Posibniki.com.ua Менеджмент Нормування праці НОРМУВАННЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА


Методичні вказівки до вивчення теми

Зміст теми розкрито у підручнику [1, с. 114?131]. Додаткові джерела [4; 7; 9; 10; 14; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 27

—29; 32

34; 36; 39; 41;42].

У нормуванні механообробних процесів найбільш складною і трудомісткою процедурою є встановлення норми основного часу, оскільки всі інші елементи поштучного часу, як правило, визначаються за нормативами.

Методика розрахунку норми основного часу на технологічний перехід (механообробні процеси у машинобудуванні)

Час основної роботи Т

О розраховується за відповідними для кожного виду робіт формулами машинного часу Т

М . Ці формули вказують на залежність тривалості машинного часу від обсягу роботи і режимів різання. З обсягом роботи ця залежність пряма, а з режимами різання — зворотна.

Час машинного оброблення залежить від швидкості руху деталі (чи інструмента), величини подачі різального інструмента, кількості проходів, які забезпечують оброблення деталі, глибини різання.

Товщина шару матеріа лу, яка знімається у процесі оброблення поверхні заготовки, називається припуском на оброблення h. Цей припуск можна зняти за один або кілька проходів інструмента.

Товщина шару матеріалу, який знімається за один прохід, називається глибиною різання t. Кількість проходів і визначається як відношення припуску на оброблення заготовки h до глибини різання t

. t h i=

Подача різального інструмента S — це відстань його переміщення відносно оброблюваної заготовки в міліметрах за хвилину або відповідне переміщення заготовки відносно інструмента (фрезерні, поперечно-стругальні верстати).

Швидкість різання V — це інтенсивність переміщення різального інструмента відносно оброблюваної поверхні заготовки в напрямку головного робочого руху в одиницю часу, м/хв. Швидкість різання залежить від твердості матеріалу загото вки і враховується для обчислення норми машинного (основного) часу через кількість обертів п заготовки чи різального інструмента: ,

1000 d V n ? ? =де V

— швидкість різання, м/хв; d

— діаметр заготовки (інструмента),мм;

1000 — числовий множник для переводу метрів у міліметри.

Машинний час Т м виконання певного технологічного переходу на металообробному верстаті обчислюється за такою універсальною формулою: , хв

М і S L

Т?= де L — розрахункова відстань, яку має пройти інструмент за один прохід, мм, яку дістанемо за формулою L = l + l

1 + l

2 , де l — довжина оброблюваної поверхні заготовки за кресленням,мм; l

1

відстань врізання та виходу інструмента, мм; l

2

додаткова відстань руху інструмента для взяття пробної стружки, мм; і — кількість проходів; S хв

— хвилинна подача для обточування, свердління і чистового фрезерування, що розраховується за формулою S хв = S о · п, де S о — подача на одне обертання заготовки (свердла, фрези), мм

Для чорнового фрезеру . вання

S хв = Sz · z · п, S хв = Sz · z · п,

де S z — подача на один «зуб»; z — кількість різальних пластинок (різців) у багатолезовому інструменті (фрезі).

Глибина різання, подача і швидкість різання визначаються за допомогою нормативів режимів різання або за емпіричними формулами еличину машинного (основного) часу на перехід за формулою .

Порядок вибору параметрів режимів різання

1.З урахуванням різальних властивостей інструмента обирають глибину різання, далі за нормативами визначають подачу, швидкість різання і необхідну потужність. Визначаючи подачу й глибину різання, доцільно виконувати механічне оброблення з більшою глибиною різання і меншою кількістю проходів.

2.За нормативами залежно від глибини різання, подачі, властивостей матеріалу та інструмента обирають швидкість різання. Збільшувати швидкість різання за рахунок зменшення подачі недоцільно.

3.За формулами або таблицями но рмативів визначають кількість обертів шпинделя, які корегують відповідно до паспортних даних верстата, вибираючи найближчі до розрахункових.

4.Визначають розрахункову довжину оброблення L за кресленням деталі та нормативами.

5.Обчислюють в

м = Т о = . i nS ? ? L м = Т о = . i nS ? ? L

Т

0

Якщо технологічна операція складається з кількох переходів, то розрахунки величини основного часу роблять для кожного переходу окремо. Також окремо для кожного переходу визначають допоміжний час і час оперативної роботи. У цілому на всю операцію обчислюють час оперативної роботи та і нші елементи поштучного або поштучно-калькуляційного часу.

Приклад

Розрахувати основний (машинний) час на зовнішнє обточування заготовки. Вихідні дані: матеріал заготовки — сталь 30; габаритні розміри — довжина 140 мм,

діаметр — 55 мм; діаметр готової деталі — 50 мм; верстат — токарно-гвинторізний 1А616. За паспортними даними: швидкість різання в межах 186 м/хв; подача супорта — 0,32 м/хв, кількість обертів — 900 об/хв; інструмент різальний — різець прохідний Т15К6. Відстань врізання та виходу різця — 2,5 мм; додаткова відстань руху різця для взяття пробної стружки — 2,5 мм. овка об точується за один прохід.

Загот

Розв’язання ину різання. Обробле бина різання t = (55 ? 50) : 2 = 2,5 мм. ча ?? ? =і пS L

1.Визначаємо глибння виконується за один прохід, отже гли

2.Визначимо основний (машинний) с за формулою

Т o м

У нашому прикладі l = 140 мм, l

1 = 2,5 мм, l

2 = 2,5 мм. Таким чи 145 мм — це розрахункова відстань, яку має пройти інструмент за один прохід.

Основний час становить ном, L = 140 + 2,5 + 2,5 = .хв59,0

145 ==T насампер ти на кількох верстатах залежить від ого часу в структурі кожної операції.

90032,0 o ?


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Нормування слюсарних і складальних робіт
Частина 2. Нормування слюсарних і складальних робіт
НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ДОПОМІЖНИХ РОБІТНИКІВ
Налагоджування технологічного устаткування
Особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)