Posibniki.com.ua Менеджмент Нормування праці НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ДОПОМІЖНИХ РОБІТНИКІВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ДОПОМІЖНИХ РОБІТНИКІВ


Методичні вказівки до вивчення теми

Зміст теми розкрито у підручнику [1, с. 131—146]. Додаткові джерела [4; 7; 9; 10; 14; 15; 24; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 44].

У нормуванні праці допоміжних робітників слід враховувати характер і зміст закріплених за ними робіт.

Увесь комплекс обслуговування виробництва можна умовно поділити на дві частини: перша включає роботи, для яких можна встановлювати норми часу і норми виробітку подібно до того, як це робиться в основному виробництві (наприклад, виготовлення ін струментів і пристроїв, планово-запобіжний ремонт обладнання, виготовлення запасних частин, ремонтно-будівельні роботи тощо); друга — налагоджувально-регулювальні роботи, міжремонтне обслуговування устаткування, підсобні роботи.

Особливості цих робіт: змінність складу операцій, неритмічність виконання, відсутність постійних робочих місць, неможливість завчасного і чіткого регламентування складу, послідовності та тривалості трудових прийомів.

У нормува нні основних видів нестабільних допоміжних робіт (транспортно-заготівельних, ремонтних, налагоджувальнорегулювальних, інструментальних, контрольно-сортувальних) слід розрізняти норму обслуговування і норму часу обслуговування. Нор-ма обслуговування — це кількість робочих місць або інших об’єктів, які повинен обслуговувати один робітник даної професії. Норма часу обслуговування характеризує тривалість виконання допоміжних операцій у закріплені й зоні. На основі

норм обслуговування і коефіцієнта змінності можна визначити норматив чисельності робітників даної професії.

У процесі нормування праці допоміжних робітників застосовують різні види норм і нормативів, їх вибір залежить від функції обслуговування, характеру робіт, типу виробництва.

Норма чисельності і норма обслуговування пов’язані між собою залежністю

О , де Н чис норма чисельності робітників для даного об’єкта;

Н чис = o

Н

О

обсяг роботи на даному об’єкті (кількість обслуговуваних одиниць обладнання, виробничої площі тощо);

Н о

норма обслуговування для одного робітника, виражена тими самими одиницями.

Для розрахунку норми обслуговування може бути використана безпосередньо норма часу на виконання одиниці обсягу роботи чи норма часу обслуговування Н чоб , яка виражається через норму часу

Н чоб = Н ч · О

1 · К, де Н чоб

— норма часу обслуговування;

Н ч

— норма часу у хвилинах на виконання прийнятої для розрахунку одиниці обсягу роботи;

О

1 — кількість одиниць обсягу роботи, що припадає на одну одиницю обслуговування протягом періоду, що розглядається (зміни, місяця і т. п.);

К

— коефіцієнт, що враховує виконання допоміжних функцій, які входять в обов’язки даної категорії допоміжних працівників, а також час на відпочинок і особисті потреби (визначається за підсумками фотографії ро бочого дня).

Величина норми обслуговування прямо пропорційна фонду робочого часу Ф і обернено пропорційна нормі часу обслуговування:

Ф , де Ф і Н чоб беруться для одного і того ж календарного періоду.

Н об = чоб

Н

Наприклад, для однієї робочої зміни ця формула матиме такий вигляд:

Т

Н об = .

ЗМ

Н чоб

Міжремонтне обслуговування технологічного устаткування

Норму чисельності робітників можна визначити через норму обслуговування

К пР?де Р ср — середня ремонтна складність одиниці устаткування; п

Н чис = ,

ЗМ о ср

Н

— кількість фізичних одиниць діючого устаткування;

Н о

— норма обслуговування одиниць ремонтної складності на одного робітника;

К — коефіцієнт змінності роботи устаткування.

ЗМ

Якщо відомі норми часу обслуговування, то кількість робітників визначається за такою формулою:

Н

Т п?

Н чис = .ЗМ

ЗМ чоб

К


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах
НОРМУВАННЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ДОДАТКИ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki