Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ АУДИТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ АУДИТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ


Аудит являється обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Для попередження недоліків, зловживань, приховування витрат і доходів,неправильного розподілу прибутків, навмисного їх присвоєннянайманими керуючими власники змушені вдаватись до перевіркифінансової звітності з боку незалежних аудиторів. Метою даноїроботи є висвітлення проблемних і перспективних напрямів розвитку аудиту.

Суттєвими проблемами сучасного професійного аудиту є розробка та впровадження економічного механізму регулювання аудиту, що включає в себе великі штрафні санкції за неякісні аудиторські перевірки, страхування аудиторської відповідальності,розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг.

Крім того, на сьогоднішній день існує ще багато причин, якістримують процес ефективного розвитку аудиту в Україні. Середних можна виділити такі:

• незначний період функціонування ринкових механізмів регулювання та відповідних механізмів державного фінансовогоконтролю в Україні;

• наявність великої кількості фінансових порушень, нецільового та неефективного використання державних ресурсів;

• обмеження на законодавчому рівні ефективності результатіваудиту;

• проблема сучасного аудитора та довіри до нього;

• проблема формування ціни на аудиторські послуги;

• недостатня кількість методичних розробок з аудиторськогоконтролю та ін. В Україні в цілому об’єктивно відчувається недостатність вітчизняної спеціальної літератури, а тим більше докладних розробок, посібників з проведення аудиту ефективності,що являє собою певну прогалину у формуванні його методологіїта вимагає науково обґрунтованих теоретичних розробок у цьомунапрямі та їх практичного втілення.

Однією з проблем здійснення аудиту в Україні є також неврегульовані питання фінансування робіт зі створення адекватноїсистеми аудиту в Україні та страхування аудиторської діяльності.

Аудит стає окремою складовою інфраструктури економікиУкраїни, яка потребує відповідного регулювання. Для ефективнішого регулювання аудиту в Україні слід забезпечити оптимальну комбінацію державного, професійного та економічного механізмів регулювання із поступовим послабленням першого.вілізованих рис, забезпечить можливість залучення та збереження клієнтів за рахунок не зниження ціни обслуговування, а підвищення якості аудиту. Поліпшенню якості аудиту в Українісприятиме лише система цілісних та комплексних заходів, якібудуть спрямовані на розвиток правового поля аудиту, запровадження якісної системи комп’ютеризації аудиту, здійснення контролю над рівнем професійної компетентності аудиторів та якості наданих послуг, забезпечення реальної професійної незалежності аудитора та запровадження санкцій і покарань аудиторівщодо недостовірності надання аудиторських послуг.

Необхідно розробити кожній аудиторській фірмі внутрішні програми їх діяльності, які становитимуть опис комплексного підходу до організації технології та методики здійснення аудиту.

Оскільки актуальною проблемою аудиту є ціноутворення, їївирішенням має бути формування співвідношення «ціна —якість». Такий підхід надасть аудиторським фірмам сучасних ци

Зважаючи на значну кількість проблем у функціонуванні аудиту, пропонуємо окремі способи їх вирішення, серед яких:

• встановлення єдиних цін щодо надання послуг аудиторськими компаніями, що змусить їх звернути увагу на якісне надання послуг, від чого буде залежати попит на їхні послуги;

• розроблення єдиних стандартів функціонування аудиторської діяльності в Україні, в яких безпосередньо слід визначити щоналежить до сфери аудиторської діяльності, оскільки як було ужезазначено, українські аудиторські фірми займаються і консалтинговими послугами, тобто поєднують декілька видів діяльності.

• поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з міжнародними та європейськими професійними орправове супроводження діяльності, консультування з питань правового та договірного забезпечення, розробка системи внутрішнього аудиту, бізнес-планування, науково-методичні розробки зпитань економіки, управління та права, робота з персоналом (навчання, підвищення кваліфікації тощо).

ганізаціями бухгалтерів і аудиторів;

• розширення переліку підприємств, для яких щорічна аудиторська перевірка має бути обов’язковою. Це, у свою чергу, збільшить ринок аудиторських послуг, а також дозволить ввести додаткові положення, які б більш чітко унормували взаємовідносиниаудитора та клієнта.

Аудит в Україні потребує широкої реклами, насамперед, середпотенційних замовників, з одного боку, та серед громадськості зіншого. Аудиторська спільнота має постійно роз’яснювати, щоаудит — це не тільки підтвердження звітності, це і контрольно

Отже, аудит в Україні є цілісною, ефективно діючою системою із сучасним кадровим, нормативно-правовим, інформаційнометодичним і програмно-технологічним потенціалом, який повинен ретельно оновлюватися відповідно до змін, які відбуваютьсяу суспільстві та спричиняються різними зовнішніми чинниками.УДК 35.072.6Кравченко Ю. П.,аспірант кафедри аудиту,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УСТАНОВАХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ: ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ОРГАНІЗАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
КОДЕКС ЕТИКИ ЯК ОСНОВА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА АУДИТОРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki