідуюча кафедроюбухгалтерського обліку та аудиту,Одеський національний економічний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ: ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ОРГАНІЗАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
КОДЕКС ЕТИКИ ЯК ОСНОВА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА АУДИТОРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ
РОЛЬ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА РОБОТОЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki